Direktive/Uredbe

Uredba (EU) 1015/2010 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom veš mašina za domaćinstvo
Uredba (EU) o implementaciji Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa
Uredba EK 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
Uredba (EZ) 1275/2008 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološko projektovanje potrošnje električne energije u stanju pripravnosti i isklјučenosti električne i elektronske opreme za domaćinstvo i kancelariju
Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH)
Uredba (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi
Uredba (EU) 206/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za uređaje za klimatizaciju i ventilatore
Uredba (EZ) 278/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom potrošnje električne energije bez opterećenja i prosječne aktivne efikasnosti spoljnih napajanja
Uredba EU 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
Uredba (EU) 548/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora
Uredba (EZ) o implementaciji Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za električne motore
Uredba (EZ) o implementaciji Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacionih pumpi i cirkulacionih pumpi integriranih u proizvode
Uredba (EZ) 643/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne rashladne uređaje
Uredba (EU) kojom se dopunjuje Direktiva 2010/30/EU u pogledu energetskog označavanja kućanskih pećnica i napa
Uredba (EU) 66/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne pećnice, ploče za kuhanje i nape
Uredba (EU) 666/2013 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom usisavača
Uredba (EK) o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište
Uredba (EU) 932/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za sušilice za veš
Telekomunikaciona terminalna oprema
Emisija buke u okruženju uzrokovane opremom za korištenje na otvorenom prostoru
Zahtjevi za energetsku efikasnost balasta fluorescentnog osvjetljenja
Žičare dizajnirane za prenos osoba
Opšta sigurnosti proizvoda
Elektromagnetna kompatibilnost
Mašinе
Niskonaponska oprema
Interoperabilnost željezničkih sistema
Održiva primjena pesticida
Uređaji na gasovita goriva
Neautomatske vage
Sigurnost igračaka
Ograničenje upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)
Pirotehničkia sredstava
Plovni objekti za rekreaciju
Eksplozivi za civilne potrebe
Jednostavne posude pod pritiskom
Elektromagnetna komaptibilnost
Neautomatske vage
Mjerni instrumenti
Liftovi i sigurnosne komopnente za liftove
Oprema i zaštitni sistemi u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Električna oprema namijenjene za upotrebu unutar određenih naponskih granica
Radio oprema
Oprema pod pritiskom
Dostupnost veb sajtova i mobilnih aplikacija organa javnog sektora
Žičare
Lična zaštitna oprema
Aktivna ugradiva medicinska sredstva
Zahtjevi za efikasnost bojlera za toplu vodu koji koriste tečna i gasovita goriva
Medicinska sredstva
Ambalaza i ambalazni otpad
Liftovi
Mašine za pranje veša-sušilice (kombinovane)
Pomorska oprema
Oprema pod pritiskom
Poštanske usluge
Medicinska sredstva u in vitro dijagnostici