Informaciono-dokumentacioni centar

INDOC ima za cilj da korisnicima omogući pristup svim raspoloživim informacijama o dokumentima standardizacije i pomoć kod definiranja njihovih zahtjeva.
Bibliotečki fond sa zbirkama standarda, kataloga, glasila, specijalnih publikacija i baza podataka omogućuje da svi korisnici dobiju ažurne informacije i nabave standardizacijske dokumenta za koja izraze interes.
Posjetioci biblioteke imaju besplatan uvid u dokumenta standardizacije.

Stranka se treba najaviti i poslati listu dokumenata koju želi pregledati kako bi se blagovremeno izvršila priprema.

 
 
Rad sa strankama Svakim radnim danom od 9:00 - 14:00
Najava za posjetu biblioteci 057 310 583
Informacije o standardima 057 310 580
E-mail pošaljite nam e-mail
Adresa Trg Ilidžanske brigade 2B,
71123 Istočno Sarajevo
 
Informacione djelatnosti
 
  • Pretraživanje i informiranje o statusu standarda i drugih dokumenata standardizacije
  • Tematska preteraživanja i informiranje o standardima i drugim dokumentima standardizacije za određenu oblast
  • Periodično praćenje standarda i drugih dokumenata standardizacije za određenu tematsku grupu
  • Informiranje o važećoj evropskoj tehničkoj regulativi
  • Informiranje o novim publikovanim standardima i drugim dokumentima bosanskohercegovačke standardizacije
  • Informiranje o novim publikovanim međunarodnim i evropskim standardima i drugim dokumentima standardizacije
 
Glasnik za standardizaciju
 
 
Glasnik

Glasnik za standardizaciju je službeni glasnik Instituta za standardizaciju i publikuje se tromjesečno.
Glasnik za standardizaciju sadrži:

  • оbjave bosanskohercegovačkih (BAS) standarda
  • članake iz oblasti standardizacije
Stranice Glasnika su otvorene za priloge svih zainteresiranih strana iz privrede, stručnih, naučnih, obrazovnih institucija i svih onih koji bi mogli doprinjeti daljnjem razvoju bosanskohercegovačke standardizacije, kvalitetu i konkurentnosti proizvoda na međunarodnom i evropskom tržištu kroz primjenu načela standardizacije.
 
20 Feb 2012