BAS EN 1991-1-4:2015

Početna » Standardizacija » BAS EN 1991-1-4:2015
BAS EN 1991-1-4:2015 Print
Status: Važeći
Jezik: hrvatski
Broj stranica: 138
Objavljen: 2015-12-16
Glasnik: 2015/3-4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1991-1-4:2005, identičan
EN 1991-1-4:2005/A1:2010, identičan
EN 1991-1-4:2005/AC:2010, identičan

Cijena: 147 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

Područje primjene

1) Standard EN 1991-1-4 navodi smjernice za određivanje djelovanja prirodnog vjetra za proračun konstrukcije zgrada i inženjerskih građevinskih objekata, za svako razmatrano opterećeno područje. To obuhvaća cijelu konstrukciju ili njezine dijelove ili elemente pričvršćene na konstrukciju, npr. dijelove, obložne jedinice i njihova pričvršćenja, sigurnosne i zvučne prepreke. (2) Ovaj dio primjenjuje se na: - zgrade i inženjerske građevinske objekte visine do 200 m, vidjeti i (11). - mostove s rasponima ne većim od 200 m, uz uvjet da ispunjavaju kriterije dinamičkog odgovora, vidjeti (12) i 8.2. (3) Ovaj dio namijenjen je za procjenu karakterističnih djelovanja vjetra na konstrukcije oslonjene na tlo, njihove dijelove i dodatke. (4) Određena pitanja nužna za određivanje djelovanja vjetra na konstrukciju ovise o lokaciji i dostupnosti i kvaliteti meteoroloških podataka, vrsti terena i sl. Ovo treba biti predviđeno u nacionalnom dodatku i Aneksu A, kroz nacionalni odabir u napomenama teksta, gdje je to naznačeno. Zadane vrijednosti i metode dane su u glavnom tekstu, kad se u nacionalnom dodatku ne navode podaci. (5) U Aneksu A opisuju se kategorije terena i navode pravila za utjecaje orografije terena, uključujući visinu pomaka, promjenu hrapavosti, utjecaje krajolika i susjednih građevina. (6) U Aneksu B i C navode se zamjenski postupci za određivanje konstrukcijskog faktora, cscd. (7) U Aneksu D dani su faktori cscd za različite vrste konstrukcija. (8) U Aneksu E navode se pravila za odgovor uzrokovan vrtloženjem i neke smjernice za druge aeroelastične utjecaje. (9) U Aneksu F navode se dinamičke značajke konstrukcija s linearnim ponašanjem. (10) Ovaj dio ne navodi smjernice za lokalne toplinske utjecaje na karakteristični vjetar, npr. jaku arktičku toplinsku površinsku inverziju ili utjecaj kanaliziranja ili tornada. (11) Jarboli i dimnjaci učvršćeni užadima obrađeni su u standardu EN 1993-3-1, a rasvjetni stupovi u standardu EN 40. (12) Ovaj dio ne daje smjernice za sljedeće aspekte: - torzijske vibracije, npr. visoke zgrade sa središnjom jezgrom - vibriranje rasponske konstrukcije mosta zbog poprečnih turbulencija od vjetra - djelovanje vjetra na ovješene mostove - vibracije kod kojih treba razmotriti više od osnovnog tona.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1) EN 1991-1-4 gives guidance on the determination of natural wind actions for the structural design of building and civil engineering works for each of the loaded areas under consideration. This includes the whole structure or parts of the structure or elements attached to the structure, e. g. components, cladding units and their fixings, safety and noise barriers. (2) This Part is applicable to: - Buildings and civil engineering works with heights up to 200 m, see also (11). - Bridges having no span greater than 200 m, provided that they satisfy the criteria for dynamic response, see (12) and 8.2. (3) This part is intended to predict characteristic wind actions on land-based structures, their components and appendages. (4) Certain aspects necessary to determine wind actions on a structure are dependent on the location and on the availability and quality of meteorological data, the type of terrain, etc. These need to be provided in the National Annex and Annex A, through National choice by notes in the text as indicated. Default values and methods are given in the main text, where the National Annex does not provide information. (5) Annex A gives illustrations of the terrain categories and provides rules for the effects of orography including displacement height, roughness change, influence of landscape and influence of neighbouring structures. (6) Annex B and C give alternative procedures for calculating the structural factor cscd. (7) Annex D gives cscd factors for different types of structures. (8) Annex E gives rules for vortex induced response and some guidance on other aeroelastic effects. (9) Annex F gives dynamic characteristics of structures with linear behaviour (10) This part does not give guidance on local thermal effects on the characteristic wind, e.g. strong arctic thermal surface inversion or funnelling or tornadoes. (11) Guyed masts and lattice towers are treated in EN 1993-7-1 and lighting columns in EN 40 (12) This part

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2015-12-16

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2016-02-22
10
44 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Važeći
2016-02-22
10
38 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2015-10-07
36
88 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-2: Opći uticaji – Uticaji na konstrukcije izložene požaru – Amandman AC
Važeći
2017-12-28
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-12-28
6
30 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
60
92 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije - Dio 1-2: Opći uticaji - Uticaji na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2015-10-07
56
106 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2018-06-22
14
53 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-3: Opći uticaji – Opterećenje od snijega
Važeći
2018-06-22
12
44 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-06-22
11
38 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
56
92 KM 
Kupi
Uticaji na konstrukcije - Dio 1-3: Opći uticaji - Opterećenje od snijega
Važeći
2015-10-07
48
97 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman A1
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman AC
Važeći
2018-07-06
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-07-06
17
53 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
147
128 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-4: Opći uticaji -Opterećenje od vjetra
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2017-03-06
8
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-03-06
8
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2005-09-15
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2016-02-22
32
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-6: Opći uticaji – Uticaji za vrijeme izvođenja - Amandman AC
Važeći
2019-10-14
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
31
68 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-6: Opći uticaji - Uticaji za vrijeme izvođenja
Važeći
2016-02-22
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2019-10-14
11
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
65
98 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2016-02-22
61
112 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2020-04-05
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
164
136 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2016-09-23
139
147 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama – Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 3: Uticaji izazvani od kranova i mašina
Važeći
2016-12-13
42
97 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama
Važeći
2020-04-05
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak
Povučen
2010-07-12
107
120 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 4: Silosi i rezervoari
Važeći
2016-12-22
108
138 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari