Kako postati član?

Način uključivanja u rad stručnih tijela

Organizacije koje su zainteresirane za predmet i područje rada TC-a prijavljuju svoje stručnjake (i eventualnu namjeru da vode sekretarijat TC-a) putem obrasca „Prijava”, BAS O 8.5 - 03, koji je stalno raspoloživ na web stranici Instituta, a objavljuje se i u Glasniku. Uz Prijavu za rad u TC-u potrebno je dostaviti radnu biografiju stručnjaka kojeg zainteresirana strana predlaže. Prijavom za rad u TC-u organizacija prihvata sve obaveze koje proizilaze iz učešća njenih stručnjaka u radu komiteta. Prijavljeni stručnjaci moraju biti kompetentni i/ili imati iskustvo i/ili interes za pripremu i primjenu standarda.

Organizacijama koje su zainteresirane za vođenje sekretarijata dostupan je i obrazac „Upitnik”, BAS O 8.5 - 04, putem kojega organizacije mogu potvrditi svoju spremnost da prihvate i vode sekretarijat TC-a. Navedeni obrazac sadrži informacije o zadacima i odgovornostima sekretarijata, predsjednika i tehničkog sekretara TC-a.

Članovi TC-a razmatraju zahtjeve na sjednici i daju odgovarajuće prijedloge direktoru Instituta, a koordinator TC-a izvještava zainteresirane o prijedlozima TC-a.

20 Feb 2012