BAS EN 1991-2:2016

Početna » Standardizacija » BAS EN 1991-2:2016
BAS EN 1991-2:2016 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 139
Objavljen: 2016-09-23
Glasnik: 2016/3-4
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1991-2:2003, identičan
EN 1991-2:2003/AC:2010, identičan

Cijena: 147 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Područje primjene

(1) Standard EN 1991-2 definira upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) povezane sa cestovnim saobraćajem, pješačkim djelovanjima i željezničkim saobraćajem koja obuhvataju, gdje je mjerodavno, dinamička i centrifugalna djelovanja, djelovanja kočenja i ubrzanja i djelovanja za izvanredne proračunske situacije. (2) Upotrebna opterećenja definirana u standardu EN 1991-2 predviđena su za proračun novih mostova, uključujući stubove, upornjake, prednje, krilne i bočne zidove upornjaka itd., i njihove temelje. (3) Modele opterećenja i vrijednosti navedene u standardu EN 1991-2 treba uzeti pri proračunu potpornih zidova smještenih neposredno uz ceste i željezničke pruge. NAPOMENA: U standardu EN 1991-2 definirani su uvjeti primjene samo za neke modele. Za proračun ukopanih konstrukcija, potpornih zidova i tunela, mogu biti neophodne i druge odredbe osim odredbi u standardima EN 1990 do EN 1999. Mogući dopunski uvjeti mogu se navesti u nacionalnom dodatku ili za pojedinačni projekat. (4) EN 1991-2 namijenjen je za upotrebu zajedno sa standardom EN 1990 (posebno s A2) i - EN 1991 do EN 1999. (5) Poglavlje 1. daje definicije i simbole. (6) Poglavlje 2. definira principe opterećivanja cestovnih, pješačkih (ili biciklističkih) i željezničkih mostova. (7) Poglavlje 3. bavi se proračunskim situacijama i navodi smjernice o istovremenosti modela saobraćajnih opterećenja i o kombinaciji s nesaobraćajnim dejstvima. (8) Poglavlje 4. definira: - upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) saobraćajnih djelovanja na cestovnim mostovima i uvjete njihove međusobne kombinacije i kombinacije s pješačkim i biciklističkim saobraćajem (vidjeti poglavlje 5).; - ostala djelovanja, posebna za proračun cestovnih mostova. (9) Poglavlje 5. definira: - upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) na pješačkim stazama, biciklističkim stazama i pješačkim mostovima; - ostala djelovanja posebna za proračun pješačkih mostova. (10) Poglavlja 4. i 5. također definiraju opterećenja koja se prenose na konstrukciju preko zaštitnih sistema za vozila i/ili preko pješačkih ograda. (11) Poglavlje 6. definira: - upotrebna djelovanja usljed željezničkog saobraćaj na mostovima; - ostala djelovanja posebna za proračun željezničkih mostova i konstrukcija smještenih u neposrednoj blizini pruge.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1) EN 1991-2 defines imposed loads (models and representative values) associated with road traffic, pedestrian actions and rail traffic which include, when relevant, dynamic effects and centrifugal, braking and acceleration actions and actions for accidental design situations. (2) Imposed loads defined in EN 1991-2 are intended to be used for the design of new bridges, including piers, abutments, upstand walls, wing walls and flank walls etc., and their foundations. (3) The load models and values given in EN 1991-2 should be used for the design of retaining walls adjacent to roads and railway lines. NOTE For some models only, applicability conditions are defined in EN 1991-2. For the design of buried structures, retaining walls and tunnels, provisions other than those in EN 1990 to EN 1999 may be necessary. Possible complementary conditions may be defined in the National Annex or for the individual project. (4) EN 1991-2 is intended to be used in conjunction with EN 1990 (especially A2) and EN 1991 to EN 1999. (5) Section 1 gives definitions and symbols. (6) Section 2 defines loading principles for road bridges, footbridges (or cycle-track bridges) and railway bridges. (7) Section 3 is concerned with design situations and gives guidance on simultaneity of traffic load models and on combinations with non-traffic actions. (8) Section 4 defines : – imposed loads (models and representative values) due to traffic actions on road bridges and their conditions of mutual combination and of combination with pedestrian and cycle traffic (see section 5) ; – other actions specifically for the design of road bridges. (9) Section 5 defines : – imposed loads (models and representative values) on footways, cycle tracks and footbridges ; – other actions specifically for the design of footbridges. (10) Sections 4 and 5 also define loads transmitted to the structure by vehicle restraint systems and/or pedestrian parapets. (11) Section 6 defines : – imposed actions due to rail traffic on bridges ; – other actions specifically for the design of railway bridges and structures adjacent to the railway.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2016-09-23

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2016-02-22
10
44 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Važeći
2016-02-22
10
38 KM 
Kupi
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-1: Opći uticaji - Specifične težine, sopstvene težina i korisna opterećenja u visokogradnji
Važeći
2015-10-07
36
88 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-2: Opći uticaji – Uticaji na konstrukcije izložene požaru – Amandman AC
Važeći
2017-12-28
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-12-28
6
30 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
60
92 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije - Dio 1-2: Opći uticaji - Uticaji na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2015-10-07
56
106 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru
Važeći
2018-06-22
14
53 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-3: Opći uticaji – Opterećenje od snijega
Važeći
2018-06-22
12
44 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-06-22
11
38 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak
Povučen
2004-12-28
56
92 KM 
Kupi
Uticaji na konstrukcije - Dio 1-3: Opći uticaji - Opterećenje od snijega
Važeći
2015-10-07
48
97 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman A1
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-4: Opći uticaji – Opterećenje od vjetra – Amandman AC
Važeći
2018-07-06
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Važeći
2018-07-06
17
53 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
147
128 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 1-4: Opći uticaji -Opterećenje od vjetra
Važeći
2015-12-16
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2017-03-06
8
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Važeći
2017-03-06
8
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2005-09-15
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 1-5: Opći uticaji - Termički uticaji
Važeći
2016-02-22
32
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-6: Opći uticaji – Uticaji za vrijeme izvođenja - Amandman AC
Važeći
2019-10-14
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
31
68 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-6: Opći uticaji - Uticaji za vrijeme izvođenja
Važeći
2016-02-22
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2019-10-14
11
44 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
65
98 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-7: Opći uticaji - Izvanredna opterećenja
Važeći
2016-02-22
61
112 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2020-04-05
17
61 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
164
136 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije: Dio 2: Uticaji saobraćajnog opterećenja na mostove
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama – Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije - Dio 3: Uticaji izazvani od kranova i mašina
Važeći
2016-12-13
42
97 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama
Važeći
2020-04-05
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak
Povučen
2010-07-12
107
120 KM 
Kupi
Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 4: Silosi i rezervoari
Važeći
2016-12-22
108
138 KM 
Kupi
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari