Seminar: „Zahtjevi za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanje prema ISO/IEC 17020:2012“

Seminar: „Zahtjevi za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanje prema ISO/IEC 17020:2012“

Privredna komora Republike Srpske u saradnji s Institutom za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Republičkim zavodom za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske i Institutom za standardizaciju Srbije  od 7. do 8. juna 2018. godine u Banjoj Luci organizovala je seminar „Zahtjevi za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanje prema ISO/IEC 17020:2012“.

 

 

Cilj seminara je upoznavanje i tumačenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012, a u svrhu implementacije dokumenata sistema upravljanja u kontrolnim tijelima.

 

Seminar je namijenjen rukovodiocima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblju kontrolnih tijela, koji su uključeni u aktivnosti sistema upravljanja i/ili tehničke aktivnosti u tijelima za ocjenjivanje usklađenosti.

 

 

Tokom prvog dijela seminara učesnicima su predstavljeni:

  • zahtjevi standarda koji se odnose na nepristrasnost i nezavisnost, povjerljivost, tipove kontrolnog tijela,
  • zahtjevi standarda koji se odnose na strukturu, administrativne zahtjeve, organizaciju i rukovođenje,
  • zahtjevi standarda koji se odnose na resurse – osoblje, postrojenja i opremu, podugovaranje.

 

U toku drugog dana seminara govorilo se o:

  • zahtjevima standarda koji se odnose na proces – metode i procedure kontrolisanja, postupanja s predmetima i uzorcima kontrolisanja,
  • zahtjevima standarda koji se odnose na sistem upravljanja – opcije, dokumentacija, upravljanje dokumentima i zapisima,
  • drugim dokumentima relevantnim za rad kontrolnih tijela.

 

 

Tokom seminara održana je i vježba u kojoj su učestvovali svi polaznici a čiji cilj je bio bolje razumijevanje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012.

 

 

 

07 Jun 2018