Statut BAKE

 

Osnovni ciljevi Udruženja su:

 

 • podsticanje i ostvarivanje razvoja standardizacije, certificiranja i primjene standarda u oblasti elektrotehnike,
 •  

 • učešće u radu međunarodnih i evropskih Tehničkih komiteta koji se bave izradom standarda, Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC), Sistema za ispitivanje saobraznosti sa standardima za sigurnost električnih aparata (IECEE), Evropskog komiteta za standardizaciju u elektrotehnici (CENELEC) i Evropskog instituta za standarde u telekomunikacijama (ETSI), te drugim međunarodnim i domaćim organizacijama koje rade na standardizaciji i certifikaciji u oblasti elektrotehnike,
 •  

 • međusobno povezivanje članova BAKE radi pružanja pomoći i razmjene iskustava,
 •  

 • obrazovanje kadrova za rad na standardizaciji u oblasti elektrotehnike.
 •  

 • saradnjom sa Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut),
 •  

 • učešće u izradi planova i programa razvoja te drugih mjera na standardizaciji u oblasti  elektrotehnike,
 •  

 • saradnja sa IEC, CENELEC, ETSI, IECEE, kao i drugim organizacijama koje se bave pitanjima standardizacije u oblasti elektrotehnike,
 •  

 • iniciranje organizovanja seminara, simpozijuma i drugih stručnih skupova i rasprava,
 •  

 • obavljanje i drugih poslova od zajedničkog interesa za članove, koji se odnose na međusobnu plansku i poslovnu saradnju na standardizaciji u oblasti elektrotehnike,
 •  

 • predlaganje strategije i politike standardizacije u Bosni i Hercegovini iz oblasti elektrotehnike,
 •  

 • usaglašavanje programa i planova rada na standardizaciji,
 •  

 • davanje savjeta i koordinacija rada između tehničkih komiteta (TC) i tehničkih potkomiteta (SC), koji rade na pripremi bh standarda u oblasti elektrotehnike,
 •  

 • predlaganje novih područja rada i novih TC-a i SC-a.

 

 

 

09 Dec 2015