Faze izrade bosanskohercegovačkih standarda

Bosanskohercegovačke standarde izrađuju tehnički komiteti Instituta za standardizaciju BiH (BAS/TC) postupkom u šest faza:

 

1. faza: Faza prijedloga
2. faza: Pripremna faza
3. faza: Faza komiteta
4. faza: Faza javne rasprave
5. faza: Faza odobravanja
6. faza: Faza objavljivanja

 

Više pojedinosti o tome kako se izrađuju bosanskohercegovački standardi pogledati u dokumentu BAS U 8.5-03, Pripremanje, donošenje i objavljivanje BAS standarda i drugih dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije.

 

Preispitivanje bosanskohercegovačkih standarda (potvrđivanje, revizija, povlačenje)

 

Svakih pet godina BAS/TC-ovi preispituju bosanskohercegovačke standarde koje su izradili. Većinom glasova članova BAS/TC-a donosi se odluka hoće li bosanskohercegovački standard biti potvrđen, revidiran ili povučen.

 

Pogledati tabelu faza izrade bosanskohercegovačkih standarda.

 

Prezentacija “Vodič za razvoj BAS standarda”

 

 

16 Mar 2016