BAS EN 1996-1-1+A1:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 1996-1-1+A1:2017
BAS EN 1996-1-1+A1:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: hrvatski
Broj stranica: 111
Objavljen: 2017-07-17
Glasnik: 2017/3
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1996-1-1:2005+A1:2012, identičan

Cijena: 138 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Područje primjene

(1)P Temeljne postavke proračuna zidanih zgrada i inženjersko građevinskih objekata dane su u dijelu 1-1 Eurokoda 6 koji obrađuje nearmirano i armirano ziđe, gdje je armatura dodana radi osiguranja duktilnosti, čvrstoće ili poboljšanja uporabljivosti. Načela proračuna prednapetog i omeđenog ziđa su dana, ali pravila primjene nisu navedena. Ovaj dio standarda ne vrijedi za ziđe tlocrtne površine manje od 0,04 m2. (2) Za one tipove konstrukcija koje nisu u potpunosti obuhvaćene ovim standardom, za nove konstrukcijske uporabe poznatih materijala, za nove materijale, ili gdje treba preuzeti djelovanja i druge utjecaje izvan uobičajenog iskustva, načela i pravila primjene dana u ovom EN-u mogu se primijeniti, ali mogu po potrebi biti i dopunjena. (3) Dio 1-1 daje detaljna pravila koja su uglavnom primjenjiva za uobičajene zgrade. Primjenjivost ovih pravila može biti ograničena, zbog praktičnih razloga ili zbog pojednostavnjenja; sva ograničenja njihove primjenjivosti dana su u tekstu gdje je to nužno. (4)P Dio 1-1 obrađuje sljedeći sadržaj: – Poglavlje 1: Općenito – Poglavlje 2: Osnove proračuna – Poglavlje 3: Materijali – Poglavlje 4: Trajnost – Poglavlje 5: Proračun konstrukcije – Poglavlje 6: Granično stanje nosivosti – Poglavlje 7: Granično stanje uporabljivosti – Poglavlje 8: Razrada detalja – Poglavlje 9: Izvedba. (5)P Dio 1-1 ne obuhvaća: – otpornost na požar (što je obrađeno u EN 1996-1-2); – posebne aspekte specijalnih tipova zgrada (npr. dinamičke učinke na visoke zgrade); – posebne aspekte specijalnih tipova inženjerskih građevinskih objekata (kao što su zidani mostovi, brane, dimnjaci ili spremnici za tekućine); – posebne aspekte specijalnih tipova konstrukcija (kao što su lukovi ili kupole); – ziđe za koje je uporabljen gipsani mort, s cementom ili bez njega; – ziđe u kojem zidni elementi nisu postavljeni s pravilnim rasporedom sljubnica (ziđe od lomljenih zidnih elemenata); – ziđe armirano nekim drugim materijalima, a ne čelikom.

Područje primjene na engleskom jeziku

1.1.1 Scope of Eurocode 6 (1)P Eurocode 6 applies to the design of buildings and civil engineering works, or parts thereof, in unreinforced, reinforced, prestressed and confined masonry. (2)P Eurocode 6 deals only with the requirements for resistance, serviceability and durability of structures. Other requirements, for example, concerning thermal or sound insulation, are not considered. (3)P Execution is covered to the extent that is necessary to indicate the quality of the construction materials and products that should be used and the standard of workmanship on site needed to comply with the assumptions made in the design rules. (4)P Eurocode 6 does not cover the special requirements of seismic design. Provisions related to such requirements are given in Eurocode 8 which complements, and is consistent with Eurocode 6. (5)P Numerical values of the actions on buildings and civil engineering works to be taken into account in the design are not given in Eurocode 6. They are provided in Eurocode 1. 1.1.2 Scope of Part 1-1 of Eurocode 6 (1)P The basis for the design of buildings and civil engineering works in masonry is given in this Part 1-1 of Eurocode 6, which deals with unreinforced masonry and reinforced masonry where the reinforcement is added to provide ductility, strength or improve serviceability. The principles of the design of prestressed masonry and confined masonry are given, but application rules are not provided. This Part is not valid for masonry with a plan area of less than 0,04 m2. (2) For those types of structures not covered entirely, for new structural uses for established materials, for new materials, or where actions and other influences outside normal experience have to be resisted, the principles and application rules given in this EN may be applicable, but may need to be supplemented. (3) Part 1-1 gives detailed rules which are mainly applicable to ordinary buildings. The applicability of these rules may be limited, for practical reasons or due to simplifications; any limits of applicability are given in the text where necessary. (4)P The following subjects are dealt with in Part 1-1: - section 1 : General; - section 2 : Basis of design; - section 3 : Materials; - section 4 : Durability; - section 5 : Structural analysis; - section 6 : Ultimate Limit State; - section 7 : Serviceability Limit State; - section 8 : Detailing; - section 9 : Execution; (5)P Part 1-1 does not cover: - resistance to fire (which is dealt with in EN 1996-1-2); - particular aspects of special types of building (for example, dynamic effects on tall buildings); - particular aspects of special types of civil engineering works (such as masonry bridges, dams, chimneys or liquid retaining structures); - particular aspects of special types of structures (such as arches or domes); - masonry where gypsum, with or without cement, mortars are used; - masonry where the units are not laid in a regular pattern of courses (rubble masonry); - masonry reinforced with other materials than steel. 1.2 Normative references 1.2.1 General (1)P This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to this European standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-07-17

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje i izvođenje zidanih konstrukcija (zidova) – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidove – Amandman AC
Povučen
2007-04-02
113
120 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje i izvođenje zidanih konstrukcija (zidova) - Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidove
Važeći
2020-03-11
9
44 KM 
Kupi
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex
Povučen
2011-07-02
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara - Korekcija
Važeći
2020-03-11
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
83
112 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara
Važeći
2017-11-07
83
129 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 2: Projektovanje, izbor materijala i izvođenje zidarskih radova
Važeći
2020-03-11
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry - National Annex
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 2: Projektovanje, izbor materijala i izvođenje zidarskih radova
Važeći
2017-11-07
31
79 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 3: Pojednostavljena metoda proračuna za nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National Annex
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 3: Pojednostavljena metoda proračuna za nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
2017-11-07
38
88 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije