Ex-komisija

U sklopu djelatnosti vezanih za problematiku ocjene usklađenosti egzistira Ex-Komisija kao stalno stručno tijelo Instituta za standardizaciju. Komisija je angažovana prvenstveno na ispitivanju i certificiranju električnih uređaja koji se koriste u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i zapaljivih prašina s vazduhom, ali riješava i sve druge probleme vezane za ovu problematiku, bilo u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ili na nadzemnim mjestima.
Rad Ex-Komisije je zasnovan na odredbama Naredbe o obaveznom atestiranju protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja namijenjenih za upotrebu u ugroženim prostorima (Sl. list SFRJ br. 25/81) te Zakona donešenih na nivou države BiH (Zakon o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usklađenosti proizvoda, Zakon o nadzoru nad tržištem i Zakon o općoj sigurnosti proizvoda).
U sastav Ex-Komisije imenovana su stručna lica iz ove oblasti te Generalni sekretar koji je stalno zaposlen u Institutu.
Osnovni zadaci Ex-Komisije su:

  • Organizovanje ispitivanja električnih uređaja domaće i strane proizvodnje koji se namjeravaju koristiti u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa na nadzemnim mjestima i u rudnicima s podzemnom eksploatacijom, a u cilju njihovog certificiranja,
  • Pregled i odobravanje tehničke dokumentacije za nove tipove Ex uređaja koje proizvođači namjeravaju certificirati,
  • Izrada certifikata za uređaje koji zadovoljavaju propisane uslove za rad u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama, a na bazi rezultata ispitivanja, pregleda sistema kvaliteta proizvodnje i svoje stručne ocjene,
  • Izrada stručnih mišljenja o tehničkoj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti laboratorija u cilju sticanja ovlaštenja za ispitivanje protiveksplozijski zaštićenih uređaja,
  • Izdavanje prijedloga za strane organizacije-laboratorije čiji se ispitni protokoli mogu priznati u postupku certificiranja protiveksplozijski zaštićenih uređaja u BiH,
  • Izdavanje stručnih mišljenja o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti radionica za popravak Ex uređaja,
  • Izdavanje saglasnosti za programe obrazovanja iz Ex zaštite te učestvovanje u obrazovanju kadrova,
  • Praćenje razvoja međunarodnih standarda i propisa iz područja Ex zaštite (kroz BAS/TC 6),
  • Učestvovanje u pregledu i ocjeni instaliranih uređaja u rudnicima i industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnim smjesama i
  • Tumačenje članova važećih propisa iz područja Ex zaštite.

Reorganizacija Instituta je nametnula i potrebu povećanja efikasnost rada Ex-Komisije. Na isto obavezuju i zahtjevi korisnika i proizvođača protiveksplozijski zaštićenih uređaja tako da se vrše organizacione pripreme za rekonstrukciju Ex-Komisije, a u cilju rješavanja njenog statusa na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine.  

 

 

 

23 Nov 2012