Pitanja i odgovori na učestale upite

1. Pojašnjenje standarda EN ISO 9001:2008 i EN IS0 9001:2015, kao i krajnji rok do kojeg važi certifikat koji se odnosi na EN IS0 9001:2008?


Standard EN ISO 9001:2008 identičan je ISO 9001:2008 i u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojen je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, kao BAS EN ISO 9001:2009. U septembru 2015. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je novo izdanje standarda ISO 9001:2015, koje je identično ISO 9001:2015 i kod nas je usvojeno kao BAS EN ISO 9001:2015.  
Standard EN ISO 9001:2008 i certifikati koji su u skladu sa standardom EN ISO 9001:2008 mogli su se primjenjivati do septembra 2018. godine i važili su do tog datuma. Od septembra 2018. godine mora se primjenjivati isključivo novo izdanje standarda EN ISO 9001:2015, što znači i certifikati u skladu s tim standardom.  

 

2.  Procedura dobijanja certifikata ISO 9001, uloga Instituta za standardizaciju BiH te uloga certifikacijskih tijela?


Osnovna nadležnost Instituta za standardizaciju BiH je pripremanje, donošenje i objavljivanje bosanskohercegovačkih (BAS) standarda. Dakle, Institut se bavi izradom izvornih bosanskohercegovačkih standarda kao i preuzimanjem evropskih i međunarodnih standarda kao bosanskohercegovačkih.
Putem Instituta možete kupiti standard BAS EN ISO 9001:2015, Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi. Proces certifikacije provodi akreditirano certifikacijsko tijelo, a po izboru same organizacije.

 

3. Da li su u BiH na snazi svi JUS standardi? Koji su standardi obavezujući, s obzirom na to da ima nepodudaranja s EU ili drugim standardima?


Na osnovu člana 15. Zakona o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH” br. 19/01): „Standardi JUS, koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju zakonskih i podzakonskih akata bivše SFRJ („Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), a nisu zamijenjeni BAS standardima, mogu se upotrebljavati u Bosni i Hercegovini do njihove zamjene, a najkasnije do 31. decembra 2003. godine, osim ako JUS standardi s obaveznom primjenom nisu zamijenjeni odgovarajućim propisima.”
Veliki dio (oko 75%) JUS standarda je obavezan i oni su u najvećoj mjeri dio tehničkih propisa. Ti standardi su još uvijek na snazi zbog toga što odgovarajući tehnički propisi nisu zamijenjeni novim propisima BiH. Kada se radi o preostalom dijelu JUS standarda koji nisu s obaveznom primjenom i koji nisu zamijenjeni BAS standardima, njihovo važenje je isteklo krajem 2003. godine, iako nisu bili opozvani. Dakle, ako je na snazi propis koji se poziva na JUS standarde ili JUS standardi s obaveznom primjenom predstavljaju propis, taj standard je važeći sve dok taj propis ne bude zamijenjen novim, odnosno usklađen s propisom EU.
Bosanskohercegovački (BAS) standardi su dobrovoljni, izuzev ako njihovu primjenu ne obavezuje neki tehnički propis.

 

4. Mora li se testiranje usklađenosti tonera sa standardima ISO/IEC 19752, 19798 i 24711 obavljati u certificiranoj laboratoriji? Da li u BiH postoji laboratorija certificirana za ispitivanje usklađenosti tonera sa spomenutim standardima?


Standard ISO/IEC 19752 je usvojen kao BAS ISO/IEC 19752:2010, Informaciona tehnologija – Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za monohromatske elektrofotografske štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.
Standard ISO/IEC 19798 je usvojen kao BAS ISO/IEC 19798:2010, Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za kolor štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.
Standard ISO/IEC 24711 je usvojen kao BAS ISO/IEC 24711:2017, Metod za određivanje vijeka trajanja kertridža sa tintom za kolor inkjet štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.
Testiranje usklađenosti tonera s navedenim standardima trebaju obavljati akreditirana tijela za ocjenjivanje usklađenosti (laboratorije, tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo). Prema našim informacijama, u Bosni i Hercegovini ne postoji tijelo koje bi moglo potvrditi usklađenost s navedenim međunarodnim standardima.

 

5. Ko donosi standarde u Bosni i Hercegovini?


U Bosni i Hercegovini bosanskohercegovačke standarde (BAS) donosi Institut za standardizaciju BiH. Putem stručnih tijela, Institut donosi izvorne bosanskohercegovačke standarde te preuzima međunarodne i evropske standarde.

 

6. Potrebni su mi nazivi standarda iz određene oblasti.Ako možete, molim vas da uz njih priložite i njihove pojedinačne cijene.


Pružanje informacija, koje zahtijevaju tematsko pretraživanje baza podataka i drugih izvora iz oblasti standardizacije, radi se prema rješenju koje je donio direktor Instituta za standardizaciju BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 81/08). U skladu s navedenim potrebno je da posjetite našu web-stranicu gdje ćete naći upute o načinu davanja usluga i cjenovnik usluga koje vas interesuju.

 

7. Dоnosi li vaša institucija tehničke propise?


U skladu sa Zakonom o standardizaciji BiH i Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH, Institut nije ovlašten da izrađuje i donosi tehničke propise. Za izradu i donošenje tehničkih propisa nadležna su ministarstva te vas upućujemo da se obratite Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

8. Vrši li akreditiranje vaša institucija?


Naša ustanova ne vrši akreditiranje. Mi se bavimo donošenjem bosanskohercegovačkih standarda. A vi se možete obratiti Institutu za akreditiranje BiH.

 

9. Postoji li na nivou BiH i entiteta javna institucija koja vrši certificiranje po BAS standardima? (Tj. da li postoji danas neki BAS certifikat (kao nekad JUS) koji predstavlja garant kvaliteta naše robe na domaćem i stranom tržištu?)


Na nivou BiH nema državnih institucija za certificiranje proizvoda. Njih treba imenovati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službeni glasnik BiH”, br. 45/2004).

 

10. Mora li firma biti registrovana za projektovanje i izvođenje elektroradova u EX-zonama ili je dovoljno imati certificirane projektante i električare za EX-zonu?


Projektovanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama mogu vršiti ustanove registrovane za tu djelatnost bez obzira da li se radi o ugroženim ili neugroženim prostorima s tim da odgovorni projektant mora imati uvjerenje kao dokaz da date poslove može obavljati (Uvjerenje o položenom Ex-ispitu). Pregled, izvođenje, remont i opravku Ex-uređaja mogu obavljati organizacije koje su verifikovane za tu djelatnost, a na bazi stručnog mišljenja koje je izdala Ex-komisija.

 

11. Šta znači „ocjenjivanje usklađenosti”?


Najjednostavnije rečeno, „ocjenjivanje usklađenosti” podrazumijeva provjeru da li su proizvodi, materijali, usluge, sistemi ili ljudi u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg standarda. Na primjer, kupac će htjeti provjeriti da li proizvod koji je naručio od dobavljača odgovara svrsi za koju je tražen. Jedan od najefikasnijih načina da to učini je kada su specifikacije proizvoda definisane u međunarodnom standardu. Na taj način, i dobavljač i kupac su na „istim talasnim dužinama”, čak i ako su locirani u različitim zemljama, jer i jedan i drugi koriste iste reference.

 

12. Šta znači CE znak?


CE znak je skraćenica od „Conformite europeenne” (eng. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smjernicama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju smjernice. Na putu za evropsko tržište važan i obavezan dio vašeg proizvoda je i CE znak. Slobodan protok roba je temelj unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE znak omogućava slobodan protok robe na tržištu EU i iz tog razloga CE znak zovu i „pasošem, kartom za evropsko tržište”.

 

13. Koji subjekt u BiH izdaje certifikat za CE znak za izvoz robe u EU?


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je po Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti (2004) nadležno za imenovanje certifikacionih tijela kojima pripada rješavanje pitanja korištenje znaka usklađenosti u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima za proizvode. Do sada, nažalost, ovo Ministarstvo nije imenovalo ni jedno certifikaciono tijelo u BiH, čak ni za naše domaće potrebe. BiH nije preuzela još nijednu direktivu koja reguliše upotrebu CE znaka. Pravo upotrebe CE znaka može dobiti samo proizvođač koji je svoj proizvod certificirao kod međunarodno priznate certifikacione kuće (kao TÜV – Njemačka, npr.) i iza tog proizvođača stoji ta certifikaciona kuća. Primjer su firma Grizelj – Sarajevo i Saniteks – Velika Kladuša. Od njih možete dobiti informaciju kako su stekle pravo na upotrebu CE znaka.
Za više informacija kontaktirati Grizelj D.D na + 387 33 453321 i Saniteks na www.saniteks.com.ba

 

14. Je li upotreba BAS standarda obavezna?


Primjena BAS standarda je dobrovoljna, izuzev ako je njegova primjena obuhvaćena nekim tehničkim propisom.

 

15. Kako doći do halal certifikata?


U Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine možete nabaviti Halal standard BAS 1049:2010 (Uputstvo za narudžbu) čime ćete napraviti prvi korak ka dobijanju halal certifikata. Za više informacija o samom postupku certifikacije u skladu sa zahtjevima Halal standarda i samom dobijanju certifikata obratite se Agenciji za certificiranje halal kvalitete u BiH, Turalibegova 39, 75000 Tuzla, Tel: 035/258-427.

 

16. Na koji način se u tehničkim propisima vrši upućivanje na standarde?

 

Kod primjene principa „upućivanja na standarde”, tehnički zahtjevi se ne uključuju u tehničke propise, nego se daju upućivanjem na standard koji utvrđuje te zahtjeve.

Upućivanje na standarde može biti datirano, nedatirano ili uopšteno, a istovremeno izričito ili pokazno

 

- DATIRANO upućivanje (na standarde) upućivanje na standarde kojim se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda ne mogu primjenjivati ako se ne promijeni propis

NAPOMENA Standard se obično označava njegovim brojem, te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i naslov. (BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.1) 2.

-NEDATIRANO upućivanje (na standarde) upućivanje na standarde kojim se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis

NAPOMENA Standard se obično označava samo njegovim brojem. Može se navesti i naslov. (BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.2) 3.

-UOPŠTENO upućivanje (na standarde) upućivanje na standarde naznačavanjem svih standarda određenoga tijela i/ili naznačavanjem standarda u nekom području, bez pojedinačnog označavanja (BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.3)

Više informacija na linku

 

 

 

23 Nov 2012