Novi BAS standardizacijski dokumenti iz područja električnih instalacija niskog napona

Novi BAS standardizacijski dokumenti iz područja električnih instalacija niskog napona

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standardizacijske dokumente iz područja električnih instalacija niskog napona:

 

Harmonizovani dokument BAS HD 60364-5-551:2018i njegov amandman  BAS HD 60364-5-551/A11:2018, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-55: Izbor i montaža elektroopreme – Ostala oprema – Član 551: Generatori niskog napona. Ovaj harmonizovani dokument daje zahtjeve za izbor i postavljanje generatora niskog i malog napona čija je namjena napajanje, neprekidno ili povremeno, cijele instalacije ili jednog dijela instalacije i njime su obuhvaćeni zahtjevi za instalacije sa sljedećim napajanjima:

- napajanje instalacije koja nije povezana na sistem javne distribucije električne energije;
- napajanje instalacije kao alternativa sistemu javne distribucije električne energije;
- napajanje instalacije paralelno sa sistemom javne distribucije električne energije;
- odgovarajuće kombinacije gore navedenog.

 

Ovaj dio se ne primjenjuje na samostalne dijelove električne opreme malog napona koji sadrže i izvor energije i opterećenje koje koristi energiju a za koje postoje posebni standardi za proizvod koji uključuju zahtjeve za električnu sigurnost.

 

Amandman BAS HD 60364-5-51/A12:2018, Električne instalacije u zgradama – Dio 5 - 51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila,  kojim se povlači i zamjenjuje amandman BAS HD 60364-5-51/A12:2018, Električne instalacije u zgradama – Dio 5-51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila. U ovom amandmanu nalaze se  izmjene Aneksa ZB, tačka 511.1.

 

Harmonizovani dokument BAS HD 60364-5-534:2018, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-53: Izbor i montaža elektroopreme – Razdvajanje, prekidanje i upravljanje – Tačka 534: Uređaji za zaštitu od prelaznih prenapona. Onsadrži odredbe za primjenu granica napona kako bi se osigurala koordinacija izolacije u slučaju opisanom u HD 60364-4-44, EN 60664-1, EN 62305-1, EN 62305-4 i CLC/TS 61643-12. Ova tačka se fokusira uglavnom na zahtjeve za izbor i postavljanje uređaja SPD za zaštitu od prijelaznih prenapona kad se zahtijevaju standardima IEC 60364-4-44:2007, tačka 443, serija EN 62305 ili ako je drugačije specificirano.

 

Harmonizovani dokument BAS HD 60364-5-557:2018, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-557: Izbor i montaža električne opreme – Pomoćni strujni krugovi. Ovaj dio se primjenjuje na pomoćna kola, osim na ona koja su obuhvaćena standardima za posebne proizvode ili sistem.

 

 

 

08 Feb 2019