BAS EN 1998-2:2017

Početna » Standardizacija » BAS EN 1998-2:2017
BAS EN 1998-2:2017 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski
Broj stranica: 125
Objavljen: 2017-09-12
Glasnik: 2017/3
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1998-2:2005, identičan
EN 1998-2:2005/A1:2009, identičan
EN 1998-2:2005/AC:2010, identičan
EN 1998-2:2005/A2:2011, identičan

Cijena: 147 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo potresa ‒ Dio 2: Mostovi

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Područje primjene

(1) Područje primjene Eurokoda 8 definisano je u 1.1.1 u EN 1998-1:2004, a područje primjene ovog standarda u 1.1.1. Dodatni dijelovi Eurokoda 8 naznačeni su u 1.1.3 u EN 1998-1:2004. (2) U okviru područja primjene utvrđenog u EN 1998-1:2004, ovaj dio standarda sadrži posebne zahtjeve s obzirom na svojstva, kriterije usklađenosti i pravila primjene koja se primjenjuju u proračunu mostova otpornih na potres. (3) Ovaj dio u prvom redu obuhvata seizmički proračun mostova u kojem se horizontalna seizmička dejstva preuzimaju uglavnom savijanjem stubova ili upornjaka, tj. mostova koji se sastoje od vertikalnih ili gotovo vertikalnih sistema stubova koji nose rasponsku konstrukciju (gornji stroj). Primjenjuje se na seizmički proračun ovješenih lučnih mostova iako ne treba smatrati da njegove odredbe u potpunosti obuhvataju ove slučajeve. (4) Viseći mostovi, drveni i zidani mostovi, pokretni i plutajući mostovi nisu uključeni u područje primjene ovoga dijela. (5) Ovaj dio sadrži samo one odredbe koje, osim drugih odgovarajućih eurokodova ili odgovarajućih dijelova EN 1998, treba uzeti u obzir pri proračunu mostova u seizmičkim oblastima. U slučajevima male seizmičnosti mogu se ustanoviti pojednostavljeni proračunski kriteriji [vidjeti 2.3.7(1)]. 6) U tekstu ovoga dijela obrađena su sljedeća pitanja: – osnovni zahtjevi i kriteriji usklađenosti, – seizmičko dejstvo, – analiza/proračun, – provjera čvrstoće, – razrada detalja. Ovaj dio obuhvata i posebno poglavlje o seizmičkoj izolaciji s odredbama koje obuhvataju primjenu ove metode seizmičke zaštite na mostove. (7) Aneks G sadrži pravila za efekat kapaciteta nosivosti. (8) Aneks J sadrži pravila koja se odnose na promjenljivost proračunskih svojstava elemenata seizmičkih izolatora i kako se takva promjenljivost može uzeti u obzir u proračunu.

Područje primjene na engleskom jeziku

(1) The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1:2004, 1.1.1 and the scope of this Standard is defined in 1.1.1. Additional parts of Eurocode 8 are indicated in EN 1998-1:2004, 1.1.3. (2) Within the framework of the scope set forth in EN 1998-1:2004, this part of the Standard contains the particular Performance Requirements, Compliance Criteria and Application Rules applicable to the design of earthquake resistant bridges. (3) This Part primarily covers the seismic design of bridges in which the horizontal seismic actions are mainly resisted through bending of the piers or at the abutments; i.e. of bridges composed of vertical or nearly vertical pier systems supporting the traffic deck superstructure. It is also applicable to the seismic design of cable-stayed and arched bridges, although its provisions should not be considered as fully covering these cases. (4) Suspension bridges, timber and masonry bridges, moveable bridges and floating bridges are not included in the scope of this Part. (5) This Part contains only those provisions that, in addition to other relevant Eurocodes or relevant Parts of EN 1998, should be observed for the design of bridges in seismic regions. In cases of low seismicity, simplified design criteria may be established (see 2.3.7(1)). (6) The following topics are dealt with in the text of this Part: − Basic requirements and Compliance Criteria, − Seismic Action, − Analysis, − Strength Verification, − Detailing. This Part also includes a special section on seismic isolation with provisions covering the application of this method of seismic protection to bridges. (7) Annex G contains rules for the calculation of capacity design effects. (8) Annex J contains rules regarding the variation of design properties of seismic isolator units and how such variation may be taken into account in design.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2017-09-12

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
8
30 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres – Dio 1: Opća pravila, uticaj seizmike i pravila za građevine - Amandman AC
Važeći
2018-08-27
38
88 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak
Važeći
2018-08-27
39
76 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak
Povučen
2006-10-31
243
161 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 1: Opća pravila, uticaj seizmike i pravila za građevine
Važeći
2017-02-28
186
165 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade
Povučen
2010-07-12
11
38 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 2: Mostovi
Povučen
2012-07-04
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 2: Mostovi
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 2: Mostovi
Važeći
2019-10-14
10
44 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo potresa ‒ Dio 2: Mostovi - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
136
128 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 2: Mostovi
Povučen
2010-07-12
6
30 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres – Dio 3: Ocjena i oblikovanje konstrukcija - Amandman AC
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National Annex
Povučen
2007-04-02
98
112 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 3: Ocjenjivanje i oblikovanje građevina
Važeći
2017-12-28
76
120 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada
Važeći
2020-04-05
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi - Nacionalni dodatak
Povučen
2008-09-19
81
112 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 4: Silosi, rezervoari i cjevovodi
Važeći
2017-12-27
70
112 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi
Važeći
2020-03-11
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5 : Foundations, retaining structures and geotechnical aspects - National Annex
Povučen
2006-10-31
46
85 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti
Važeći
2017-12-29
36
88 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja
Važeći
2020-03-11
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National Annex
Povučen
2007-04-02
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres - Dio 6: Tornjevi, stubovi i dimnjaci
Važeći
2017-12-29
41
97 KM 
Kupi
Evrokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci