BAS EN 1992-3:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 1992-3:2017
BAS EN 1992-3:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 22
Objavljen: 2017-04-13
Glasnik: 2017/1-2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1992-3:2006, identičan

Cijena: 70 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 2 - Actions on structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Područje primjene

1.1.2 Područje primjene dijela 3 eurokoda 2 (101)P Dio 3 EN 1992 obuhvata dodatna pravila onima iz dijela 1 za projektovanje konstrukcija izgrađenih od obično ili lagano armiranog betona, armiranog ili prednapregnutog betona za smještaj tečnosti ili rastresitih materijala. (102)P Principi i pravila primjene su dati u ovom dijelu za proračun onih elemenata konstrukcije koji direktno nose uskladištene tečnosti ili materijale (na primjer direktno opterećeni zidovi spremnika, rezervoara ili silosa). Drugi elementi koji nose ove primarne elemente (na primjer, toranjska konstrukcija koja nosi spremnik vodotornja) trebaju biti projektovani u skladu sa odredbama Dijela 1-1. (103)P Ovaj dio ne pokriva: - Konstrukcije za skladištenje materijala na vrlo niskim i vrlo visokim temperaturama. - Konstrukcije za uskladištenje opasnih materijala čije bi istjecanje moglo predstavljati veliku opasnost za zdravlje i sigurnost. - Odabir i proračun košuljice ili ovojnice i posljedice njihovog izbora na proračun konstrukcije. - Posude pod pritiskom - Plutajuće konstrukcije - Velike brane - Plinonepropusnost (104) Ovaj propis vrijedi za uskadištene materijale koji se stalno nalaze na temperaturi između -40 oC i +200 oC. (105) Za izbor i proračun košuljice ili ovojnice, treba se uputiti se na odgovarajuće dokumente. (106) Jasno je da, kako se ovaj propis posebno bavi konstrukcijama koje sadržavaju tečnosti i zrnaste materijale, tačke koje pokrivaju proračun za nepropusnost tečnosti također mogu biti relevantne i za druge vrste konstrukcija kod kojih se zahtijeva nepropusnost tečnosti. (107) U tačkama koje se odnose na propuštanje i trajnost, ovaj propis uglavnom pokriva vodenaste tečnosti. Tamo gdje su drugačije tečnosti uskladištene uz direktni kontakt sa konstrukcijskim betonom, potrebno je uputiti se na stručnu literaturu.

Područje primjene na engleskom jeziku

1.1.2 Scope of Part 3 of Eurocode 2 (101)P Part 3 of EN 1992 covers additional rules to those in Part 1 for the design of structures constructed from plain or lightly reinforced concrete, reinforced concrete or prestressed concrete for the containment of liquids or granular solids. (102)P Principles and Application Rules are given in this Part for the design of those elements of structure which directly support the stored liquids or materials (i.e. the directly loaded walls of tanks, reservoirs or silos). Other elements which support these primary elements (for example, the tower structure which supports the tank in a water tower) should be designed according to the provisions of Part 1-1. (103)P This part does not cover: - Structures for the storage of materials at very low or very high temperatures - Structures for the storage of hazardous materials the leakage of which could constitute a major health or safety risk. - The selection and design of liners or coatings and the consequences of the choice of these on the design of the structure. - Pressurised vessels. - Floating structures - Gas tightness (104) This code is valid for stored materials which are permanently at a temperature between -40 °C and +200 °C. (105) For the selection and design of liners or coatings, reference should be made to appropriate documents. (106) It is recognised that, while this code is specifically concerned with structures for the containment of liquids and granular materials, the clauses covering design for liquid tightness may also be relevant to other types of structure where liquid tightness is required. (107) In clauses relating to leakage and durability, this code mainly covers aqueous liquids. Where other liquids are stored in direct contact with structural concrete, reference should be made to specialist literature.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-04-13

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Povučen
2011-07-02
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1 : Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2019-10-23
23
70 KM 
Kupi
Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade- Nacionalni dodatak
Povučen
2006-10-31
225
152 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1 : Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-01-26
228
174 KM 
Kupi
Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Važeći
2020-03-10
30
68 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara -Amandman
Povučen
2010-07-12
11
38 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara – Amandman AC
Važeći
2020-03-11
8
35 KM 
Kupi
Eurocode 2 - Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex
Povučen
2006-10-31
103
120 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-2 : Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara
Važeći
2017-02-22
92
129 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Pravila za projektovanje i izradu detalja – Amandman AC
Važeći
2020-03-11
12
44 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija -Dio 2: Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
96
112 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Betonski mostovi - Pravila projektovanja i izrada detalja
Važeći
2017-04-13
88
129 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja
Važeći
2020-03-11
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-09-25
23
61 KM 
Kupi
Eurokod 2 - Uticaji na konstrukcije - Dio 3: Opći uticaji - Konstrukcije za silose i rezervoare
Važeći
2020-03-10
129
128 KM 
Kupi
Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 4: Projektovanje spojnih sredstava za betonske konstrukcije