Upravljanje informacijama i dokumentacijom u hitnim situacijama

Upravljanje informacijama i dokumentacijom u hitnim situacijama

Putem Tehničkog komiteta BAS/TC 44 u proceduri usvajanja je prvo izdanje međunarodnog standarda ISO 21110:2019, Informacije i dokumentacija - Spremnost i reagovanje u hitnim situacijama, koji je ISOobjavio u augustu 2019. godine.

 

Ovaj standard daje preporuke i primjere dobre prakse za ponašanje arhiva, biblioteka i muzeja u kriznim situacijama.

 

Standard ISO 21110:2019 je dokument koji pruža kontekst za planiranje, djelovanje i oporavak u hitnim situacijama za sve vrste arhivskih, muzejskih ili bibliotečkih kolekcija. Naravno da se taj standard ne može koristiti kao obično uputstvo za djelovanje u kriznim situacijama, ali sadrži veliki broj primjera dobrih praksi koje se mogu barem iskoristiti kao ideje za djelovanje u zavisnosti od konkretnih uslova – vrste informacija, vrste krizne situacije, raspoloživih resursa, itd.

 

Standard ISO 21110:2019 nudi okvir za indikatore kao alate za pripremu planova i aktivnosti za hitne situacije. Ukupno ima 95 indikatora koji su podijeljeni u 18 standarda i 11 benchmarka. Standard sadrži i 7 informativnih priloga: Zainteresirane strane i njihove uloge tokom trajanja incidenta, Primjer forme plana za djelovanje i oporavak, Osnovne komponente planiranja u hitnim situacijama, Prijedlog uloga i odgovornosti u slučaju promjene lokacije, Primjer liste zadataka za slučaj poplave, Primjer liste materijala i robe i Primjer formulara za vođenje evidencije dnevnih obilazaka.

 

Ovaj standard može pružiti vrijedne informacije i ideje kako se nositi s kriznim situacijama, kako ublažiti njihove posljedice i rizike svesti na najmanju moguću mjeru.

 

Zato je veoma bitno raditi na njegovoj popularizaciji, kako bi se iskustva, znanja i ideje iz standarda približili što široj javnosti.

 

 

 

19 May 2020