BAS EN 1991-1-3:2015

Početna » Standardizacija » BAS EN 1991-1-3:2015
BAS EN 1991-1-3:2015 Print
Status: Važeći
Jezik: srpski (latinica)
Broj stranica: 48
Objavljen: 2015-10-07
Glasnik: 2015/3-4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1991-1-3:2003, identičan
EN 1991-1-3:2003/AC:2009, identičan

Cijena: 97 KM

Add to cart

Naslov

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Područje primjene

(1) U EN 1991-1-3 data su uputstva za određivanje vrijednosti opterećenja usljed snijega, koja treba da budu korištena pri proračunu konstrukcija zgrada i inžinjersko građevinskih objekata. (2) Ovaj dio, ukoliko nije drugačije specificirano, ne važi za lokacije na nadmorskim visinama iznad 1500 m. NAPOMENA Uputstvo za tretman opterećenja od snijega za nadmorske visine iznad 1500 m može da bude dato u naci¬onalnom dodatku. (3) U Aneksu A date su informacije o proračunskim situacijama i rasporedima opterećenja koji treba da budu korišteni za različite lokacije. NAPOMENA Ove različite lokacije mogu da budu utvrđene u nacionalnom dodatku. (4) U Aneksu B dati su koeficijenti oblika koji treba da budu korišteni kod djelovanja izuzetnih snježnih smetova. NAPOMENA Upotreba Aneksa B dopuštena je preko nacionalnog dodatka. (5) U Aneksu C date su karakteristične vrijednosti opterećenja od snijega na tlu, bazirane na rezultatima ra¬dova, koji su urađeni po ugovoru za ovaj evrokod i DGIII/D3 Evropske komisije. Ciljevi ovog aneksa su: - da dȃ informacije nacionalnim administrativnim organima koje će im pomoći da inoviraju i osavremene njihove nacionalne karte snijega; - da pomogne da se obezbijedi da uspostavljeni harmonizovani postupci korišteni za izradu mapa u ovom aneksu budu primijenjeni u državama članicama za korištenje njihovih osnovnih podataka o snijegu. (6) U Aneksu D data su uputstva za podešavanje opterećenja od snijega na tlu saglasno povratnom periodu. (7) U Aneksu E date su informacije o zapreminskoj težini snijega. (8) U ovom dijelu nisu prikazana uputstva o specijalnim aspektima opterećenja od snijega, na primjer: - udarna opterećenja od snijega koji klizi niz krov ili pada s višeg krova; - dodatna opterećenja od vjetra, koja bi mogla da budu posljedica izmjene oblika ili dimenzija građevinskog objekta usljed prisustva snijega ili nagomilavanja leda; - opterećenja u oblastima u kojima je snijeg prisutan preko cijele godine; - opterećenja od leda; - bočno opterećenje od snijega (npr., bočna opterećenja izazvana smetovima); - opterećenja od snijega na mostovima.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1) EN 1991-1-3 gives guidance to determine the values of loads due to snow to be used for the structural design of buildings and civil engineering works. (2) This Part does not apply for sites at altitudes above 1 500 m, unless otherwise specified. NOTE 1: Advice for the treatment of snow loads for altitudes above 1 500 m may be found in the National Annex. (3) Annex A gives information on design situations and load arrangements to be used for different locations. NOTE: These different locations may be identified by the National Annex. (4) Annex B gives shape coefficients to be used for the treatment of exceptional snow drifts. NOTE: The use of Annex B is allowed through the National Annex.5) Annex C gives characteristic values of snow load on the ground based on the results of work carried out under a contract specific to this Eurocode, to DGIII / D3 of the European Commission. The objectives of this Annex are: – to give information to National Competent Authorities to help them to redraft and update their national maps; – to help to ensure that the established harmonised procedures used to produce the maps in this Annex are used in the member states for treating their basic snow data. (6) Annex D gives guidance for adjusting the ground snow loads according to the return period. (7) Annex E gives information on the bulk weight density of snow. (8) This Part does not give guidance on specialist aspects of snow loading, for example: – impact snow loads resulting from snow sliding off or falling from a higher roof; – the additional wind loads which could result from changes in shape or size of the construction works due to the presence of snow or the accretion of - ice; – loads in areas where snow is present all year round; – ice loading; – lateral loading due to snow (e.g. lateral loads exerted by drifts); – snow loads on bridges.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2015-10-07

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2016-02-22
10
44 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Važeći
2016-02-22
10
38 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2015-10-07
36
88 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-2: Opći uticaji – Uticaji na konstrukcije izložene požaru – Amandman AC
Važeći
2017-12-28
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-12-28
6
30 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
60
92 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije - Dio 1-2: Opći uticaji - Uticaji na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2015-10-07
56
106 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2018-06-22
14
53 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-3: Opći uticaji – Opterećenje od snijega
Važeći
2018-06-22
12
44 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-06-22
11
38 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
56
92 KM 
Kupi
Uticaji na konstrukcije - Dio 1-3: Opći uticaji - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman A1
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman AC
Važeći
2018-07-06
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-07-06
17
53 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
147
128 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-4: Opći uticaji -Opterećenje od vjetra
Važeći
2015-12-16
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2017-03-06
8
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-03-06
8
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2005-09-15
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2016-02-22
32
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-6: Opći uticaji – Uticaji za vrijeme izvođenja - Amandman AC
Važeći
2019-10-14
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
31
68 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-6: Opći uticaji - Uticaji za vrijeme izvođenja
Važeći
2016-02-22
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2019-10-14
11
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
65
98 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2016-02-22
61
112 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2020-04-05
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
164
136 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2016-09-23
139
147 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama – Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 3: Uticaji izazvani od kranova i mašina
Važeći
2016-12-13
42
97 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama
Važeći
2020-04-05
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak
Povučen
2010-07-12
107
120 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 4: Silosi i rezervoari
Važeći
2016-12-22
108
138 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari