Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju

Logo
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацијуOznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
bosanski
2007-06-21
8
35 KM 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Važeći
bosanski
2010-12-02
20
61 KM 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Važeći
engleski
2015-06-18
33
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serotipizaciju Salmonellea – Dio 3: Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp.
Povučen
engleski
2013-06-12
3
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: semi-kvantitativna metoda; Tehnička ispravka 1
Povučen
engleski
2011-05-30
3
23 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: Semi-kvantitativna metoda
Povučen
engleski
2010-07-02
21
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 1: Opšti vodići za osiguranje kvaliteta pripreme medija za kulture u laboratoriji
Povučen
engleski
2013-06-12
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Smjernice za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 2: praktične smjernice o performansama ispitivanja medija za kulture; Amandman 1: testni mikroorganizmi za uobičajeno korištene hranljive podloge
Povučen
engleski
2005-07-24
26
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture - Dio 2: Praktični vodići o performansama ispitivanja medija za kulture
Važeći
engleski
2014-06-19
26
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Metoda bazirana na real-time lančanoj reakciji polimerazom (PCR) za detekciju patogena koji potiču iz hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145
Važeći
engleski
2014-06-19
34
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 1: Metoda za kvantifikaciju
Važeći
engleski
2014-06-19
30
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 2: Metoda za kvalitativnu detekciju
Povučen
engleski
2012-11-27
28
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog nitrogena sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Žitarice, mahunarke i mljeveni proizvodi od žitarica
Važeći
engleski
2016-06-24
20
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane -- Tehnike uzorkovanja za mikrobiološka ispitivanja uzoraka hrane i hrane za životinje
Važeći
engleski
2013-06-12
10
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 1: Priprema metil estera
Važeći
engleski
2013-06-12
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 2: Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2015-06-18
50
85 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju patogena koji potiču iz hrane – Detekcija botulinuma A, B, E i F neurotoksin-producirajućih klostridija
Važeći
engleski
2016-06-24
33
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje patogena koji se prenose hranom - Otkrivanje patogenih Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis
Važeći
engleski
2013-06-12
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju prisutnosti patogena koji potiču iz hrane - Ispitivanje performansi thermal cyclers
Važeći
engleski
2013-06-12
31
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Specifični zahtjevi i smjernice za ispitivanje pouzdanosti putem međulaboratorijskog poređenja
Važeći
engleski
2014-06-19
21
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serološku tipizaciju Salmonella - Dio 2: Određivanje broja primjenom redukovane tehnike najvjerovatnijeg broja
Važeći
engleski
2011-05-30
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Usitnjavanje uzoraka za analizu mikotoksina – Poređenje između suhog mljevenja i slurry mixing (taložnog miješanja)
Važeći
engleski
2007-07-16
46
85 KM 
Kupi
Validacija i interpretacija analitičkih metoda, testiranje migracije i analitički podaci za materijale i artikle u kontaktu sa hranom - Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2011-12-01
18
53 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Smjernice - Materijali za područje hrane
Važeći
engleski
2013-06-12
23
61 KM 
Kupi
Analize hrane – Određivanje ostataka pesticida metodom LC-MS/MS – maseno spektrometrijski parametri
Važeći
engleski
2013-06-12
14
46 KM 
Kupi
Analize hrane – Kriteriji prihvatljivosti za pojedine laboratorijski validirane metode analiza za određivanje mikotoksina
Važeći
engleski
2014-06-19
59
92 KM 
Kupi
Tehnički izvještaj o međulaboratorijskom ispitivanju za određivanje „bezec“ u običnoj pšenici, raži i durum pšenici
Važeći
engleski
2013-06-12
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – predložak za dodatne informacije o imunološkim i molekularnim biološkim metodama
Važeći
engleski
2015-06-18
24
61 KM 
Kupi
Analize hrane - Određivanje ostataka pesticida upotrebom GC-MS - Retenciono vrijeme , parametri masene spektrometrije i podaci odziva detektora
Važeći
engleski
2015-06-18
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ostataka pesticida upotrebom GC-MS/MS - Parametri tandem masene spektrometrije
Važeći
engleski
2017-08-23
20
53 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Tehnički izvještaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i prosu (Sorghum bicolor, L.)
Važeći
engleski
2007-05-18
22
61 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili na grijaču - Dio 2: Širi opšti i specifični zahtjevi za posuđe od keramike, stakla i kombinacije staklo/keramika
Važeći
engleski
2011-12-01
11
38 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili na grijaču - Dio 3: Posuđe za kuhanje za upotrebu kod indukcijskih izvora toplote
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 10: Određivanje acrilamida u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 11: Određivanje aminoundecilne kiseline u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 12: Određivanje 1,3-benzendimetan amina u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 13: Određivanje 2,2 - bis(hidroksifenil) propana (Bisfenol A) u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 14 : Određivanje 3,3-bis(3 -metil- 4-hidroksifenil )- 2-indolina u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 15: Određivanje 1,3-butadiena u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 16: Određivanje kaprolaktama i slanog kaprolaktama u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 17: Određivanje karbonil hlorida u plastici
Važeći
engleski
2007-05-18
24
61 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 18: Određivanje 1,2 dihidroksibenzena ,1,3 - dihidroksibenzena, 1,4-dihidroksibenzena, 4,4' - dihidroksibenzofenona i 4,4'-dihidroksibifenila u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijal i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 19: Određivanje dimetilaminoetanola u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 20: Određivanje epihlorhidrina u plastici
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 21: Određivanje etilendiamina i heksametilendiamina u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
17
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 22: Određivanje etilenoksida i propilenoksida u plastici
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 23: Određivanje formaldehida i heksametilenetetramina u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 24 : Određivanje anhidrida maleinske kiseline u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 25: Određivanje 4 -metila- 1-pentena u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
25
61 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 26: Određivanje 1-oktena i tetrahidrofurana u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 27: Određivanje 2,4,6 - triamino - 1,3,5 - triazola u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 28: Određivanje 1,1,1- trimetilpropana u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 9: Određivanje sirćetne kiseline, vinil estera u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
25
61 KM 
Kupi
Materijali i arikli u kontaktu sa hranom - Polimerom prevučen papir i karton - Vodič za izbor uslova i test metode za ukupnu migraciju
Važeći
engleski
2007-05-18
54
92 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Polimerom prevučene metalne podloge - Vodič za izbor uslova i test metode za ukupnu migraciju
Važeći
engleski
2005-07-24
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje neoesperidin- dihidrokalcona
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Polimerni aditivi - Test metode za određivanje masenog udjela polimernih aditiva čiji je udio ispod 1.000 Daltona
Važeći
engleski
2012-11-27
12
38 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica Durum pšenica (T. durum Desf.) - Opšte smjernice za instrumentalne metode mjerenja boje krupice
Važeći
engleski
2012-05-16
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analitičke metode za detekciju genetski modifikovanih organizama i njihovih proizvoda Strategije uzorkovanja
Važeći
engleski
2011-05-30
21
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje acesulfama-K, aspartama, neohesperidin-dihydrochalcona i saharina – HPLC metoda
Važeći
engleski
2015-06-18
32
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi -Detekcija alergena u hrani imunološkim metodama – Dio 2: Kvantitativno određivanje lješnjaka imunoenzimskom metodom upotrebom monoklonskih antitijela i detekcijom proteina pomoću bicinkonične kiseline
Važeći
engleski
2015-06-18
33
76 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija alergena u hrani imunološkim metodama – Dio 3: Kvantitativno određivanje lješnjaka imunoenzimskom metodom upotrebom poliklonskih antitijela i detekcijom proteina Lowryevom metodom
Važeći
engleski
2013-06-12
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija alergena u hrani putem molekularno bioloških metoda – Dio 2: Celer (Apium graveolens) – Kvalitativno određivanje specifične sekvence DNA u kuhanim kobasicama putem PCR metode u stvarnom vremenu
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 3: Lješnik (Corylus avellana) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 4: Kikiriki (Arachis hypogaea) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 5: Bijela slačica (Sinapis alba) i soja (Glicin max) — Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u barenoj kobasici PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2012-11-27
27
68 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica Hljebna pšenica (Triticum aestivum L.) – Određivanje alveografskih svojstava tijesta komercijalnih ili ispitnih brašna uz prilagođeno vlaženje i postupak laboratorijskog mljevenja
Važeći
engleski
2013-06-12
20
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja šećera - Metoda izmjenjivačke kromatografije visokih performansi (HPAEC-PAD)
Važeći
engleski
2013-06-12
12
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - PCR tipiziranje probiotičkih sojeva Saccharomyces cerevisiae (kvasac)
Povučen
engleski
2013-06-12
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje fumonisina B1 i fumonisina B2 u prerađenoj hrani za dojenčad i malu djecu koja sadrži prerađeni kukuruz - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom nakon pretkolonske derivatizacije
Važeći
engleski
2013-06-12
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu – Dio 1: određivanje astaksantina i kantaksantina
Važeći
engleski
2013-06-12
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu – Dio 2: identifikacija omjera enantiomera kod astaksantina
Važeći
engleski
2015-06-18
23
61 KM 
Kupi
Analize hrane – Određivanje benzo[a]pyrena, benzo[a]anthracena, chrysena i benzo[b]fluoranthena u hrani tečnom hromatografijom visokih performansi sa fluorescentnom detekcijom (HPLC-FD)
Važeći
engleski
2016-06-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analitičke metode za dokazivanje genetički modificiranih organizama i od njih dobivenih proizvoda -- Lančana reakcija polimerazom (PCR) zasnovana na screening strategijama
Važeći
engleski
2016-06-24
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje hidridnih reaktivnih spojeva arsena u riži primjenom atomske apsorpcijske spektometrije (hidridne-AAS) nakon ekstrakcije kiselinom
Važeći
engleski
2012-05-16
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija – Mikroorganizmi - Naredna ispitivanja organizama u podršci klasifikacije rada provedene u skladu sa direktivom 90/679/EEC
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Mikroorganizmi - Ispitivanje različitih vrsta postojećih biljnih patogena i izrada izvještaja
Važeći
engleski
2007-05-18
11
38 KM 
Kupi
Biotehnologija-Laboratorije za istraživanje, razvoj i analizu - Izvještaj o izboru opreme potrebne za biotehnološke laboratorije u skladu sa stepenom rizika
Važeći
engleski
2007-05-18
53
92 KM 
Kupi
Biotehnologija - Mikroorganizmi - Ispitivanja različitih postojećih vrsta životinjskih patogena i izrada izvještaja
Važeći
engleski
2007-05-18
17
53 KM 
Kupi
Biotehnolgija - Mikroorganizmi - Izvještaj o kriterijima korištenim da bi se klasificirali Grupa 1 genetičkih modificiranih mikroorganizama
Važeći
engleski
2005-07-24
4
23 KM 
Kupi
Analize hrane - Biotoksini - Kriteriji za analitičke metode mikotoksina
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje relativne gustoće
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje pH-vrijednosti
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje formolnog broja
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja natrija, kalija, kalcija i magnezija metodom atomske absorpcione spektrometrije (AAS)
Važeći
engleski
2006-11-23
5
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje pepela
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja limunske kiseline (citrata) - NADH spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja L-jabučne kiseline (L-malata) - NADH spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-izolimunske kiseline - NADH spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-glukoze i D-fruktoze - NADPH spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
5
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Spektrometrijsko određivanje sadržaja prolina
Važeći
engleski
2006-11-23
5
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja sulfata
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za termički šok i otpornost prema termičkom šoku
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za propustljivost svjetlosti kod keramičkih artikala
Važeći
engleski
2015-06-18
7
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja sumpor dioksida – Acidimetrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
47
85 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 1: Vodič za izbor uslova i test metoda za ukupnu migraciju
Važeći
engleski
2007-07-16
14
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 10: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje (modifikovana metoda u slučaju kada se javlja nekompletna ekstrakcija maslinovog ulja)
Važeći
engleski
2007-07-16
56
92 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 11:Test metode za ukupnu migraciju u mješavine C-označenih sintetičkih triglicerida
Važeći
engleski
2007-07-16
19
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 12: Test metode za ukupnu migraciju pri niskim temperaturama
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 13: Test metode za ukupnu migraciju pri visokim temperaturama
Važeći
engleski
2007-07-16
21
61 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 14: Test metode za "testove zamjene" za ukupnu migraciju iz plastika namjenjenih za kontakt sa masnom hranom koristeći test medij iso-oktan i 95% etanol
Važeći
engleski
2007-07-16
17
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 15: Alternativne test metode za migraciju u simulantne masne hrane putem brze ekstrakcije u iso-oktanu i 95% etanolu
Važeći
engleski
2006-11-23
31
68 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom Plastike - Dio 2: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem potpunog uranjanja
Važeći
engleski
2006-11-23
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 3: Test metode za ukupnu migraciju u tečne simulante hrane putem potpunog uranjanja
Važeći
engleski
2006-11-23
31
68 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 4: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem ćelije
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom -Plastike-Dio 5: Test metode za ukupnu migraciju u tečne zamjenice za hranu putem ćelija (baterija)
Važeći
engleski
2007-07-16
32
68 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 6: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje korištenjem vrećica
Važeći
engleski
2007-07-16
14
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 7: Test metode za ukupnu migraciju u tečne simulante za hranu korištenjem vrećica
Važeći
engleski
2007-07-16
31
68 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 8: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem punjenja artikla
Važeći
engleski
2007-07-16
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - 9: Test metode za ukupnu migraciju u vodene simulante hrane putem punjenja artikla
Važeći
engleski
2011-05-30
4
23 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 1: Opšta razmatranja; Amandman A1
Važeći
engleski
2011-05-30
10
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2011-05-30
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 2: HPLC/IC metoda za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 3: Spektrometrijsko određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa nakon enzimatske redukcije nitrata u nitrite
Važeći
engleski
2011-05-30
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 4: Metoda hromatografije na bazi ionskih izmjenjivača (IC) za određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa
Važeći
engleski
2011-05-30
7
30 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 5: Enzimsko određivanje sadržaja nitrata u povrću koje sadrži hrana za dojenčad i malu djecu
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 7: Metoda kontinuiranog protoka za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća poslije redukcije kadmijuma
Povučen
engleski
2005-12-22
56
92 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
51
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2010-07-02
55
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
47
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske djelilice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-18
48
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske djelilice tijesta - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-16
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Automatske djelilice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
48
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-16
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Procedure za fermentaciju i procese koji slijede
Važeći
engleski
2007-05-18
22
61 KM 
Kupi
Biotehnologija -Laboratorije za istraživanja, razvoj i analize - Nivo kontaminacije mikrobioloških laboratorija, rizičnih prostora i zahtjevi fizičke sigurnosti
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja ostatka pulpe metodom centrifugiranja
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja nitrogena - Kjeldalova metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
15
46 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja ukupnih karotenoida i individualnih frakcija karotenoida
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja vinske kiseline u sokovima od grožđa - HPLC metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
12
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-jabučne kiseline - NAD spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Procjena sadržaja rastvorljivih materija - Refraktometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
3
23 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća – Određivanje titracione kiselosti
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje hesperidina i naringina u sokovima od citrusa - HPLC metoda
Važeći
engleski
2007-07-16
6
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za absorbciju vode u keramičke atrikle
Povučen
engleski
2007-05-18
33
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Cirkularne mašine za prosijavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
34
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa cirkularnim pilama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
35
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
37
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za proceduru testiranja na čistoću
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za proceduru testiranja na sterilnost
Važeći
engleski
2007-05-18
24
61 KM 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za procedure testiranja naprsnuća
Važeći
engleski
2007-05-18
11
38 KM 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju uzorkovanja za kontrolisanu distribiciju genetički modificiranih biljaka
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Vodič za kontrolu kvaliteta dijagnostičkih kitova u poljoprivredi, biljnim i životinjskim lijekovima, kontroli bolesti i kontaminaciji okoliša
Važeći
engleski
2007-05-18
11
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Vodič za dobru praksu, procedure, obuku i kontrolu osoblja
Povučen
engleski
2007-07-16
3
23 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
44
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Biotehnologija - Radni kriteriji za sterilizatore na paru i autoklave
Povučen
engleski
2007-05-18
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
48
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-05-30
17
53 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida gasnom hromatografijom – Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2015-06-18
17
53 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje ostataka pesticida putem GC ili LC-MS/MS – Dio 1: Opšta razmatranja
Povučen
engleski
2011-05-30
38
76 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida gasnom hromatografijom – Dio 2: Metode ekstrakcije i čišćenja
Važeći
engleski
2015-06-18
42
85 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje ostataka pesticida putem GC ili LC-MS/MS – Dio 2: Metode ekstrakcije i prečišćavanja
Povučen
engleski
2005-07-24
2
23 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida putem gasne hromatografije - Dio 3: Određivanje i testovi usaglašavanja
Povučen
engleski
2010-07-02
13
46 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida putem gasne hromatografije – Dio 3: Određivanje i testovi usaglašavanja
Važeći
engleski
2015-06-18
20
53 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje ostataka pesticida putem GC ili LC-MS/MS – Dio 3: Određivanje i konfirmativni testovi
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 1: Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 3: UV spektrometrijska ksantogenat metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
9
38 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 3: UV spektrometrijska ksantogenat metoda
Važeći
engleski
2007-05-18
12
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Vodič za izbor opreme i instalacije u skladu sa biološkim rizikom
Važeći
engleski
2003-11-27
18
53 KM 
Kupi
Biotehnologija - Procesi velikih razmjera i proizvodnja - Smjernice za rukovanje, deaktivaciju i ispitivanje otpada
Važeći
engleski
2007-05-18
12
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Radni krietriji za pumpe
Povučen
engleski
2007-05-18
60
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
62
98 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2012-05-16
61
98 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju posmatranja za kontrolisanu distribuciju genetičkih modificiranih biljaka
Važeći
engleski
2007-05-18
45
85 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za mikrobiološki sigurne kabinete u kojima se čuvaju opasni mikroorganizmi
Povučen
engleski
2005-12-22
41
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Centrifugalne mašine za preradu jestivih ulja i masti - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Centrifugalne mašine za preradu jestivih ulja i masti - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
1
0 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio1: Specifikacija za vakum posude, izolovane boce i tegle - Amandman AC
Važeći
engleski
2007-05-18
11
38 KM 
Kupi
Materijali i aritkli u kontaktu sa hranom- Izolovani kontejneri za domaćinstva- Dio 1: Specifikacija za vakum posude, izolovane boce i tegle
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio 2: Specifikacija za izolovane vrećice i kutije
Važeći
engleski
2007-05-18
6
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio 3: Specifikacija za termo ambalažu
Važeći
engleski
2007-05-18
6
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Transportne jedinice za kontejnere koji sadrže pripremljenu hranu -Termički i higijenski zahtjevi i testiranje
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja glukoze, fruktoze, sorbitola i saharoze - HPLC metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D- i L- mliječne kiseline (laktata) - NAD spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća – Enzimatsko određivanje sadržaja sirćetne kiseline (acetata) – NAD spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Biotehnologija -Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama putem analiza funkcinalne izraženosti genomske modifikacije
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama putem analiza molekularne stabilnosti genomske modifikacije
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju posmatranja za kontroliranu distribuciju genetički modificiranih organizama, uključujući viruse
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju uzorkovanja za kontroliranu distribuciju genetički modificiranih organizama, uključujući viruse
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama analizama genomske modifikacije
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija- Vodič za ocjenu čistoće, biološke aktivnosti i stabilnosti proizvoda baziranih na mikroorganizmima
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za hermetički zatvorene držače
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Biotehnologija-Laboratorije za istraživanje, razvoj i analizu - Vodič za držanje životinja koje su inokulirane mikroorganizmima za vrijeme eksperimenata
Važeći
engleski
2004-12-29
22
61 KM 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanje, razvoj i analize - Smjernice za rukovanje, inaktivaciju i ispitivanje otpada
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanje, razvoj i analize - Upustva za operacije u biotehnološkim laboratorijama
Važeći
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja slobodnih amino kiselina - Metoda tečne hromatografije
Važeći
engleski
2007-05-18
4
23 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu - Amandman 1
Važeći
engleski
2007-05-18
2
0 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu - Amandman AC
Važeći
engleski
2007-05-18
29
68 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu
Povučen
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina D putem tečne hromatografije visokih performansi - Mjerenje holekalciferola D3) i ergokalciferola D2)
Važeći
engleski
2010-12-20
24
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina D putem tečne hromatografije visokih performansi – Mjerenje holekalciferola (D<(Index)3>) ili ergokalciferola (D<(Index)2>)
Povučen
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina E putem tečne hromatografije visokih performansi - Mjerenje α, ß, γ iδ - tokoferola
Važeći
engleski
2015-06-18
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina E tečnom hromatografijom visokih performansi - Mjerenje α-, ß-, γ- i δ-tokoferola
Povučen
engleski
2005-07-24
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A putem tečne hromatografije visokih performansi - Dio 1: Mjerenje ukupnog trans-retinola i 13-cis-retinola
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A tečnom hromatografijom visokih performansi – Dio 1: Mjerenje all-E-retinola i 13-Z-retinola
Važeći
engleski
2005-07-24
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A putem tečne hromatografije visokih performansi - Dio 2: Mjerenje ß-karotina
Povučen
engleski
2007-07-16
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosni dodaci za mašine koje imaju pomoćnu pokretnu osovinu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosni dodaci za mašine koje imaju pomoćnu pokretnu osovinu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
46
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Uređaji za preradu i miješanje hrane - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za preradu, usitnjavanje i miješanje hrane - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
31
68 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Ručne miješalice i bućkalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-16
3
0 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
31
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa vratilom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa vratilom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotirajuće posude za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
40
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotirajuće posude za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama, aspartama i saharina - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
Važeći
engleski
2005-07-24
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 1: Referentna test metoda
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 2: Nadzor nad artiklima koji nisu od metala
Važeći
engleski
2007-07-16
6
30 KM 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 4: Brzi test za keramičke artikle u domaćinstvu
Važeći
engleski
2007-07-16
6
30 KM 
Kupi
Otpornost posuđa na mehaničko pranje - Dio 5: Brzi test za keramičko posuđe u ugostiteljstvu
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za centrifuge
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za ćelijske prekidače
Povučen
engleski
2005-07-24
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1, i sume aflatoksina B1, B2, G1, i G2 u žitaricama, jezgrastom voću i njihovim proizvodima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa kolonom za razdvajanje i kolonom za imunološko čišćenje
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Artikli koji nisu od metala za prenošenje i industrijsku upotrebu - Test metoda za određivanje otpornosti na udar
Važeći
engleski
2007-05-18
3
23 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman 1
Važeći
engleski
2012-05-16
2
0 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača -Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
36
76 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
30
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji sa mehanički vođenim alatima za rezanje. - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
31
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji sa mehanički vođenim alatima za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
20
53 KM 
Kupi
Biotehnologija -Kriteriji rada za elemente filtera i spajanje filtera
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za uzorkovanje i procedure inokulacije
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za sisteme bez gasa
Važeći
engleski
2007-05-18
69
98 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 1: Vodič za test metode za specifičnu migraciju materija iz plastike u hranu i simulante hrane i određivanje materija u plastici i izbor uslova za izlaganje simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
15
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 2: Određivanje tereftalne kiseline u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 3: Određivanje akrilnitrila u hrani i simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 4: Određivanje 1, 3-butadiena u plastici
Važeći
engleski
2007-05-18
17
53 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 5: Određivanje vinilidin hlorida u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 6: Određivanje vinilidin hlorida u plastici
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 7: Određivanje monoetilen glikola i dietilen gliokola u simulantima hrane
Važeći
engleski
2007-05-18
22
61 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 8: Određivanje izocijanata u plastici
Važeći
engleski
2012-05-16
3
0 KM 
Kupi
Sirće – Proizvod pripremljen od tečnosti poljoprivrednog porijekla – Definicije, zahtjevi, označavanje: Amandman AC
Važeći
engleski
2012-05-16
5
30 KM 
Kupi
Sirće – Proizvod pripremljen od tečnosti poljoprivrednog porijekla – Definicije, zahtjevi, označavanje
Važeći
engleski
2015-06-18
3
23 KM 
Kupi
Sirćetna kiselina za hranu - Proizvod napravljen od materijala nepoljoprivrednog porijekla - Definicije, zahtjevi, označavanje
Važeći
engleski
2015-06-18
7
30 KM 
Kupi
Sirćetna kiselina za hranu - Proizvod napravljen od materijala nepoljoprivrednog porijekla - Definicije, zahtjevi, označavanje
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua bromida - Dio 1: Određivanje ukupnog bromida kao neorganskog bromida
Važeći
engleski
2005-07-24
10
38 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua bromida - Dio 2: Određivanje neorganskog bromida
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje ukupnog sumpor dioksida putem destilacije
Povučen
engleski
2007-05-18
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji -Guljenje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
39
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za guljenje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Aparati za kafu za upotrebu u domaćinstvu sa nezavisnim izvorom grijanja - Definicija, zahtjevi i test metode
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode otpornosti na pucanje za artikle od keramike
Povučen
engleski
2007-07-16
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa posudama za dizanje i naginjanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa posudama za dizanje i naginjanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
44
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Sušare i hladnjače - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-19
44
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Sušare i hladnjače - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za staklene posude - Dio 1: Osnovni kriteriji rada
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 2: Dijelovi za zaštitu od pritiska
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za staklene posude - Dio 3: Staklene posude sa pritiskom
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 4: Bioreaktori
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 5: Kil tankovi
Važeći
engleski
2007-05-18
6
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 6: Kolone za hromatografiju
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 1: Osnovni kriteriji rada
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 2: Spojnice
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Biotehnolgija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 3: Uređaji za uzorkovanje i inokulaciju
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Biotehnolgija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 4: Cijevi i slavine
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 5: Ventili
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 6: Proba opreme
Povučen
engleski
2005-12-22
30
68 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Prese za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-19
32
68 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Prese za tjesteninu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
42
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Mašine za razvlačenje, skidanje i rezanje tijesta, ljepljiva povratna transportna traka, spremište ljepljive mase - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2014-06-19
46
85 KM 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Mašine za razvlačenje, skidanje i rezanje tijesta, ljepljiva povratna transportna traka, spremište ljepljive mase - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa horizontalnim osovinama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa horizontalnim osovinama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
50
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Mašine za pite i voćne pite - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
47
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pite i voćne pite - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
12
38 KM 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanja, razvoj i analize - Vodič za genetički modificirane biljke
Povučen
engleski
2007-07-16
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za injektiranje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
44
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za injektiranje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za miješanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za miješanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i B2 u kukuruzu - HPLC postupak sa prečišćavanjem ekstrakcijom u čvrstoj fazi
Povučen
engleski
2007-07-16
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Fiksirani pripremni punjači peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Fiksirani pripremni punjači peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
40
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Sušilice salate - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za sušenje salate - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2005-07-24
9
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži kristalni šečer putem ESR spektroskopije
Povučen
engleski
2007-07-16
3
23 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnost za korištenje, sigurnost i higijenu
Povučen
engleski
2007-05-18
60
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnosti za korištenje, sigurnost i higijenu
Važeći
engleski
2014-06-19
72
105 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za mlijeko (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za performanse, sigurnost i higijenu
Povučen
engleski
2010-07-02
63
98 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama – Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnosti za korištenje, sigurnost i higijenu
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Metalne posude za grijanje vode za upotrebu u domaćinstvu na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Zahtjevi i test metode
Povučen
engleski
2005-07-24
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koristeći fotoluminiscenciju
Važeći
engleski
2012-05-16
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija ozračene hrane koristeći fotostimuliranu luminiscenciju
Važeći
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saharina u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda - Amandman AC
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saharina u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda - Amandman AC
Važeći
engleski
2005-07-24
6
30 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aspartama u stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi - Amandman AC
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aspartama u stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
Važeći
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koristeći direktnu epifluorescentnu filter tehniku/brojanje aerobne flore na pločici DEFT/APC) - Metode posmatranja
Važeći
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - DNA Comet Assay za detekciju ozračene hrane - Metoda posmatranja
Važeći
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata i saharina u tečnim stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi - Amandman AC
Važeći
engleski
2005-07-24
10
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata i saharina u tečnim stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
Povučen
engleski
2005-07-24
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Kriteriji performansi, opšta razmatranja i priprema uzoraka
Važeći
engleski
2015-06-18
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta - Opšta razmatranja i posebni zahtjevi
Povučen
engleski
2005-07-24
9
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Digestija pod pritiskom
Važeći
engleski
2015-06-18
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Digestija pod pritiskom
Važeći
engleski
2005-07-24
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom sa hladnom parom CVAAS) nakon digestije pod pritiskom
Povučen
engleski
2007-05-18
21
61 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
Povučen
engleski
2009-07-07
26
61 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
Važeći
engleski
2010-12-20
26
61 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
Povučen
engleski
2007-05-18
38
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za mljevenje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
1
0 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi - Amandman AC
Povučen
engleski
2007-05-18
52
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
57
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-05-18
8
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Silikatne površine - Dio 1: Određivanje prelaska olova i kadmija iz keramičkog posuđa
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Silikatne površine - Dio 2 : Određivanje prelaska olova i kadmija sa silikatnih površina osim iz suđa koje je od keramike
Povučen
engleski
2007-07-16
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Klip mašine za vezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Klip mašine za vezanje (klipserice) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji-Posude za kuhanje opremljene sa mješalicom i/ili mikserom -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji-Posude za kuhanje opremljene sa mješalicom i/ili mikserom -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
48
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje hljeba - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
51
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje hljeba - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, cinka, bakra, željeza i hroma atomskom apsorpcionom spektrometrijom AAS) nakon suhog spaljivanja
Važeći
engleski
2005-07-24
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, hroma i molibdena atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći GFAAS) poslije digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2005-07-24
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, cinka, bakra i željeza atomskom apsorpcionom spektrometrijom AAS) poslije mikrovalne digestije
Povučen
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja estera i metil estera linoleinske kiseline
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja estera i metil estera linolenske kiseline
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Odeđivanje kiselinskog broja
Povučen
engleski
2006-11-23
18
53 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog i ukupnog glicerola i mono-, di-, triglicerida (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2012-05-16
21
61 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog i ukuNSog glicerola i mono-, di-, triglicerida
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog glicerola
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja fosfora putem indukovane kuplovane plazma emisione spektrometrije
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja natrija putem atomske absorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja kalija putem atomske absorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja metanola
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje jodnog broja
Povučen
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje stabilnosti oksidacije (ubrzani oksidacijski test)
Važeći
engleski
2017-08-23
20
53 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje stabilnosti oksidacije (ubrzani oksidacijski test)
Povučen
engleski
2008-10-06
4
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B1 HPLC metodom
Povučen
engleski
2005-07-24
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B1 putem HPLC
Važeći
engleski
2015-06-18
21
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B1 tečnom hromatografijom visokih performansi
Povučen
engleski
2005-07-24
23
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1 i sume aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u kikirikiju, pistacijama, smokvama i začinskoj paprici - Postupak tečne hromatografije visokih performansi sa derivacionom post-kolonom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2010-12-20
26
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje aflatoksina B1 i sume aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u kikirikiju, pistacijama, smokvama i paprici u prahu – Postupak tečne hromatografije visokih performansi sa derivacionom post-kolonom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Povučen
engleski
2005-07-24
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina C putem HPLC
Važeći
engleski
2005-07-24
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje folata mikrobiološkom analizom
Povučen
engleski
2008-10-06
2
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kafi - HPLC metoda sa čišćenjem u imunoafinitetnoj koloni
Povučen
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kahvi - HPLC postupak sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2012-05-16
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kafi – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Povučen
engleski
2008-10-06
2
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu - HPLC metoda sa čišćenjem u imunoafinitetnoj koloni
Povučen
engleski
2005-07-24
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu - HPLC postupak sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina K1 putem HPLC
Povučen
engleski
2008-10-06
4
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B2 HPLC metodom
Povučen
engleski
2005-07-24
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B2 putem HPLC
Važeći
engleski
2015-06-18
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B2 tečnom hromatografijom visokih performansi
Povučen
engleski
2009-07-07
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje vitamina B6 putem HPLC
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 tečnom hromatografijom visokih performansi
Važeći
engleski
2010-12-20
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 mikrobiološkom analizom
Važeći
engleski
2005-07-24
10
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje domoic kiselina u školjkama putem HPLC
Važeći
engleski
2005-07-24
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje patulina u bistrom i mutnom vočnom soku od jabuke i u kaši - HPLC postupak sa tečnim/djelimično tečnim prečišćavanjem
Važeći
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua N-metilkarbamata - Dio1: HPLC postupak sa SPE prečišćavanjem
Važeći
engleski
2008-10-06
14
46 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua N-metilkarbamata - Dio 2: HPLC metoda sa čišćenjem u koloni sa diatomejskom zemljom
Važeći
engleski
2007-05-18
16
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Određivanje temperature plastičnih materijala i artikala na spoju plastike/hrana za vrijeme grijanja u mikrotalasnim i u konvencionalnim pećnicama sa ciljem da se izabere odgovarajuća temperatura za testiranje migracije
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje arsena u morskoj hrani grafitnom atomskom spektrometrijom nakon spaljivanja u mikrovalnoj pećnici (GFAAS)
Povučen
engleski
2007-05-18
12
38 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimi - dazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila (kao karbendazima) - Dio 1: HPLC metoda sa ekstrakcionim pročišćavnjem čvrste faze
Povučen
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimidazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila(kao karbendazima) - Dio 2: HPLC metoda sa hromatografskim pročišćavanjem gel zasićenog sloja
Povučen
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimidazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila (kao karbendazima) - Dio 3: HPCL metoda sa pročišćavanjem faze tečno/tečno
Važeći
engleski
2007-07-16
17
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i B2 u proizvodima na bazi kukuruza - HPLC metoda sa prečišavanjem u imunoafinitetnoj koloni.
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Test metode za određivanje kontakta sa mastima
Povučen
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje okadaične kiseline i dinofizis toksina u školjkama - HPLC metoda sa ekstrakcionim pročišćavanjem čvrste faze nakon derivatizacije i fluorometrijskog određivanja
Važeći
engleski
2007-07-16
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saksitoksina i dc saksitoksina u školjkama - HPLC metoda sa pred kolonskom derivatizacijom praćenom oksidacijom peroksida ili periodata.
Važeći
engleski
2007-07-16
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje ukupnog arsena hidridnom generacijom atomske absorpcione spektrometrije (HGAAS) nakon suhog spaljivanja.
Važeći
engleski
2007-05-18
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Mikrobiološki skrining ozračene hrane koristeći LAL/GNB procedure
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje 3- monohlorpropan-1,2- diola putem GC/MS
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje ukupnog arsena i selena putem atomske apsorpcione spektrometrije sa hidridnom generacijom nakon spaljivanja pod pritiskom (HGAAS)
Povučen
engleski
2007-07-16
40
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Baget rezači - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Baget rezači - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-07-16
23
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 (uključujući njihove glikozilatne oblike) HPLC metodom.
Važeći
engleski
2007-07-16
6
30 KM 
Kupi
Posuđe za kuhanje u domaćinstvu - Grafički simboli (piktogrami)
Povučen
engleski
2008-10-06
24
61 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pranje posuđa sa konvejerom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
26
61 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pranje posuđa sa konvejerom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
53
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za mljevenje i obradu brašna i semoline -griza- Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
56
92 KM 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za mljevenje i obradu brašna i semoline-griza - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2007-07-16
18
53 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje chlormequata i mepiquata - LC-MS metoda.
Važeći
engleski
2007-07-16
20
53 KM 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje chlormequata i mepiquata - LC-MS/MS metoda.
Važeći
engleski
2007-07-16
20
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje isomalta, laktitola, maltitola, manitola, sorbitola i ksilitola u prehrambenim proizvodima.
Važeći
engleski
2008-10-06
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje joda putem ICP-MS (indukovano kuplovana plazma masene spektrometrije)
Važeći
engleski
2007-07-16
31
68 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Određeni epoksi derivati koji su predmet ograničenja - Određivanje BADGE, BFDGE i njihovih hidroksi i hloriranih derivata u simulantima hrane.
Važeći
engleski
2007-07-16
25
61 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Određeni epoksi derivati koji su predmet ograničenja - Određivanje NOGE i njegovih hidroksi i hloriranih derivata.
Važeći
engleski
2016-06-24
51
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za oblikovanje –Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
39
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske mašine za rezanje trupova u klaonicama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
52
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za doziranje hrane – Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2005-07-24
12
38 KM 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 2: Ekstrakcija masnoće, pesticida i PCBs i određivanje sadržaja masnoće
Važeći
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 3: Metode čišćenja
Važeći
engleski
2005-07-24
10
38 KM 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 4: Ispitivanje, testovi usaglašavanja, razno
Važeći
engleski
2009-07-07
10
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom – Test metoda za određivanje otpornosti na grijanje mikrotalasima keramičkog posuđa, staklenog posuđa, kombinovanog staklo/keramika posuđa i plastičnog posuđa za kuhanje
Važeći
engleski
2016-06-24
34
76 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za skidanje glave i filetiranje ribe – Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2009-07-07
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje natrija i magnezija putem plamene atomske apsorpcione spektrometrije (AAS) poslije mikrovalne digestije
Važeći
engleski
2012-05-16
29
68 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kalcija, natrija, fosfora, magnezija, kalija, željeza, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arsena, olova i kadmija koristeći ICP-AES
Važeći
engleski
2009-07-07
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje anorganskog arsena u morskoj travi (morskom rastinju ili morskim algama) putem atomske apsorpcione spektrometrije sa hidridnom generacijom (HGAAS) nakon kisele ekstrakcije
Važeći
engleski
2009-07-07
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kadmija i olova atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (GF-AAS) poslije digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2011-05-30
12
38 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Durum pšenica (T. durum Desf.) – Određivanje procenta oštećenih zrna i izračunavanje procenta staklastih zrna
Povučen
engleski
2011-05-30
3
0 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Određivanje količine primjesa u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i stočnom ječmu (Hordeum vulgare L.)
Povučen
engleski
2011-05-30
25
61 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Određivanje količine primjesa u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i stočnom ječmu (Hordeum vulgare L.)
Važeći
engleski
2015-06-18
26
61 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica - Određivanje količine primjesa u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i stočnom ječmu (Hordeum vulgare L.)
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje d-biotina putem HPLC
Važeći
engleski
2013-06-12
40
76 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje kalcija, kalija, fosfora, magnezija, natrija, sumpora, željeza, cinka, bakra mangana i kobalta poslije digestije pod pritiskom putem ICP-AES
Važeći
engleski
2011-05-30
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani putem imunoloških metoda – Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2011-05-30
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani putem molekularnih bioloških metoda – Dio 1: Opšta razmatranja
Važeći
engleski
2011-05-30
63
98 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Određivanje rezidua pesticida korištenjem LC-MS/MS nakon ekstrakcije metanolom i prečišćavanja dijatomejskom zemljom
Važeći
engleski
2011-05-30
21
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje niacina putem HPLC
Važeći
engleski
2011-05-30
81
112 KM 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Određivanje rezidua pesticida korištenjem GC-MS i/ili LC-MS/MS nakon ekstrakcije/odjeljivanja acetonitrilom i prečišćavanja disperzivnom SPE – QuEChERS metodom
Važeći
engleski
2012-05-16
25
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/MS
Važeći
engleski
2012-05-16
23
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/ECD
Važeći
engleski
2011-05-30
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje arsena, kadmija, žive i olova u prehrambenim proizvodima metodom induktivno spregnute plazme masenom spektrometrijom (ICP-MS) nakon digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2011-05-30
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje cinka plamenom i atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (FAAS i GFAAS) nakon digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2011-05-30
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje cinka metodom induktivno spregnute plazme masenom spektrometrijom (ICP-MS) nakon digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2012-05-16
73
105 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za proizvodnju svježe i punjene tjestenine (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje amonijevog maduramicina putem reverzne faze HPLC sa post-kolonskom derivatizacijom
Važeći
engleski
2012-05-16
10
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje nicarbazina – HPLC metoda
Važeći
engleski
2012-05-16
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje potencijalnog Bacillus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Bifidobacterium spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Pediococcus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Lactobacillus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Enterococcus (E. faecium) spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
15
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje probiotskih kultura kvasaca
Važeći
engleski
2012-05-16
15
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje deoxynivalenola u hrani za životinje - HPLC metoda sa UV detekcijom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2012-05-16
15
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje zearalenona u hrani za životinje – HPLC metoda sa fluorescentnom detekcijom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
Važeći
engleski
2011-05-30
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje ohratoksina A u ribizlama, grožđicama, sultana grožđicama, miješanom sušenom voću i sušenim smokvama – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorscentnom detekcijom
Važeći
engleski
2011-05-30
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje ohratoksina A u hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorscentnom detekcijom
Važeći
engleski
2011-05-30
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – Opšta razmatranja i validacija metoda
Važeći
engleski
2011-05-30
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje zearalenona u hrani za dojenčad na bazi kukuruza, ječmenom i kukuruznom brašnu, palenti, pšeničnom brašnu i hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu - HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom
Važeći
engleski
2011-05-30
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje aflatoksina B1 u hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu - HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom
Važeći
engleski
2013-06-12
27
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Pušnice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2012-05-16
16
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje patulina u voćnom soku i kaši na bazi voća za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa tečnim/djelomično tečnim prečišćavanjem i ekstrakcijom u čvrstoj fazi i UV detekcijom
Važeći
engleski
2012-05-16
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje deoxynivalenola u žitaricama, proizvodima od žitarica i hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i UV detekcijom
Važeći
engleski
2012-05-16
30
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Istovremeno određivanje devet zaslađivača putem HPLC i isparavanjem uz detekciju raspršene svjetlosti
Povučen
engleski
2013-06-12
20
53 KM 
Kupi
Žitarice – Određivanje vlage i proteina – Metoda bliske infracrvene spektroskopije (NIR) u cijelim zrnima
Važeći
engleski
2016-06-24
45
85 KM 
Kupi
Žitarice – Određivanje vlage i proteina – Metoda bliske infracrvene spektroskopije (NIR) u cijelim zrnima
Važeći
engleski
2013-06-12
23
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sume fumonizina B1 i B2 u smjesama za životinje imunoafinitetnim pročišćavanjem i RP-HPLC sa fluorescentnom detekcijom nakon pred- ili post-kolonske derivatizacije
Važeći
engleski
2013-06-12
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje ochratoxina A u hrani za životinje putem prečišćavanja na imunoafinitetnoj koloni i HPLC sa fluorescentnom detekcijom
Važeći
engleski
2013-06-12
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sukraloze – HPLC metoda
Važeći
engleski
2013-06-12
25
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja semduramicina – Metoda tečne hromatografije upotrebom ‘’stabla odluke’’ analitičkog pristupa
Važeći
engleski
2013-06-12
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje selena atomskom apsorpcijskom spektrometrijom hidridni postupak (HGAAS) nakon mikrovalne digestije pod pritiskom (digestija sa 65% nitratnom kiselinom i 30% vodik peroksidom)
Važeći
engleski
2013-06-12
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje cijanovodične kiseline putem HPLC
Važeći
engleski
2013-06-12
24
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje dekokinata putem HPLC sa fluorescentnom detekcijom
Važeći
engleski
2016-06-24
19
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje fumonizina B1 i fumonizina B2 u prerađenoj hrani za dojenčad i malu djecu koja sadrži prerađeni kukuruz - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom nakon pretkolonske derivatizacije
Važeći
engleski
2007-05-18
6
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Opšti zahtjevi za rukovođenje i organizaciju pri postupku konzerviranja (čuvanja) kultura
Važeći
engleski
2007-05-18
10
38 KM 
Kupi
Biotehnologija -Dugotrajni procesi i proizvodnja - Izgradnja postrojenja u skladu sa stepenom hazarda
Važeći
engleski
2013-06-12
39
76 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje lipofilnih algalnih toksina (grupa toksina domoične kiseline, jesotoksini, azaspiracidi, pektenotoksini) u školjkašima i proizvodima od školjkaša metodom LC-MS/MS
Važeći
engleski
2013-06-12
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje arsena atomskom apsorpcijskom spektrometrijom hidridni postupak (HGAAS) nakon mikrovalne digestije pod pritiskom (digestija sa 65% nitratnom kiselinom i 30% vodik peroksidom)
Važeći
engleski
2013-06-12
53
92 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje dioksina i dioksinima sličnih PCB-a putem GC/HRMS i indikatorskih PCB-a putem GC/HRMS
Važeći
engleski
2014-06-19
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje žive atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, tehnikom hladne pare (CVAAS), nakon mikrovalne razgradnje pod pritiskom (ekstrakcija sa 65% dušičnom kiselinom i 30% vodikovim peroksidom)
Važeći
engleski
2014-06-19
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje anorganskog arsena hidridnom tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije (HG-AAS), nakon mikrovalne ekstrakcije i razdvajanja ekstrakcijom na čvrstom nosaču (SPE)
Važeći
engleski
2014-06-19
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja fluorida, nakon obrade hlorovodičnom kiselinom, metodom ionsko-selektivne elektrode (ISE)
Važeći
engleski
2014-06-19
19
53 KM 
Kupi
Žitarice – Određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i sirku (Sorghum bicolor, L.)
Važeći
engleski
2015-06-18
11
38 KM 
Kupi
Sirće - Izotopne analize sirćetne kiseline i vode – Dio 1: 2H-NMR analize sirćetne kiseline
Važeći
engleski
2015-06-18
10
38 KM 
Kupi
Sirće - Izotopne analize sirćetne kiseline i vode – Dio 2: 13C-IRMS analize sirćetne kiseline
Važeći
engleski
2015-06-18
10
38 KM 
Kupi
Sirće - Izotopne analize sirćetne kiseline i vode – Dio 3: 180-IRMS analize vode u vinskom sirćetu
Važeći
engleski
2016-06-24
24
61 KM 
Kupi
Analiza hrane -- Određivanje akrilamida u hrani sistemom tekuće hromatografije sa spektrometrijom masa (LC-ESI-MS-MS)
Važeći
engleski
2016-06-24
37
76 KM 
Kupi
Analiza hrane -- Određivanje benzo[a]pirena, benz[a]antracena, krizena i benzo[b]fluorantena u hrani gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)
Važeći
engleski
2016-06-24
15
46 KM 
Kupi
Analiza hrane -- Određivanje furana u kafi i proizvodima od kafe pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom „headspace” tehnikom (HS GC-MS)
Važeći
engleski
2015-06-18
55
92 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Osnovni pojmovi – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi
Povučen
engleski
2005-09-23
30
68 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Osnovni principi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-07-16
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Osnovni principi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Osnovni pojmovi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-09-23
46
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Rotacione stalažne peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
41
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotacione stalažne peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-12-22
47
85 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Avani za tijesta i peciva - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
43
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za razvlačenje tijesta - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
42
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Avani za tijesta i peciva - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2017-08-23
51
92 KM 
Kupi
Mašine za preradu hrane - Automatski industrijski strojevi za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
28
68 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za sjeckanje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2011-12-01
49
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za sjeckanje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2017-08-23
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih voblika – Određivanje metilžive u hrani morskog porijekla primjenom izotopnog razrjeđenja na GC-ICP-MS
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Hrana - Određivanje elemenata i njihovih hemijskih oblika - Određivanje anorganskog arsena u hrani morskog i biljnog porijekla primjenom anionskog izmjenjivača HPLC-ICP-MS
Važeći
engleski
2017-08-23
12
38 KM 
Kupi
Higijena hrane - Proizvodnja i točenje toplih napitaka iz aparata za tople napitke - Higijenski zahtjevi, ispitivanje migracije
Važeći
engleski
2005-07-24
24
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži masnoću - Gasna hromatografska analiza karbonhidrogena
Važeći
engleski
2005-07-24
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži masnoću - Gasna hromatografija/masena spektrometrijska analiza 2-alkilciklobutanona
Važeći
engleski
2005-07-24
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži kosti - Metoda ESR spektroskopije
Važeći
engleski
2005-07-24
9
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži celulozu, ESR spektroskopijom
Važeći
engleski
2007-07-16
20
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Termoluminiscentna detekcija ozračene hrane iz koje mogu biti izolovani silikatni minerali.
Važeći
engleski
2007-05-18
7
30 KM 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Procedure za kontrolu sirovog materijala
Važeći
engleski
2007-05-18
9
38 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Posuđe za jelo koje nije metalno - Terminologija
Povučen
engleski
2005-12-22
34
76 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Mašine za sječenje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2007-05-18
27
68 KM 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2010-07-02
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2005-07-24
9
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Dio 1: Optimizirana Monier-Williams metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
10
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Dio 2: Enzimska metoda
Povučen
engleski
2004-09-27
51
92 KM 
Kupi
Mašine za preradu hrane - Mješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Miješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2005-09-23
51
92 KM 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-24
45
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Povučen
engleski
2011-12-01
46
85 KM 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Kontejneri za prenošenje hrane - Dio 1: Dimenzije kontejnera
Važeći
engleski
2006-11-23
7
30 KM 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Kontejneri za prenošenje hrane - Dio 2: Dimenzije pribora
Važeći
engleski
2007-07-16
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. - Dio 1: Metoda detekcije
Važeći
engleski
2005-07-24
34
76 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju potencijalnih patogenih Yersinia enterocolitica
Važeći
engleski
2015-06-18
22
61 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Duo-trio test
Povučen
engleski
2012-05-16
8
30 KM 
Kupi
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa – HPLC metoda
Važeći
engleski
2016-06-24
10
38 KM 
Kupi
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa – HPLC metoda
Povučen
engleski
2006-11-22
9
38 KM 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja hlorofila - Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2016-06-24
9
38 KM 
Kupi
Sjeme uljane repice - Određivanje sadržaja hlorofila - Spektrometrijska metoda
Važeći
engleski
2015-06-18
10
38 KM 
Kupi
Prirodni skrob – Određivanje sadržaja skroba – Polarimetrijska metoda po Ewersu
Važeći
engleski
2006-11-22
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje alkaliteta
Važeći
engleski
2006-11-22
12
38 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Istovremeno određivanje sadržaja masti i vode - Metoda koja koristi pulsnu nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju
Važeći
engleski
2008-10-06
7
30 KM 
Kupi
Brašno i krupica durum pšenice - Određivanje sadržaja žutog pigmenta
Povučen
engleski
2011-05-30
19
53 KM 
Kupi
Žitarice, proizvodi na bazi žitarica i hrana za životinje – Određivanje sadržaja sirove masti i ukupne masti Rendall ekstrakcionom metodom
Važeći
engleski
2016-06-24
19
53 KM 
Kupi
Žitarice, proizvodi na bazi žitarica i hrana za životinje – Određivanje sadržaja sirove masti i ukupne masti Rendall ekstrakcionom metodom
Važeći
engleski
2015-06-18
102
120 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane, hrane za životinje i vode – Priprema, proizvodnja, skladištenje i ispitivanje performansi hranljivih podloga
Važeći
engleski
2010-12-20
8
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Sadržaj teških metala – Dio 1: Određivanje sadržaja arsena putem atomske absorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2010-12-20
8
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala – Dio 2: Određivanje sadržaja žive putem atomske absorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2010-12-20
9
38 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala – Dio 3: Određivanje sadržaja olova putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom
Važeći
engleski
2015-06-18
8
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala – Dio 4: Određivanje sadržaja kadmija putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom
Važeći
engleski
2010-12-20
11
38 KM 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja acetila – Enzimatska metoda
Važeći
engleski
2010-12-20
7
30 KM 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja karboksilnih grupa u oksidovanom skrobu
Važeći
engleski
2010-12-20
13
46 KM 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja adipinske kiseline u acetilovanim di-skrob adipatima – Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2010-12-20
10
38 KM 
Kupi
Modifikovani skrob–Određivanje sadržaja karboksimetil grupa u karboksimetil skrobu
Važeći
engleski
2005-07-24
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 1: Metoda detekcije - Amandman 1: Modifikacija izolacije medija i test hemolize i uključenje preciznosti podataka
Važeći
engleski
2005-07-24
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 1: Metoda detekcije
Važeći
engleski
2005-07-24
6
30 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 2: Metoda numeracije - Amandman 1: Modifikacija numeracije medija
Važeći
engleski
2005-07-24
23
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 2: Metoda numeracije
Važeći
engleski
2010-12-20
10
38 KM 
Kupi
Modifikovani skrob–Određivanje sadržaja hidroksipropila – Metoda koja koristi protonsku nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju (NMR)
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja fosfolipida u lecitinima putem HPLC koristeći light-scattering detektor
Povučen
engleski
2011-05-30
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Enzimatsko određivanje sadržaja ukupnih sterola
Važeći
engleski
2017-08-23
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Enzimatsko određivanje sadržaja ukupnih sterola
Važeći
engleski
2013-06-12
10
38 KM 
Kupi
Riža – Određivanje biometričkih karakteristika zrna
Važeći
engleski
2014-06-19
13
46 KM 
Kupi
Riža – Određivanje otpornosti zrna riže na ekstruziju nakon kuhanja
Povučen
engleski
2006-11-23
7
30 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze korištenjem fluorimetrijske metode - Dio 1: Mlijeko i napitci na bazi mlijeka
Povučen
engleski
2010-07-02
14
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze– Dio 1: Fluorimetrijska metoda za mlijeko i napitke na bazi mlijeka
Povučen
bosanski
2013-12-18
16
53 KM 
Kupi
Mlijeko i proizvodi od mlijeka — Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze — Dio 1: Fluorimetrijska metoda za mlijeko i mliječne napitke
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 1: Fluorimetrijska metoda za mlijeko i napitke na bazi mlijeka
Povučen
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 2: Fluorometrijska metoda za sir
Povučen
bosanski
2013-12-18
14
53 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 2: Fluorometrijska metoda za sir
Važeći
engleski
2017-08-23
18
53 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 2: Fluorometrijska metoda za sir
Važeći
engleski
2011-12-01
33
76 KM 
Kupi
Hrana za životinje, žitarice i proizvodi od mljevenih žitarica – Vodič za primjenu infracrvene spektrometrije IR (blisko područje)
Povučen
engleski
2006-11-22
13
46 KM 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2012-05-16
21
61 KM 
Kupi
Mlijeko – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-22
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje olova direktnom atomskom absorpcionom spektrometrijom grafitnih peći
Povučen
engleski
2006-11-22
16
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2015-06-18
26
61 KM 
Kupi
Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola – Metoda gasne hromatografije – Dio 1: Životinjske i biljne masti i ulja
Važeći
engleski
2016-06-24
19
53 KM 
Kupi
Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije – Dio 2: Maslinovo ulje i ulje komine masline
Važeći
engleski
2014-06-19
12
38 KM 
Kupi
Laktoza – Određivanje sadržaja vode - Karl Fischer metoda
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Maslinova ulja i ulja od tropa masline (sansa ulja) – Određivanje sadržaja 2-gliceril monopalmitata
Važeći
engleski
2015-06-18
12
38 KM 
Kupi
Maslinova ulja i maslinova sansa ulja (ulja od tropa) – Određivanje sadržaja voska kapilarnom gas hromatografijom
Važeći
engleski
2016-06-24
2
0 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Gasna hromatografija metil estera masnih kiselina – Dio 1: Vodič za savremenu gasnu hromatografiju metilestara masnih kiselina
Važeći
engleski
2016-06-24
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija metil estera masnih kiselina – Dio 1: Vodič za savremenu gasnu hromatografiju metilestara masnih kiselina
Važeći
engleski
2012-05-16
18
53 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija metil estera masnih kiselina – Dio 2: Priprema metil estera masnih kiselina
Povučen
engleski
2011-05-30
7
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija za metil estere masnih kiselina – Dio 3: Priprema metil estera korištenjem trimetilsulfonium hidroksida
Važeći
engleski
2017-08-23
7
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija za metil estere masnih kiselina – Dio 3: Priprema metil estera korištenjem trimetilsulfonium hidroksida (TMSH)
Važeći
engleski
2016-06-24
24
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija metil estera masnih kiselina – Dio 4: Određivanje pomoću kapilarne gasne hromatografije
Povučen
engleski
2013-06-12
27
68 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija - Opšte smjernice za utvrđivanje senzornog profila
Važeći
engleski
2017-08-23
44
85 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija - Opšte smjernice za utvrđivanje senzornog profila
Važeći
engleski
2014-06-19
19
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Faza primarne proizvodnje - Tehnika uzorkovanja
Važeći
engleski
2011-05-30
4
0 KM 
Kupi
Mlijeko – Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (referentna metoda)
Povučen
engleski
2006-11-23
6
30 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 1: Mikroskopski metod
Povučen
engleski
2009-07-07
20
53 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
Važeći
bosanski
2010-12-24
22
70 KM 
Kupi
Mlijeko – Određivanje broja somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
Povučen
engleski
2010-12-20
20
53 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2008-10-06
15
0 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 2: Vodič za rad fluoro-opto-elektronskih brojača
Važeći
engleski
2008-10-06
17
53 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 2: Vodič za rad fluoro-opto-elektronskih brojača
Povučen
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 3: Fluoro-opto-elektronski metod
Povučen
engleski
2008-10-06
22
61 KM 
Kupi
Žitarice, mahunarke i njihovi mljeveni proizvodi - Uzorkovanje iz statičnih šarži
Važeći
engleski
2012-05-16
10
38 KM 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa – Brojanje potencijalnih Pseudomonas spp.
Važeći
engleski
2007-07-16
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje izolovanih trans izomera infracrvenom spektrometrijom.
Važeći
engleski
2007-07-16
19
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja amino kiselina
Povučen
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja triptofana
Važeći
engleski
2017-08-23
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja triptofana
Važeći
engleski
2011-05-30
20
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja vlakana rastvorljivih u kiselim deterdžentskim rastvorima (ADF) i lignina rastvorljivog u kiselim deterdžentskim rastvorima (ADL)
Važeći
engleski
2006-11-23
15
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi -Vodič za standardni opis testova mikrobioloških inhibitora
Povučen
engleski
2006-11-23
22
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organohlornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
Važeći
bosanski
2014-04-15
22
70 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organohlornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2006-11-23
21
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organofosfornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2013-06-12
3
0 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomicina – Metoda tečne hromatografije sa post-kolonskom derivatizacijom; Tehnička ispravka 1
Važeći
engleski
2010-12-20
24
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje–Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomycina – Metoda tečne hromatografije korištenjem derivacione post-kolone
Važeći
engleski
2017-08-23
9
38 KM 
Kupi
Uljane sačme i pogače – Određivanje rastvorljivih proteina u rastvoru kalijum - hidroksida
Povučen
engleski
2006-11-23
16
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja aflatoksina M1 - Prečišćavanje imunoafinitetnom kromatografijom i determinacija sa HPLC
Važeći
engleski
2009-07-07
13
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu – Određivanje sadržaja aflatoksina M1 – Prečišćavanje imunoafinitetnom hromatografijom i determinacija sa HPLC
Važeći
engleski
2006-11-23
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vitamina A - HPLC metoda
Važeći
engleski
2008-10-06
13
46 KM 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja uree - Enzimatska metoda koristeći promjenu u pH (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-23
16
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 1: Metoda redukcije kadmija i spektrometrija
Važeći
engleski
2006-11-23
17
53 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 2: Metoda koja koristi segmentiranu analizu u protoku (Rutinska metoda)
Važeći
engleski
2006-11-23
12
38 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 3: Metoda koja koristi redukciju kadmija i protočnu injekcionu analizu sa in-line dializom (Rutinska metoda)
Važeći
engleski
2006-11-23
7
30 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardizirani opis metoda kompetitivne enzimske imunoanalize -Određivanje sadržaja aflatoksina M1
Važeći
engleski
2006-11-23
17
53 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrogena - Rutinska metoda spaljivanja prema Dumas-ovom principu
Važeći
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Oređivanje aktivnosti inhibitora tripsina u sojinim proizvodima
Važeći
engleski
2006-11-23
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja karbadoksa - HPLC metoda
Važeći
engleski
2005-07-24
11
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima žitarica - Dio1: Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa čišćenjem putem silika-gela
Važeći
engleski
2005-07-24
12
38 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima žitarica - Dio 2: Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa čišćenjem putem bikarbonata
Važeći
engleski
2008-10-06
2
0 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sedimenta u sirovim mastima i uljima - Metoda centrifuge
Važeći
engleski
2006-11-22
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sedimenta u sirovim mastima i uljima - Metoda centrifuge
Povučen
engleski
2008-10-06
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja benzo(a)pirena - Metoda reverzne faze HPLC
Važeći
engleski
2012-05-16
12
38 KM 
Kupi
Životinjska i biljna ulja i masti – – Određivanje sadržaja benzo(a)pirena – Metoda reverzne faze HPLC
Važeći
engleski
2010-12-20
13
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Detekcija i identifikacija isparljivih organskih kontaminenata putem GC/MS
Povučen
engleski
2006-11-22
3
0 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
Povučen
engleski
2006-11-22
25
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
Povučen
bosanski
2014-04-15
29
79 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans-izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
Povučen
engleski
2013-06-12
3
23 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje policikličnih aromatskih karbohidrata; Amandman 1: Isključivanje sansa ulja iz područja rada
Povučen
engleski
2010-12-20
24
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje policikličnih aromatskih karbohidrata
Važeći
engleski
2017-08-23
26
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje policikličnih aromatičnih karbohidrata
Važeći
engleski
2006-11-22
8
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja kadmija putem direktne atomske absorpcione spektrometrije grafitnih peći
Važeći
engleski
2006-11-22
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje stigmastadiena u biljnim uljima - Dio 1: Metoda gasne hromatografije koristeći kapilarnu kolonu (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-22
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje stigmastadiena u biljnim uljima - Dio 2: HPLC metoda
Važeći
engleski
2007-05-18
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Enzimatsko određivanje ukupnog sadržaja skroba
Važeći
engleski
2007-07-16
14
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje halogeniziranih karbohidrata sa niskom tačkom ključanja u jestivim uljima
Važeći
engleski
2013-06-12
15
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1 i ukupnog sadržaja aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u žitaricama, jezgrastom voću i njihovim proizvodima - HPLC metoda
Povučen
engleski
2013-06-12
21
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Postupak za validaciju alternativnih metoda; Amandman 1
Povučen
engleski
2005-07-24
78
105 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Postupak za validaciju alternativnih metoda
Važeći
engleski
2017-08-23
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Validacija metode – Dio 1: Rječnik
Važeći
engleski
2017-08-23
69
98 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Validacija metode – Dio 2: Postupak za validaciju alternativnih vlastith metoda u odnosu na referentnu metodu
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Mlijeko – Brojanje bakterija - Protokol za evaluaciju alternativnih metoda
Važeći
engleski
2007-07-16
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vlakana rastvorljivih u neutralnim deterdžentskim rastvorima korištenjem amilaza metode (aNDF)
Važeći
engleski
2011-12-01
33
76 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog proteina sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 1: Sjeme uljarica i hrana za životinje
Važeći
engleski
2017-08-23
27
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog nitrogena sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Žitarice, mahunarke i mljeveni proizvodi od žitarica
Važeći
engleski
2016-06-24
13
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za brojanje ß glukuronidaza pozitivne Escherichia coli - Dio 3: Tehnika najvjerovatnijeg broja koristeći 5-bromo-4-hloro-3 indolil ß-D-glukuronida
Važeći
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Escherichia coli O157
Važeći
engleski
2012-05-16
6
30 KM 
Kupi
Skrob – Određivanje sadržaja vlage – Metoda sušenja u sušnici
Povučen
engleski
2006-11-22
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje polimerizovanih triglicerida putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
Važeći
engleski
2010-12-20
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje polimerizovanih triglicerida putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
Važeći
engleski
2011-05-30
8
30 KM 
Kupi
Sjeme uljarica – Ekstrakcija ulja i priprema metil estera triglicerida masnih kiselina za analize gasnom hromatografijom (brza metoda)
Važeći
engleski
2014-06-19
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje lizina, metionina i treonina u komercijalnim aminokiselinskim proizvodima i premiksima
Važeći
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Maslac, jestive uljne emulzije i masti za mazanje - Određivanje sadržaja masti (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2007-05-18
17
53 KM 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Povučen
engleski
2006-11-22
16
46 KM 
Kupi
Mlijeko u prahu i proizvodi od mlijeka u prahu - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
17
53 KM 
Kupi
Mlijeko u prahu i proizvodi od mlijeka u prahu – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Povučen
engleski
2006-11-22
15
46 KM 
Kupi
Evaporisano mlijeko i zaslađeno kondenzovano mlijeko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
18
53 KM 
Kupi
Evaporisano mlijeko i zaslađeno kondenzovano mlijeko – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2007-07-16
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje aflatoksina B1
Važeći
engleski
2010-07-02
5
30 KM 
Kupi
Dekstroza – Određivanje gubitka mase sušenjem - Metoda sa vakuum sušnicom
Važeći
engleski
2017-08-23
8
30 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Tehnički zahtjevi i uputstvo za uspostavljanje ili reviziju standardizovane referentne metode
Važeći
engleski
2016-06-24
16
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Uzimanje uzoraka sa trupa za mikrobiološku analizu
Važeći
engleski
2011-05-30
25
61 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje čistoće mliječne masti gasno hromatografskim analizama triglicerida (referentna metoda)
Važeći
engleski
2016-06-24
16
46 KM 
Kupi
Pšenično brašno (Triticum aestivum L.) -Amperometrijska metoda mjerenja oštećenja skroba
Važeći
engleski
2016-06-24
39
76 KM 
Kupi
Neprosijano i pšenično brašno (Triticum aestivum L.) - Određivanje reoloških karakteristika kao funkcije miješanja i povećanja temperature
Povučen
engleski
2008-10-06
8
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje opadanja indeksa izbjeljivanja (DOBI)
Važeći
engleski
2013-06-12
11
38 KM 
Kupi
Palmino ulje – Određivanje opadanja indeksa izbjeljivanja (DOBI) i sadržaja karotena
Važeći
engleski
2006-11-23
14
46 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardni opis imunoanalize ili analize receptora za određivanje antimikrobnih rezidua
Važeći
engleski
2008-10-06
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje monoacilglicerola, diacilglicerola, triacilglicerola i glicerola putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
Povučen
engleski
2006-11-23
15
46 KM 
Kupi
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
17
53 KM 
Kupi
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-22
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Ekstrakciona metoda sa heksanom
Važeći
engleski
2016-06-24
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Detekcija prisutnosti Trichinella Larvae u mesu metodom vještačke digestije
Važeći
engleski
2017-08-23
24
61 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Otkrivanje i određivanje broja Cryptosporidium i Giardia u svježem lisnatom zelenom povrću i bobičastom voću
Važeći
engleski
2006-11-22
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Ekstrakciona metoda sa heksanom
Povučen
engleski
2008-10-06
15
46 KM 
Kupi
Žitarice i mahunarke - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Metoda po Kjeldahlu
Važeći
engleski
2015-06-18
16
46 KM 
Kupi
Žitarice i mahunarke – Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Metoda po Kjeldahlu
Važeći
engleski
2011-05-30
18
53 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata – Metoda enzimatske redukcije i molekularno-absorpcijske spektrometrije nakon Griessove reakcije
Važeći
engleski
2007-07-16
9
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za pripremu uzorka za kvalitativnu detekciju
Važeći
engleski
2007-07-16
9
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za amplifikaciju i detekciju kvalitativnih metoda
Važeći
engleski
2007-07-16
15
46 KM 
Kupi
Mlijeko - Kvantitativno određivanje bakteriološkog kvaliteta - Vodič za uspostavljanje veze između rezultata rutinskih metoda i rezultata ustaljenih metoda i njihove verifikacije
Važeći
engleski
2008-10-06
11
38 KM 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 1: Određivanje mokrog glutena manuelnom metodom
Povučen
engleski
2009-07-07
13
46 KM 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno – Sadržaj glutena – Dio 2: Određivanje mokrog glutena na mehanički način
Važeći
engleski
2016-06-24
18
53 KM 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno – Sadržaj glutena – Dio 2: Određivanje vlažnog glutena i indeksa glutena mehaničkim načinima
Važeći
engleski
2008-10-06
8
30 KM 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 3: Određivanje suhog glutena preko mokrog glutena metodom sušenja
Važeći
engleski
2008-10-06
8
30 KM 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 4: Određivanje suhog glutena preko mokrog glutena brzom metodom sušenja
Važeći
engleski
2007-05-18
28
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Shigella spp.
Važeći
engleski
2014-06-19
87
112 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih – Kvalitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini; Amandman 1
Važeći
engleski
2007-07-16
71
105 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvalitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
Važeći
engleski
2014-06-19
20
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih – Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini; Amandman 1
Važeći
engleski
2008-10-06
4
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
Važeći
engleski
2007-07-16
105
120 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
Važeći
engleski
2014-06-19
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i od njih dobivenih proizvoda - Ekstrakcija nukleinske kiseline; Amandman 1
Važeći
engleski
2007-05-18
45
85 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetskih modifikovanih organizama i prozvoda dobijenih od GMO - Ekstrakcija nukleinske kiseline
Povučen
engleski
2007-07-16
3
0 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Metode bazirane na proteinu
Povučen
engleski
2005-07-24
25
61 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode detekcije genetički modificiranih organizama i proizvoda koji ih sadrže - Metode bazirane na proteinu
Važeći
engleski
2014-06-19
32
68 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analize molekularnim biomarkerima - Metode bazirane na proteinu
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Žitarice, mahunarke i sporedni proizvodi – Određivanje ukupnog sadržaja pepela spaljivanjem
Važeći
engleski
2007-07-16
16
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje niskog broja potencijalnog Bacillus cereus - Tehnika najvjerovatnijeg broja i metoda detekcije
Povučen
engleski
2010-12-20
35
76 KM 
Kupi
Sistem upravljanja sigurnosti hrane - Zahtjevi za sve organizacije u prehrambenom lancu
Važeći
bosanski
2010-12-24
39
88 KM 
Kupi
Sistemi za upravljanje sigurnošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane
Važeći
engleski
2010-12-20
10
38 KM 
Kupi
Sljedivost u lancu ishrane - Opšti principi i bazni zahtjevi za sistem projektovanja i primjene
Važeći
engleski
2013-06-12
13
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju i određivanje broja patogena koji potiču iz hrane - Karakteristike izvođenja
Važeći
engleski
2013-06-12
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) u stvarnom vremenu za dokazivanje patogena koji potiču iz hrane – Opšti zahtjevi i definicije
Važeći
engleski
2008-10-06
18
53 KM 
Kupi
Mlijeko i napitci na bazi mlijeka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Metoda zasnovana na sistemu enzimatska foto-aktivacije (EPAS)
Važeći
engleski
2007-05-18
13
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja hranom - Opšti zahtjevi i definicije
Važeći
engleski
2017-08-23
11
38 KM 
Kupi
Brašno od sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja – Brza ekstrakciona metoda
Važeći
engleski
2011-05-30
25
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje policikličnih aromatskih ugljikovodika na bazi direktnog davanja i primanja složene hromatografije i HPLC sa floroscentnim detektorom
Važeći
engleski
2010-12-20
15
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Ekvivalenti kakao maslaca u kakao maslacu i čokoladi – Dio 1: Određivanje prisustva ekvivalenata kakao maslaca
Važeći
engleski
2010-12-20
16
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Ekvivalenti kakao maslaca u kakao maslacu i čokoladi – Dio 2: Određivanje količine ekvivalenata kakao maslaca
Važeći
engleski
2014-06-19
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analitičke metode za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih - Opći zahtjevi i definicije; Amandman 1
Važeći
engleski
2007-07-16
18
53 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Opšti zahtjevi i definicije
Važeći
engleski
2015-06-18
33
76 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Uzorkovanje
Važeći
engleski
2011-05-30
31
68 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica - Uzorkovanje
Povučen
engleski
2006-11-23
15
46 KM 
Kupi
Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
17
53 KM 
Kupi
Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-12-20
13
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja - Potenciometrijsko određivanje završne tačke
Povučen
engleski
2009-07-07
55
92 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica –Hljebna pšenica (Triticum aestivum L.) Određivanje alveografskih svojstava tijesta komercijalnih i ispitnih brašna uz konstantno vlaženje i postupak laboratorijskog mljevenja
Važeći
engleski
2016-06-24
68
98 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica –Hljebna pšenica (Triticum aestivum L.) Određivanje alveografskih svojstava tijesta komercijalnih i ispitnih brašna uz konstantno vlaženje i postupak laboratorijskog mljevenja
Važeći
engleski
2013-06-12
5
30 KM 
Kupi
Mirođije i začini – Pripremanje osnovnog uzorka za analize
Važeći
engleski
2015-06-18
11
38 KM 
Kupi
Biljne masti i ulja – Izomerni diacilgliceroli – Određivanje relativne vrijednosti 1,2 i 1,3 diacilglicerola
Važeći
engleski
2017-08-23
4
23 KM 
Kupi
Ulja i masti biljnog porijekla –Određivanje proizvoda razgradnje hlorofila a i a' (feofitini a, a' i pirofeofitini)
Važeći
engleski
2015-06-18
14
46 KM 
Kupi
Biljne masti i ulja – Određivanje produkata razgradnje hlorofila a i a' (feofitina a, a' i pirofeofitina)
Važeći
engleski
2010-12-20
15
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje aktivnosti fitaze
Povučen
engleski
2010-07-02
2
0 KM 
Kupi
Žitarice, raž i ražena brašna, durum pšenica i krupica od durum pšenice – Određivanje broja padanja po Hagberg –Pertenu
Povučen
engleski
2008-10-06
16
46 KM 
Kupi
Pšenica, raž i brašna od raži, durum pšenica i krupica od durum pšenice - Određivanje broja padanja po Hagberg-Pertenu
Važeći
engleski
2012-11-27
16
46 KM 
Kupi
Pšenica, raž i ražena brašna, durum pšenica i krupica od durum pšenice – Određivanje broja padanja po Hagberg–Pertenu
Važeći
engleski
2010-07-02
5
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja nitrogena Kjeldahl metodom - Titrimetrijska metoda
Važeći
engleski
2015-06-18
6
30 KM 
Kupi
Eterična ulja - Principi nomenklature
Povučen
engleski
2010-07-02
9
38 KM 
Kupi
Vanilija – Riječnik
Važeći
engleski
2015-06-18
6
30 KM 
Kupi
Vanilija - Riječnik
Važeći
engleski
2010-07-02
5
30 KM 
Kupi
Skrob – Određivanje pepela
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Metoda ekstrakcije sa dietil eterom
Povučen
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje ultravioletne absorbancije izražene kao specifična UV ekstinkcija
Važeći
engleski
2012-05-16
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje ultravioletne absorbance izražene kao specifična UV ekstinkcija
Povučen
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje broja saponifikacije
Važeći
engleski
2014-06-19
13
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje saponifikacionog broja
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 1: Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 2: Određivanje sadržaja suhe materije bez masti (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2006-11-23
5
30 KM 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 3: Proračun sadržaja masti
Važeći
engleski
2010-07-02
5
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja ukupnog fosfora – Spektrofotometrijska metoda
Važeći
engleski
2010-07-02
4
23 KM 
Kupi
Skrob, prirodni ili modifikovani – Određivanje ukupnog sadržaja masti
Povučen
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja
Povučen
engleski
2009-07-07
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
Važeći
engleski
2012-05-16
12
38 KM 
Kupi
Životinjska i biljna ulja i masti – Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
Povučen
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje jodnog broja
Povučen
engleski
2012-05-16
11
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje jodnog broja
Važeći
engleski
2014-06-19
13
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje jodnog broja
Važeći
engleski
2010-07-02
17
53 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Triangl test
Povučen
engleski
2006-11-23
12
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje -Horizontalni metod za brojanje mikroorganizama - Tehnika brojanja kolonija na 30° C
Važeći
engleski
2014-06-19
12
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 1: Brojanje kolonija pri 30 °C tehnikom izlijevanja podloge
Važeći
engleski
2015-06-18
4
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 2: Brojanje kolonija na 30°C tehnikom zasijavanja na površinu podloge – Tehnička ispravka 1
Važeći
engleski
2014-06-19
15
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 2: Brojanje kolonija pri 30 °C tehnikom zasijavanja na površinu podloge
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Žitarice i mahunarke – Određivanje mase 1.000 zrna
Važeći
engleski
2017-08-23
7
30 KM 
Kupi
Testna sita za žitarice
Važeći
engleski
2010-07-02
8
30 KM 
Kupi
Hidrolizati skroba – Određivanje redukujuće moći i dekstroznog ekvivalenta – Lane i Eynon metoda konstantnog titra
Važeći
engleski
2010-07-02
6
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja nitrogena Kjeldahl metodom - Spektrofotometrijska metoda
Važeći
engleski
2010-07-02
8
30 KM 
Kupi
Hidrolizati skroba – Određivanje sadržaja vode – Modifikovana metoda po Karl Fischeru
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Uzorkovanje
Važeći
engleski
2010-07-02
110
120 KM 
Kupi
Senzorne analize – Riječnik
Važeći
engleski
2017-08-23
5
30 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Test poređenja parova
Važeći
engleski
2013-06-12
25
61 KM 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija - Test poređenja u parovima
Povučen
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Analize koje se izvode putem gasne hromatografije metil estera masnih kiselina
Povučen
engleski
2006-11-23
24
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema metil estera masnih kiselina
Povučen
engleski
2006-11-23
1
0 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Metoda koja koristi nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju kontinuiranih talasa i niske rezolucije (Brza metoda), Tehnička korekcija 1
Povučen
engleski
2006-11-23
8
30 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Metoda koja koristi nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju kontinuiranih talasa i niske rezolucije (Brza metoda)
Važeći
engleski
2014-06-19
35
76 KM 
Kupi
Žitarice, mahunarke i drugo prehrambeno zrnevlje -Nomenklatura
Važeći
engleski
2016-06-24
31
68 KM 
Kupi
Žitarice - Riječnik
Važeći
engleski
2011-05-30
15
46 KM 
Kupi
Pšenica – Određivanje indeksa sedimentacije – Zeleny test
Važeći
engleski
2016-06-24
29
68 KM 
Kupi
Pšenično brašno - Fizička svojstva tijesta — Dio 1: Određivanje apsorpcije vode i reoloških svojstava korištenjem farinografa
Važeći
engleski
2016-06-24
17
53 KM 
Kupi
Pšenično brašno - Fizička svojstva tijesta — Dio 2: Određivanje reoloških svojstava korištenjem ekstenzografa
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Sir i topljeni sirevi - Određivanje sadržaja ukupne suhe materije - (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2014-06-19
11
38 KM 
Kupi
Proizvodi od mliječne masti – Određivanje sadržaja vode – Karl Fischer metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2015-06-18
4
23 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Uzorkovanje – Amandman 1: Fleksibilni spremnici
Važeći
engleski
2010-07-02
28
68 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Uzorkovanje
Povučen
engleski
2006-11-23
20
53 KM 
Kupi
Mlijeko - Određivanje tačke mržnjenja - Thermistor krioskop metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
20
53 KM 
Kupi
Mlijeko – Određivanje tačke mržnjenja – Thermistor krioskop metoda (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2010-07-02
6
30 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sulfatnog pepela
Važeći
engleski
2010-07-02
4
23 KM 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja hlorida – Potenciometrijska metoda
Povučen
engleski
2007-07-16
8
30 KM 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
Povučen
engleski
2008-10-06
8
30 KM 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
Važeći
engleski
2015-06-18
7
30 KM 
Kupi
Sir i proizvodi od sira – Određivanje sadržaja hlorida – Potenciometrijska titraciona metoda
Važeći
engleski
2012-05-16
2
0 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 1: Metoda po Kjeldahlu
Važeći
engleski
2007-07-16
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Dio 1: Kjeldahl metoda
Povučen
engleski
2007-07-16
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Dio 2: Digestija u bloku i metoda destilacije vodenom parom (ISO 5983-2:2005)
Važeći
engleski
2010-07-02
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Digestija u bloku i metoda destilacije vodenom parom
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje indeksa refrakcije
Važeći
engleski
2006-11-23
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje indeksa refrakcije
Važeći
engleski
2006-11-23
14
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje tačke topljenja u otvorenim kapilarnim cjevčicama (slip tačka)
Važeći
engleski
2010-07-02
7
30 KM 
Kupi
Začini – Kumina (Cuminum cyminum L.) – Spcifikacija
Važeći
engleski
2006-11-23
22
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Uzorkovanje
Važeći
engleski
2013-06-12
49
85 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Smjernice za pripremu uzoraka
Važeći
engleski
2011-05-30
14
46 KM 
Kupi
Kukuruz – Određivanje sadržaja vlage (u mljevenom i cijelom zrnu)
Važeći
engleski
2013-06-12
12
38 KM 
Kupi
Mirođije, začini i bilje - Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodom)
Važeći
engleski
2008-10-06
11
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalni metod za detekciju Salmonella spp. - Amandman 1: Aneks D: Detekcija Salmonella spp. u životinjskom izmetu i u uzorcima okoliša iz faze primarne proizvodnje
Povučen
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp - Amandman A
Važeći
engleski
2010-07-02
2
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp
Važeći
engleski
2005-07-24
30
68 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp
Važeći
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja nečistoća
Povučen
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja (Referentna metoda)
Važeći
engleski
2012-05-16
15
46 KM 
Kupi
Sjeme uljarica – Određivanje sadržaja ulja (Referentna metoda)
Povučen
engleski
2006-11-23
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti
Važeći
engleski
2010-07-02
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje kiselinskog broja i kiselosti
Povučen
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Priprema testnih uzoraka
Povučen
engleski
2006-11-23
5
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema test uzorka
Važeći
bosanski
2014-04-15
10
44 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema uzorka za ispitivanje
Povučen
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Važeći
engleski
2017-08-23
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Povučen
engleski
2006-11-23
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća
Važeći
engleski
2010-07-02
9
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća
Povučen
engleski
2006-11-23
2
23 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Redukcija laboratorijskog uzorka do uzorka pogodnog za testiranje
Važeći
engleski
2009-07-07
7
30 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Redukcija laboratorijskog uzorka do uzorka pogodnog za testiranje
Povučen
engleski
2008-10-06
13
46 KM 
Kupi
Žitarice u rasutom stanju i proizvodi mljevenja žitarica - Automatsko uzorkovanje mehaničkim putem
Povučen
engleski
2009-07-07
15
46 KM 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 1: Referentna metoda
Važeći
engleski
2016-06-24
10
38 KM 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 1: Referentna metoda
Povučen
engleski
2009-07-07
15
46 KM 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 2: Rutinske metode
Važeći
engleski
2016-06-24
12
38 KM 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 2: Rutinske metode
Važeći
engleski
2006-11-23
11
38 KM 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Važeći
engleski
2013-06-12
28
68 KM 
Kupi
Mirođije i začini – Botanička nomenklatura
Važeći
engleski
2008-10-06
25
61 KM 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Detekcija Salmonella spp.
Povučen
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sastava masnih kiselina u 2-poziciji molekula triglicerida
Važeći
bosanski
2014-04-15
20
61 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sastava masnih kiselina na položaju 2 u molekulima triglicerida
Važeći
engleski
2006-11-23
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja sirovih vlakana - Metoda posredstvom (međuprodukt) filtracije
Važeći
engleski
2006-11-23
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životine - Oređivanje sadržaja vitamina E - HPLC metoda
Važeći
engleski
2006-11-23
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja kalcija, bakra, željeza, magnezija, mangana, natrija, kalija i cinka - Metoda atomske absorpcione spektrometrije
Važeći
engleski
2015-06-18
12
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje uobičajene zapreminske mase (težina jedne litre u zraku)
Povučen
engleski
2006-11-23
7
30 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje anisidin vrijednosti
Povučen
engleski
2008-10-06
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje vrijednosti anisidina
Važeći
engleski
2017-08-23
10
38 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje vrijednosti anisidina
Povučen
engleski
2010-07-02
16
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja –Određivanje oksidativne stabilnosti (ubrzani oksidativni test)
Važeći
engleski
2017-08-23
16
46 KM 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja –Određivanje oksidativne stabilnosti (ubrzani oksidativni test)
Važeći
engleski
2005-07-24
5
30 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio1: Opšta pravila za pripremu početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja
Važeći
engleski
2005-07-24
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 2: Specifična pravila za pripremu mesa i proizvoda od mesa
Važeći
engleski
2005-07-24
14
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 3: Specifična pravila za pripremu ribe i proizvoda od ribe
Važeći
engleski
2012-11-27
3
23 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe; Amandman 1
Važeći
engleski
2005-07-24
1
0 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe - Amandman AC
Važeći
engleski
2005-07-24
16
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe
Važeći
engleski
2012-05-16
16
46 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 5: Specifična pravila za pripremu mlijeka i mliječnih proizvoda
Važeći
engleski
2014-06-19
12
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema testnih uzoraka, osnovnih suspenzija i decimalnih razblaženja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 6: Specijfična pravila za pripremu uzoraka uzetih u fazi primarne proizvodnje
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio1: Tehnika korišćenja Baird-Parker agar medija - Amandman 1: Uključivanje preciznosti podataka
Važeći
engleski
2005-07-24
11
38 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio1: Tehnika korišćenja Baird-Parker agar medija
Važeći
engleski
2005-07-24
8
30 KM 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 2: Tehnika korišćenja f