Direktive/Uredbe

Telekomunikaciona terminalna oprema
Emisija buke u okruženju uzrokovane opremom za korištenje na otvorenom prostoru
Zahtjevi za energetsku efikasnost balasta fluorescentnog osvjetljenja
Žičare dizajnirane za prenos osoba
Opšta sigurnosti proizvoda
Elektromagnetna kompatibilnost
Mašinе
Niskonaponska oprema
Interoperabilnost željezničkih sistema
Održiva primjena pesticida
Uređaji na gasovita goriva
Neautomatske vage
Sigurnost igračaka
Ograničenje upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)
Pirotehničkia sredstava
Plovni objekti za rekreaciju
Eksplozivi za civilne potrebe
Jednostavne posude pod pritiskom
Elektromagnetna komaptibilnost
Neautomatske vage
Mjerni instrumenti
Liftovi i sigurnosne komopnente za liftove
Oprema i zaštitni sistemi u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Električna oprema namijenjene za upotrebu unutar određenih naponskih granica
Radio oprema
Oprema pod pritiskom
Žičare
Lična zaštitna oprema
Aktivna ugradiva medicinska sredstva
Zahtjevi za efikasnost bojlera za toplu vodu koji koriste tečna i gasovita goriva
Medicinska sredstva
Ambalaza i ambalazni otpad
Liftovi
Pomorska oprema
Oprema pod pritiskom
Poštanske usluge
Medicinska sredstva u in vitro dijagnostici
Uredba EK 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH)
Uredba (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi
Uredba EU 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
Uredba (EK) o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište