Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski,njemački,francuski
2012-05-14
3
0 KM 
Kupi
Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti mobilnih telefona sa osnovnim ograničenjima koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima (300 MHZ - 3 GHz)
Povučen
engleski
2005-04-08
5
30 KM 
Kupi
Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti mobilnih telefona sa osnovnim zabranama koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnom polju (300 MHZ - 3 GHz)
Važeći
engleski
2018-08-27
8
30 KM 
Kupi
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima i graničnim vrijednostima izloženosti koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima u frekvencijskom opsegu od 300 MHZ do 6 GHz: uređaji koji se koriste u blizini uha
Povučen
engleski
2005-04-08
51
92 KM 
Kupi
Osnovni standard za mjerenje nivoa specifične energije ( SAR ) koji se odnosi na izloženost ljudi elektromagnetnom polju mobilnih telefona
Povučen
engleski
2002-12-27
7
30 KM 
Kupi
Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima od uređaja koji funkcionišu u frekventnom opsegu od 0 Hz do 10 GHz u elektronskom nadzoru (EAS), radiofrekventnoj identifikaciji (RFID) i sličnim primjenama
Važeći
engleski
2010-12-09
9
38 KM 
Kupi
Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima od uređaja koji rade u frekventnom opsegu od 0 Hz do 300 GHz, korištenih u elektronskom nadzoru (EAS), radiofrekventnoj identifikaciji (RFID) i sličnim primjenama
Važeći
engleski
2007-09-07
17
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)- Standard familije proizvoda za mašinske alate - Dio 1: Emisija
Važeći
engleski
2004-12-28
35
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Standard familije proizvoda za mašinske alate, Dio 2: Imunost
Povučen
engleski
2005-04-08
14
46 KM 
Kupi
Generički standard o usaglašenosti elektroničkih aparata male snage i električnih aparata s baznim ograničenjima u vezi izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima (10 MHz - 300 GHz) - Opći javni standard
Povučen
bosanski
2007-11-05
12
44 KM 
Kupi
Temeljni standard za dokazivanje usklađenosti niskoenergetskog elektroničkog i električnog aparata sa osnovnim ograničenjima vezanim za izlaganje čovjeka elektromagnetnim poljima (10MHz - 300GHz) - Šira javnost
Važeći
engleski
2014-06-25
22
0 KM 
Kupi
Osnovni standard za proračun i mjerenje jačine elektromagnetnog polja i specifičnog nivoa apsorbcije (SAR-Specific Absorbtion Rate) koji se odnose na izloženost ljudi od baznih radio stanica i fiksnih terminalnih stanica za bežične telekomunikacione sisteme (110 MHz - 40 GHz)
Povučen
engleski
2005-04-08
88
112 KM 
Kupi
Osnovnii standard za proračun i mjerenje jačina elektromagnetnog polja i SAR-a koji se odnose na izloženost ljudi od radio baznih stanica i fiksnih terminalnih uređaja za bežične telekomunikacione sisteme (100 MHz - 10 GHz)
Važeći
engleski
2011-05-05
79
105 KM 
Kupi
Osnovni standard za proračun i mjerenje jačine elektromagnetnog polja i specifičnog nivoa apsorbcije (SAR-Specific Absorbtion Rate) koji se odnose na izloženost ljudi od baznih radio stanica i fiksnih terminalnih stanica za bežične telekomunikacione
Važeći
engleski
2010-12-09
7
30 KM 
Kupi
Proizvodni standard za dokazivanje usklađenosti baznih radio stanica i fiksnih terminalnih stanica za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima vezano za izloženost ljudi radio-frekventnim elektromagnetnim poljima (110 MHz - 40 GHz) – Profesionalna izloženost
Povučen
engleski
2005-04-08
8
30 KM 
Kupi
Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti radio baznih stanica i fiksnih terminalnih uređaja za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim zabranama ili referentnim nivoima koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnom polju radio frekvencija ( 100MHz – 10 GHz )
Važeći
engleski
2018-08-27
9
38 KM 
Kupi
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti opreme baznih stanica sa ograničenjima izloženosti radiofrekvencijskom elektromagnetnom polju (110 MHz - 100 GHz),kada se stavljaju na tržište
Važeći
engleski
2014-06-25
6
30 KM 
Kupi
Osnovni standard za pokazivanje usklađenosti fiksne opreme za radio prenos (110 MHz - 40 GHz), kada je u radu, namjenjene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima vezano za opštu izloženost radio frekvencijskim elektromagnetnim poljima
Važeći
engleski
2012-05-14
1
0 KM 
Kupi
Osnovni standard za dokazivanje usklađenosti fiksne opreme za radio prenos (110 MHz - 40 GHz), kada je u radu, namjenjene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima vezano za opštu izloženost
Važeći
engleski
2010-12-09
47
85 KM 
Kupi
Osnovni standard za dokazivanje usklađenosti fiksne opreme za radio prenos (110 MHz - 40 GHz), kada je u radu, namjenjene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima vezano za opštu izloženost ljudi radio-frekventnim elektromagnetnim poljima
Povučen
engleski
2012-05-14
3
23 KM 
Kupi
Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti fiksne opreme za radio prenos (110 MHz - 40 GHz), kada je u radu, namjenjene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima vezano za opštu izloženost ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetnim poljima, pri puštanju u rad


Ukupno 541, strana 5 od 28