Članice BAKE

 

Energoinvest, d.d. Sarajevo  

http://www.energoinvest.com/

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  

http://www.elektroprivreda.ba/

BH Telecom 

https://www.bhtelecom.ba/

Elektroprijenos – Elektroprenos BIH a.d. Banja Luka 

http://www.elprenos.ba/

Bekto Precisa d.o.o.   

http://www.bekto.com/

Energoinvest SUE d.d. Sarajevo   

http://www.sue.ba/

J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Zavisno društvo Rudnici „Kreka" d.o.o. – Tuzla   

http://www.kreka.ba/

BH-Gas d.o.o. Sarajevo     

http://www.bh-gas.ba/

HT d.d. Mostar      

http://www.hteronet.ba/

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“d.o.o. – Kakanj  

http://rmukakanj.ba/

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu   

http://www.etf.unsa.ba/

Bičakčić d.o.o. Sarajevo 

http://www.bicakcic.ba/

Deling d.o.o. Tuzla     

http://www.deling.biz/

"Orаo" а.d. Bijeljina  

http://www.orao.aero/

Državna regulatorna komisija za električnu energiju

http://www.derk.ba/

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini   

http://www.nosbih.ba/

Regulatorna agencija za komunikacije Bosnei i Hercegovine  

http://www.rak.ba/

„KOSMOS“ a.d. BANJA LUKA  

http://www.kosmos.ba/

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

http://www.ephzhb.ba/

Tvornica elektroopreme d.d. Sarajevo 

http://www.teo-sarajevo.com/

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

http://www.ferk.ba/

 

 

 

09 Dec 2015