Logo

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Vojvode Radomira Putnika 34,71123 I.Sarajevo tel. +387 57 310 580

Date: 2015-03-31
Time: 10:31


Oznaka standarda
Jezik
Status
Objavljen
Br. str.
Cijena
 
Kupi
bosanski
Povučen 
2007-06-21 
35 KM 
 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
bosanski
Važeći 
2010-12-02 
20 
61 KM 
 
Kupi
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
engleski
Važeći 
2013-06-12 
0 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: semi-kvantitativna metoda; Tehnička ispravka 1
engleski
Važeći 
2011-05-30 
23 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 3: Semi-kvantitativna metoda
engleski
Važeći 
2010-07-02 
21 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 1: Opšti vodići za osiguranje kvaliteta pripreme medija za kulture u laboratoriji
engleski
Važeći 
2013-06-12 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Smjernice za pripremu i proizvodnju medija za kulture – Dio 2: praktične smjernice o performansama ispitivanja medija za kulture; Amandman 1: testni mikroorganizmi za uobičajeno korištene hranljive podloge
engleski
Važeći 
2005-07-24 
26 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodiči za pripremu i proizvodnju medija za kulture - Dio 2: Praktični vodići o performansama ispitivanja medija za kulture
engleski
Važeći 
2014-06-19 
26 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Metoda bazirana na real-time lančanoj reakciji polimerazom (PCR) za detekciju patogena koji potiču iz hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145
engleski
Važeći 
2014-06-19 
34 
76 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 1: Metoda za kvantifikaciju
engleski
Važeći 
2014-06-19 
30 
68 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani korištenjem real-time RT-PCR – Dio 2: Metoda za kvalitativnu detekciju
engleski
Važeći 
2012-11-27 
28 
68 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog nitrogena sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Žitarice, mahunarke i mljeveni proizvodi od žitarica
engleski
Važeći 
2013-06-12 
10 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 1: Priprema metil estera
engleski
Važeći 
2013-06-12 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 2: Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2013-06-12 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju prisutnosti patogena koji potiču iz hrane - Ispitivanje performansi thermal cyclers
engleski
Važeći 
2013-06-12 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Specifični zahtjevi i smjernice za ispitivanje pouzdanosti putem međulaboratorijskog poređenja
engleski
Važeći 
2014-06-19 
21 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serološku tipizaciju Salmonella - Dio 2: Određivanje broja primjenom redukovane tehnike najvjerovatnijeg broja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
19 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Usitnjavanje uzoraka za analizu mikotoksina – Poređenje između suhog mljevenja i slurry mixing (taložnog miješanja)
engleski
Važeći 
2011-12-01 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Smjernice - Materijali za područje hrane
engleski
Važeći 
2013-06-12 
23 
61 KM 
 
Kupi
Analize hrane – Određivanje ostataka pesticida metodom LC-MS/MS – maseno spektrometrijski parametri
engleski
Važeći 
2013-06-12 
14 
46 KM 
 
Kupi
Analize hrane – Kriteriji prihvatljivosti za pojedine laboratorijski validirane metode analiza za određivanje mikotoksina
engleski
Važeći 
2014-06-19 
59 
92 KM 
 
Kupi
Tehnički izvještaj o međulaboratorijskom ispitivanju za određivanje „bezec“ u običnoj pšenici, raži i durum pšenici
engleski
Važeći 
2013-06-12 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – predložak za dodatne informacije o imunološkim i molekularnim biološkim metodama
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili na grijaču - Dio 2: Širi opšti i specifični zahtjevi za posuđe od keramike, stakla i kombinacije staklo/keramika
engleski
Važeći 
2011-12-01 
11 
38 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili na grijaču - Dio 3: Posuđe za kuhanje za upotrebu kod indukcijskih izvora toplote
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 10: Određivanje acrilamida u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 11: Određivanje aminoundecilne kiseline u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 12: Određivanje 1,3-benzendimetan amina u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 13: Određivanje 2,2 - bis(hidroksifenil) propana (Bisfenol A) u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 14 : Određivanje 3,3-bis(3 -metil- 4-hidroksifenil )- 2-indolina u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 15: Određivanje 1,3-butadiena u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 16: Određivanje kaprolaktama i slanog kaprolaktama u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 17: Određivanje karbonil hlorida u plastici
engleski
Važeći 
2007-05-18 
24 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 18: Određivanje 1,2 dihidroksibenzena ,1,3 - dihidroksibenzena, 1,4-dihidroksibenzena, 4,4' - dihidroksibenzofenona i 4,4'-dihidroksibifenila u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijal i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 19: Određivanje dimetilaminoetanola u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 20: Određivanje epihlorhidrina u plastici
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 21: Određivanje etilendiamina i heksametilendiamina u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
17 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 22: Određivanje etilenoksida i propilenoksida u plastici
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 23: Određivanje formaldehida i heksametilenetetramina u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 24 : Određivanje anhidrida maleinske kiseline u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 25: Određivanje 4 -metila- 1-pentena u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
25 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 26: Određivanje 1-oktena i tetrahidrofurana u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 27: Određivanje 2,4,6 - triamino - 1,3,5 - triazola u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 28: Određivanje 1,1,1- trimetilpropana u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 9: Određivanje sirćetne kiseline, vinil estera u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
25 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i arikli u kontaktu sa hranom - Polimerom prevučen papir i karton - Vodič za izbor uslova i test metode za ukupnu migraciju
engleski
Važeći 
2007-05-18 
54 
92 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Polimerom prevučene metalne podloge - Vodič za izbor uslova i test metode za ukupnu migraciju
engleski
Važeći 
2005-07-24 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje neoesperidin- dihidrokalcona
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Polimerni aditivi - Test metode za određivanje masenog udjela polimernih aditiva čiji je udio ispod 1.000 Daltona
engleski
Važeći 
2012-11-27 
12 
38 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica Durum pšenica (T. durum Desf.) - Opšte smjernice za instrumentalne metode mjerenja boje krupice
engleski
Važeći 
2012-05-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analitičke metode za detekciju genetski modifikovanih organizama i njihovih proizvoda Strategije uzorkovanja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
21 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje acesulfama-K, aspartama, neohesperidin-dihydrochalcona i saharina – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2013-06-12 
17 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija alergena u hrani putem molekularno bioloških metoda – Dio 2: Celer (Apium graveolens) – Kvalitativno određivanje specifične sekvence DNA u kuhanim kobasicama putem PCR metode u stvarnom vremenu
engleski
Važeći 
2012-11-27 
27 
68 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica Hljebna pšenica (Triticum aestivum L.) – Određivanje alveografskih svojstava tijesta komercijalnih ili ispitnih brašna uz prilagođeno vlaženje i postupak laboratorijskog mljevenja
engleski
Važeći 
2013-06-12 
20 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja šećera - Metoda izmjenjivačke kromatografije visokih performansi (HPAEC-PAD)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
12 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - PCR tipiziranje probiotičkih sojeva Saccharomyces cerevisiae (kvasac)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje fumonisina B1 i fumonisina B2 u prerađenoj hrani za dojenčad i malu djecu koja sadrži prerađeni kukuruz - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom nakon pretkolonske derivatizacije
engleski
Važeći 
2013-06-12 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu – Dio 1: određivanje astaksantina i kantaksantina
engleski
Važeći 
2013-06-12 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu – Dio 2: identifikacija omjera enantiomera kod astaksantina
engleski
Važeći 
2012-05-16 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija – Mikroorganizmi - Naredna ispitivanja organizama u podršci klasifikacije rada provedene u skladu sa direktivom 90/679/EEC
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Mikroorganizmi - Ispitivanje različitih vrsta postojećih biljnih patogena i izrada izvještaja
engleski
Važeći 
2007-05-18 
11 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija-Laboratorije za istraživanje, razvoj i analizu - Izvještaj o izboru opreme potrebne za biotehnološke laboratorije u skladu sa stepenom rizika
engleski
Važeći 
2007-05-18 
53 
92 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Mikroorganizmi - Ispitivanja različitih postojećih vrsta životinjskih patogena i izrada izvještaja
engleski
Važeći 
2007-05-18 
17 
53 KM 
 
Kupi
Biotehnolgija - Mikroorganizmi - Izvještaj o kriterijima korištenim da bi se klasificirali Grupa 1 genetičkih modificiranih mikroorganizama
engleski
Važeći 
2005-07-24 
23 KM 
 
Kupi
Analize hrane - Biotoksini - Kriteriji za analitičke metode mikotoksina
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje relativne gustoće
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje pH-vrijednosti
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje formolnog broja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja natrija, kalija, kalcija i magnezija metodom atomske absorpcione spektrometrije (AAS)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje pepela
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja limunske kiseline (citrata) - NADH spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja L-jabučne kiseline (L-malata) - NADH spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-izolimunske kiseline - NADH spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-glukoze i D-fruktoze - NADPH spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Spektrometrijsko određivanje sadržaja prolina
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja sulfata
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za termički šok i otpornost prema termičkom šoku
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za propustljivost svjetlosti kod keramičkih artikala
engleski
Važeći 
2006-11-23 
47 
85 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 1: Vodič za izbor uslova i test metoda za ukupnu migraciju
engleski
Važeći 
2007-07-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 10: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje (modifikovana metoda u slučaju kada se javlja nekompletna ekstrakcija maslinovog ulja)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
56 
92 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 11:Test metode za ukupnu migraciju u mješavine C-označenih sintetičkih triglicerida
engleski
Važeći 
2007-07-16 
19 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 12: Test metode za ukupnu migraciju pri niskim temperaturama
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 13: Test metode za ukupnu migraciju pri visokim temperaturama
engleski
Važeći 
2007-07-16 
21 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 14: Test metode za "testove zamjene" za ukupnu migraciju iz plastika namjenjenih za kontakt sa masnom hranom koristeći test medij iso-oktan i 95% etanol
engleski
Važeći 
2007-07-16 
17 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 15: Alternativne test metode za migraciju u simulantne masne hrane putem brze ekstrakcije u iso-oktanu i 95% etanolu
engleski
Važeći 
2006-11-23 
31 
68 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom Plastike - Dio 2: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem potpunog uranjanja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 3: Test metode za ukupnu migraciju u tečne simulante hrane putem potpunog uranjanja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
31 
68 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 4: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem ćelije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom -Plastike-Dio 5: Test metode za ukupnu migraciju u tečne zamjenice za hranu putem ćelija (baterija)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
32 
68 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 6: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje korištenjem vrećica
engleski
Važeći 
2007-07-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 7: Test metode za ukupnu migraciju u tečne simulante za hranu korištenjem vrećica
engleski
Važeći 
2007-07-16 
31 
68 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 8: Test metode za ukupnu migraciju u maslinovo ulje putem punjenja artikla
engleski
Važeći 
2007-07-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - 9: Test metode za ukupnu migraciju u vodene simulante hrane putem punjenja artikla
engleski
Važeći 
2011-05-30 
23 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 1: Opšta razmatranja; Amandman A1
engleski
Važeći 
2011-05-30 
10 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 2: HPLC/IC metoda za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 3: Spektrometrijsko određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa nakon enzimatske redukcije nitrata u nitrite
engleski
Važeći 
2011-05-30 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 4: Metoda hromatografije na bazi ionskih izmjenjivača (IC) za određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa
engleski
Važeći 
2011-05-30 
30 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 5: Enzimsko određivanje sadržaja nitrata u povrću koje sadrži hrana za dojenčad i malu djecu
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 7: Metoda kontinuiranog protoka za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća poslije redukcije kadmijuma
engleski
Povučen 
2005-12-22 
56 
92 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2010-07-02 
55 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
47 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske djelilice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
49 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Automatske djelilice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
48 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
49 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Uređaji za međufaznu kontrolu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Procedure za fermentaciju i procese koji slijede
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Biotehnologija -Laboratorije za istraživanja, razvoj i analize - Nivo kontaminacije mikrobioloških laboratorija, rizičnih prostora i zahtjevi fizičke sigurnosti
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja ostatka pulpe metodom centrifugiranja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja nitrogena - Kjeldalova metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
15 
46 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja ukupnih karotenoida i individualnih frakcija karotenoida
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja vinske kiseline u sokovima od grožđa - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D-jabučne kiseline - NAD spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
23 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća – Određivanje titracione kiselosti
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje hesperidina i naringina u sokovima od citrusa - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode za absorbciju vode u keramičke atrikle
engleski
Povučen 
2007-05-18 
33 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Cirkularne mašine za prosijavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
34 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa cirkularnim pilama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
35 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
37 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Trakaste mašine za prosijavanje -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za proceduru testiranja na čistoću
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za proceduru testiranja na sterilnost
engleski
Važeći 
2007-05-18 
24 
61 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za procedure testiranja naprsnuća
engleski
Važeći 
2007-05-18 
11 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju uzorkovanja za kontrolisanu distribiciju genetički modificiranih biljaka
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Vodič za kontrolu kvaliteta dijagnostičkih kitova u poljoprivredi, biljnim i životinjskim lijekovima, kontroli bolesti i kontaminaciji okoliša
engleski
Važeći 
2007-05-18 
11 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Vodič za dobru praksu, procedure, obuku i kontrolu osoblja
engleski
Povučen 
2007-07-16 
23 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
44 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
45 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za usitnjavanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Radni kriteriji za sterilizatore na paru i autoklave
engleski
Povučen 
2007-05-18 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
48 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-05-30 
17 
53 KM 
 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida gasnom hromatografijom – Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
38 
76 KM 
 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida gasnom hromatografijom – Dio 2: Metode ekstrakcije i čišćenja
engleski
Povučen 
2005-07-24 
23 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida putem gasne hromatografije - Dio 3: Određivanje i testovi usaglašavanja
engleski
Važeći 
2010-07-02 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Multirezidualne metode za određivanje rezidua pesticida putem gasne hromatografije – Dio 3: Određivanje i testovi usaglašavanja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 1: Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 3: UV spektrometrijska ksantogenat metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
38 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua ditiokarbamata i tiuram disulfida - Dio 3: UV spektrometrijska ksantogenat metoda
engleski
Važeći 
2007-05-18 
12 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Vodič za izbor opreme i instalacije u skladu sa biološkim rizikom
engleski
Važeći 
2003-11-27 
18 
53 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Procesi velikih razmjera i proizvodnja - Smjernice za rukovanje, deaktivaciju i ispitivanje otpada
engleski
Važeći 
2007-05-18 
12 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Radni krietriji za pumpe
engleski
Povučen 
2007-05-18 
60 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
61 
98 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju posmatranja za kontrolisanu distribuciju genetičkih modificiranih biljaka
engleski
Važeći 
2007-05-18 
45 
85 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za mikrobiološki sigurne kabinete u kojima se čuvaju opasni mikroorganizmi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Centrifugalne mašine za preradu jestivih ulja i masti - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2010-07-02 
38 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Centrifugalne mašine za preradu jestivih ulja i masti - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio1: Specifikacija za vakum posude, izolovane boce i tegle - Amandman AC
engleski
Važeći 
2007-05-18 
11 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i aritkli u kontaktu sa hranom- Izolovani kontejneri za domaćinstva- Dio 1: Specifikacija za vakum posude, izolovane boce i tegle
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio 2: Specifikacija za izolovane vrećice i kutije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Izolovani kontejneri za domaćinstva - Dio 3: Specifikacija za termo ambalažu
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Transportne jedinice za kontejnere koji sadrže pripremljenu hranu -Termički i higijenski zahtjevi i testiranje
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja glukoze, fruktoze, sorbitola i saharoze - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja D- i L- mliječne kiseline (laktata) - NAD spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća – Enzimatsko određivanje sadržaja sirćetne kiseline (acetata) – NAD spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija -Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama putem analiza funkcinalne izraženosti genomske modifikacije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama putem analiza molekularne stabilnosti genomske modifikacije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju posmatranja za kontroliranu distribuciju genetički modificiranih organizama, uključujući viruse
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za strategiju uzorkovanja za kontroliranu distribuciju genetički modificiranih organizama, uključujući viruse
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Modificirani organizmi za primjenu u okolišu - Vodič za karakterizaciju genetički modificiranih organizama analizama genomske modifikacije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Vodič za ocjenu čistoće, biološke aktivnosti i stabilnosti proizvoda baziranih na mikroorganizmima
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za hermetički zatvorene držače
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija-Laboratorije za istraživanje, razvoj i analizu - Vodič za držanje životinja koje su inokulirane mikroorganizmima za vrijeme eksperimenata
engleski
Važeći 
2004-12-29 
22 
61 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanje, razvoj i analize - Smjernice za rukovanje, inaktivaciju i ispitivanje otpada
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanje, razvoj i analize - Upustva za operacije u biotehnološkim laboratorijama
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja slobodnih amino kiselina - Metoda tečne hromatografije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
23 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu - Amandman 1
engleski
Važeći 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu - Amandman AC
engleski
Važeći 
2007-05-18 
29 
68 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu
engleski
Povučen 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina D putem tečne hromatografije visokih performansi - Mjerenje holekalciferola D3) i ergokalciferola D2)
engleski
Važeći 
2010-12-20 
24 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina D putem tečne hromatografije visokih performansi – Mjerenje holekalciferola (D<(Index)3>) ili ergokalciferola (D<(Index)2>)
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina E putem tečne hromatografije visokih performansi - Mjerenje α, ß, γ iδ - tokoferola
engleski
Važeći 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A putem tečne hromatografije visokih performansi - Dio 1: Mjerenje ukupnog trans-retinola i 13-cis-retinola
engleski
Važeći 
2005-07-24 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A putem tečne hromatografije visokih performansi - Dio 2: Mjerenje ß-karotina
engleski
Povučen 
2007-07-16 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosni dodaci za mašine koje imaju pomoćnu pokretnu osovinu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosni dodaci za mašine koje imaju pomoćnu pokretnu osovinu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Uređaji za preradu i miješanje hrane - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
49 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za preradu, usitnjavanje i miješanje hrane - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Ručne miješalice i bućkalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
0 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Ručne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
38 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa vratilom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa vratilom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
38 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotirajuće posude za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
40 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotirajuće posude za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama, aspartama i saharina - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 1: Referentna test metoda
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 2: Nadzor nad artiklima koji nisu od metala
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Otpornost kućanskih aparata na mehaničko pranje - Dio 4: Brzi test za keramičke artikle u domaćinstvu
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Otpornost posuđa na mehaničko pranje - Dio 5: Brzi test za keramičko posuđe u ugostiteljstvu
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za centrifuge
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za ćelijske prekidače
engleski
Povučen 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1, i sume aflatoksina B1, B2, G1, i G2 u žitaricama, jezgrastom voću i njihovim proizvodima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa kolonom za razdvajanje i kolonom za imunološko čišćenje
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Artikli koji nisu od metala za prenošenje i industrijsku upotrebu - Test metoda za određivanje otpornosti na udar
engleski
Važeći 
2007-05-18 
23 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman 1
engleski
Važeći 
2012-05-16 
0 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača -Dio 1: Opšti zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
36 
76 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Dio 1: Opšti zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
30 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji sa mehanički vođenim alatima za rezanje. - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji sa mehanički vođenim alatima za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
20 
53 KM 
 
Kupi
Biotehnologija -Kriteriji rada za elemente filtera i spajanje filtera
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Oprema - Vodič za uzorkovanje i procedure inokulacije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za sisteme bez gasa
engleski
Važeći 
2007-05-18 
69 
98 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 1: Vodič za test metode za specifičnu migraciju materija iz plastike u hranu i simulante hrane i određivanje materija u plastici i izbor uslova za izlaganje simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 2: Određivanje tereftalne kiseline u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 3: Određivanje akrilnitrila u hrani i simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 4: Određivanje 1, 3-butadiena u plastici
engleski
Važeći 
2007-05-18 
17 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 5: Određivanje vinilidin hlorida u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 6: Određivanje vinilidin hlorida u plastici
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 7: Određivanje monoetilen glikola i dietilen gliokola u simulantima hrane
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastične materije koje su predmet ograničenja - Dio 8: Određivanje izocijanata u plastici
engleski
Važeći 
2012-05-16 
0 KM 
 
Kupi
Sirće – Proizvod pripremljen od tečnosti poljoprivrednog porijekla – Definicije, zahtjevi, označavanje: Amandman AC
engleski
Važeći 
2012-05-16 
30 KM 
 
Kupi
Sirće – Proizvod pripremljen od tečnosti poljoprivrednog porijekla – Definicije, zahtjevi, označavanje
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua bromida - Dio 1: Određivanje ukupnog bromida kao neorganskog bromida
engleski
Važeći 
2005-07-24 
10 
38 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua bromida - Dio 2: Određivanje neorganskog bromida
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje ukupnog sumpor dioksida putem destilacije
engleski
Povučen 
2007-05-18 
38 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji -Guljenje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
39 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za guljenje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Aparati za kafu za upotrebu u domaćinstvu sa nezavisnim izvorom grijanja - Definicija, zahtjevi i test metode
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Test metode otpornosti na pucanje za artikle od keramike
engleski
Povučen 
2007-07-16 
45 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa posudama za dizanje i naginjanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
45 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine sa posudama za dizanje i naginjanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
44 
85 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Sušare i hladnjače - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2014-06-19 
44 
85 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Sušare i hladnjače - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za staklene posude - Dio 1: Osnovni kriteriji rada
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 2: Dijelovi za zaštitu od pritiska
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za staklene posude - Dio 3: Staklene posude sa pritiskom
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 4: Bioreaktori
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 5: Kil tankovi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za staklene posude - Dio 6: Kolone za hromatografiju
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 1: Osnovni kriteriji rada
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 2: Spojnice
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Biotehnolgija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 3: Uređaji za uzorkovanje i inokulaciju
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnolgija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 4: Cijevi i slavine
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija- Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 5: Ventili
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Kriteriji rada za cijevi i instrumente - Dio 6: Proba opreme
engleski
Povučen 
2005-12-22 
30 
68 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Prese za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2014-06-19 
32 
68 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tjestenine - Prese za tjesteninu - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
42 
85 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Mašine za razvlačenje, skidanje i rezanje tijesta, ljepljiva povratna transportna traka, spremište ljepljive mase - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2014-06-19 
46 
85 KM 
 
Kupi
Postrojenja za preradu tijesta - Mašine za razvlačenje, skidanje i rezanje tijesta, ljepljiva povratna transportna traka, spremište ljepljive mase - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa horizontalnim osovinama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mikseri sa horizontalnim osovinama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
50 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Mašine za pite i voćne pite - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
47 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pite i voćne pite - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
12 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Laboratorije za istraživanja, razvoj i analize - Vodič za genetički modificirane biljke
engleski
Povučen 
2007-07-16 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za injektiranje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
44 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za injektiranje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za miješanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za miješanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i B2 u kukuruzu - HPLC postupak sa prečišćavanjem ekstrakcijom u čvrstoj fazi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Fiksirani pripremni punjači peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Fiksirani pripremni punjači peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
40 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Sušilice salate - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Uređaji za sušenje salate - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži kristalni šečer putem ESR spektroskopije
engleski
Povučen 
2007-07-16 
23 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnost za korištenje, sigurnost i higijenu
engleski
Povučen 
2007-05-18 
60 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnosti za korištenje, sigurnost i higijenu
engleski
Važeći 
2014-06-19 
72 
105 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za mlijeko (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za performanse, sigurnost i higijenu
engleski
Povučen 
2010-07-02 
63 
98 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Hladionici za velike količine mlijeka (laktofrizi) na farmama – Zahtjevi za konstrukciju, izvođenje, pogodnosti za korištenje, sigurnost i higijenu
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Metalne posude za grijanje vode za upotrebu u domaćinstvu na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača - Zahtjevi i test metode
engleski
Povučen 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koristeći fotoluminiscenciju
engleski
Važeći 
2012-05-16 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija ozračene hrane koristeći fotostimuliranu luminiscenciju
engleski
Važeći 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saharina u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda - Amandman AC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saharina u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda - Amandman AC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje K acesulfama u stolnim zaslađivačima - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aspartama u stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi - Amandman AC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aspartama u stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koristeći direktnu epifluorescentnu filter tehniku/brojanje aerobne flore na pločici DEFT/APC) - Metode posmatranja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - DNA Comet Assay za detekciju ozračene hrane - Metoda posmatranja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata i saharina u tečnim stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi - Amandman AC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
10 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ciklamata i saharina u tečnim stolnim zaslađivačima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Kriteriji performansi, opšta razmatranja i priprema uzoraka
engleski
Važeći 
2005-07-24 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Digestija pod pritiskom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom sa hladnom parom CVAAS) nakon digestije pod pritiskom
engleski
Povučen 
2007-05-18 
21 
61 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
engleski
Povučen 
2009-07-07 
26 
61 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
engleski
Važeći 
2010-12-20 
26 
61 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje - Tepsije za upotrebu u konvencionalnoj pećnici u domaćinstvu
engleski
Povučen 
2007-05-18 
38 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za mljevenje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi - Amandman AC
engleski
Povučen 
2007-05-18 
52 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
57 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za siječenje na kocke - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Silikatne površine - Dio 1: Određivanje prelaska olova i kadmija iz keramičkog posuđa
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Silikatne površine - Dio 2 : Određivanje prelaska olova i kadmija sa silikatnih površina osim iz suđa koje je od keramike
engleski
Povučen 
2007-07-16 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Klip mašine za vezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
45 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Klip mašine za vezanje (klipserice) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji-Posude za kuhanje opremljene sa mješalicom i/ili mikserom -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji-Posude za kuhanje opremljene sa mješalicom i/ili mikserom -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
48 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje hljeba - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
51 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za rezanje hljeba - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, cinka, bakra, željeza i hroma atomskom apsorpcionom spektrometrijom AAS) nakon suhog spaljivanja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, hroma i molibdena atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći GFAAS) poslije digestije pod pritiskom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
17 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje olova, kadmija, cinka, bakra i željeza atomskom apsorpcionom spektrometrijom AAS) poslije mikrovalne digestije
engleski
Povučen 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja estera i metil estera linoleinske kiseline
engleski
Važeći 
2012-05-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja estera i metil estera linolenske kiseline
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Odeđivanje kiselinskog broja
engleski
Povučen 
2006-11-23 
18 
53 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog i ukupnog glicerola i mono-, di-, triglicerida (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2012-05-16 
21 
61 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog i ukuNSog glicerola i mono-, di-, triglicerida
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja slobodnog glicerola
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja fosfora putem indukovane kuplovane plazma emisione spektrometrije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja natrija putem atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja kalija putem atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje sadržaja metanola
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje jodnog broja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje stabilnosti oksidacije (ubrzani oksidacijski test)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B1 HPLC metodom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
17 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B1 putem HPLC
engleski
Povučen 
2005-07-24 
23 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1 i sume aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u kikirikiju, pistacijama, smokvama i začinskoj paprici - Postupak tečne hromatografije visokih performansi sa derivacionom post-kolonom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2010-12-20 
26 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje aflatoksina B1 i sume aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u kikirikiju, pistacijama, smokvama i paprici u prahu – Postupak tečne hromatografije visokih performansi sa derivacionom post-kolonom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Povučen 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina C putem HPLC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
19 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje folata mikrobiološkom analizom
engleski
Povučen 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kafi - HPLC metoda sa čišćenjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Povučen 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kahvi - HPLC postupak sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2012-05-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kafi – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Povučen 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu - HPLC metoda sa čišćenjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Povučen 
2005-07-24 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu - HPLC postupak sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2012-05-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina K1 putem HPLC
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B2 HPLC metodom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B2 putem HPLC
engleski
Važeći 
2009-07-07 
17 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje vitamina B6 putem HPLC
engleski
Važeći 
2010-12-20 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 mikrobiološkom analizom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
10 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje domoic kiselina u školjkama putem HPLC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje patulina u bistrom i mutnom vočnom soku od jabuke i u kaši - HPLC postupak sa tečnim/djelimično tečnim prečišćavanjem
engleski
Važeći 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua N-metilkarbamata - Dio1: HPLC postupak sa SPE prečišćavanjem
engleski
Važeći 
2008-10-06 
14 
46 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje rezidua N-metilkarbamata - Dio 2: HPLC metoda sa čišćenjem u koloni sa diatomejskom zemljom
engleski
Važeći 
2007-05-18 
16 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Određivanje temperature plastičnih materijala i artikala na spoju plastike/hrana za vrijeme grijanja u mikrotalasnim i u konvencionalnim pećnicama sa ciljem da se izabere odgovarajuća temperatura za testiranje migracije
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje arsena u morskoj hrani grafitnom atomskom spektrometrijom nakon spaljivanja u mikrovalnoj pećnici (GFAAS)
engleski
Važeći 
2007-05-18 
12 
38 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimi - dazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila (kao karbendazima) - Dio 1: HPLC metoda sa ekstrakcionim pročišćavnjem čvrste faze
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimidazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila(kao karbendazima) - Dio 2: HPLC metoda sa hromatografskim pročišćavanjem gel zasićenog sloja
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje benzimidazolnih fungicida karbendazima, tiabendazola i benomila (kao karbendazima) - Dio 3: HPCL metoda sa pročišćavanjem faze tečno/tečno
engleski
Važeći 
2007-07-16 
17 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i B2 u proizvodima na bazi kukuruza - HPLC metoda sa prečišavanjem u imunoafinitetnoj koloni.
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Test metode za određivanje kontakta sa mastima
engleski
Povučen 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje okadaične kiseline i dinofizis toksina u školjkama - HPLC metoda sa ekstrakcionim pročišćavanjem čvrste faze nakon derivatizacije i fluorometrijskog određivanja
engleski
Važeći 
2007-07-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saksitoksina i dc saksitoksina u školjkama - HPLC metoda sa pred kolonskom derivatizacijom praćenom oksidacijom peroksida ili periodata.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje ukupnog arsena hidridnom generacijom atomske absorpcione spektrometrije (HGAAS) nakon suhog spaljivanja.
engleski
Važeći 
2007-05-18 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Mikrobiološki skrining ozračene hrane koristeći LAL/GNB procedure
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje 3- monohlorpropan-1,2- diola putem GC/MS
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje ukupnog arsena i selena putem atomske apsorpcione spektrometrije sa hidridnom generacijom nakon spaljivanja pod pritiskom (HGAAS)
engleski
Povučen 
2007-07-16 
40 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Baget rezači - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Baget rezači - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-07-16 
23 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 (uključujući njihove glikozilatne oblike) HPLC metodom.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Posuđe za kuhanje u domaćinstvu - Grafički simboli (piktogrami)
engleski
Povučen 
2008-10-06 
24 
61 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pranje posuđa sa konvejerom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
26 
61 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za pranje posuđa sa konvejerom - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
53 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za mljevenje i obradu brašna i semoline -griza- Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2010-07-02 
56 
92 KM 
 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za mljevenje i obradu brašna i semoline-griza - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje chlormequata i mepiquata - LC-MS metoda.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
20 
53 KM 
 
Kupi
Nemasna hrana - Određivanje chlormequata i mepiquata - LC-MS/MS metoda.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
20 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje isomalta, laktitola, maltitola, manitola, sorbitola i ksilitola u prehrambenim proizvodima.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje joda putem ICP-MS (indukovano kuplovana plazma masene spektrometrije)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
31 
68 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Određeni epoksi derivati koji su predmet ograničenja - Određivanje BADGE, BFDGE i njihovih hidroksi i hloriranih derivata u simulantima hrane.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
25 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Određeni epoksi derivati koji su predmet ograničenja - Određivanje NOGE i njegovih hidroksi i hloriranih derivata.
engleski
Važeći 
2010-07-02 
39 
76 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Automatske mašine za rezanje trupova u klaonicama - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 2: Ekstrakcija masnoće, pesticida i PCBs i određivanje sadržaja masnoće
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 3: Metode čišćenja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
10 
38 KM 
 
Kupi
Masna hrana - Određivanje pesticida i polihloriranih bifenila PCBs) - Dio 4: Ispitivanje, testovi usaglašavanja, razno
engleski
Važeći 
2009-07-07 
10 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom – Test metoda za određivanje otpornosti na grijanje mikrotalasima keramičkog posuđa, staklenog posuđa, kombinovanog staklo/keramika posuđa i plastičnog posuđa za kuhanje
engleski
Važeći 
2007-07-16 
46 
85 KM 
 
Kupi
Validacija i interpretacija analitičkih metoda, testiranje migracije i analitički podaci za materijale i artikle u kontaktu sa hranom - Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2009-07-07 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje natrija i magnezija putem plamene atomske apsorpcione spektrometrije (AAS) poslije mikrovalne digestije
engleski
Važeći 
2012-05-16 
29 
68 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kalcija, natrija, fosfora, magnezija, kalija, željeza, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arsena, olova i kadmija koristeći ICP-AES
engleski
Važeći 
2009-07-07 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje anorganskog arsena u morskoj travi (morskom rastinju ili morskim algama) putem atomske apsorpcione spektrometrije sa hidridnom generacijom (HGAAS) nakon kisele ekstrakcije
engleski
Važeći 
2009-07-07 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kadmija i olova atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (GF-AAS) poslije digestije pod pritiskom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
12 
38 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Durum pšenica (T. durum Desf.) – Određivanje procenta oštećenih zrna i izračunavanje procenta staklastih zrna
engleski
Važeći 
2011-05-30 
0 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Određivanje količine primjesa u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i stočnom ječmu (Hordeum vulgare L.)
engleski
Važeći 
2011-05-30 
25 
61 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Određivanje količine primjesa u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i stočnom ječmu (Hordeum vulgare L.)
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje d-biotina putem HPLC
engleski
Važeći 
2013-06-12 
40 
76 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje kalcija, kalija, fosfora, magnezija, natrija, sumpora, željeza, cinka, bakra mangana i kobalta poslije digestije pod pritiskom putem ICP-AES
engleski
Važeći 
2011-05-30 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani putem imunoloških metoda – Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani putem molekularnih bioloških metoda – Dio 1: Opšta razmatranja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
63 
98 KM 
 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Određivanje rezidua pesticida korištenjem LC-MS/MS nakon ekstrakcije metanolom i prečišćavanja dijatomejskom zemljom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
21 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje niacina putem HPLC
engleski
Važeći 
2011-05-30 
81 
112 KM 
 
Kupi
Hrana biljnog porijekla – Određivanje rezidua pesticida korištenjem GC-MS i/ili LC-MS/MS nakon ekstrakcije/odjeljivanja acetonitrilom i prečišćavanja disperzivnom SPE – QuEChERS metodom
engleski
Važeći 
2012-05-16 
25 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/MS
engleski
Važeći 
2012-05-16 
23 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/ECD
engleski
Važeći 
2011-05-30 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje arsena, kadmija, žive i olova u prehrambenim proizvodima metodom induktivno spregnute plazme masenom spektrometrijom (ICP-MS) nakon digestije pod pritiskom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje cinka plamenom i atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (FAAS i GFAAS) nakon digestije pod pritiskom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje elemenata u tragovima – Određivanje cinka metodom induktivno spregnute plazme masenom spektrometrijom (ICP-MS) nakon digestije pod pritiskom
engleski
Važeći 
2012-05-16 
73 
105 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Mašine za proizvodnju svježe i punjene tjestenine (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje amonijevog maduramicina putem reverzne faze HPLC sa post-kolonskom derivatizacijom
engleski
Važeći 
2012-05-16 
10 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje nicarbazina – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2012-05-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje potencijalnog Bacillus spp.
engleski
Važeći 
2012-05-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Bifidobacterium spp.
engleski
Važeći 
2012-05-16 
17 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Pediococcus spp.
engleski
Važeći 
2012-05-16 
17 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Lactobacillus spp.
engleski
Važeći 
2012-05-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Enterococcus (E. faecium) spp.
engleski
Važeći 
2012-05-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje probiotskih kultura kvasaca
engleski
Važeći 
2012-05-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje deoxynivalenola u hrani za životinje - HPLC metoda sa UV detekcijom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2012-05-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje zearalenona u hrani za životinje – HPLC metoda sa fluorescentnom detekcijom i prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni
engleski
Važeći 
2011-05-30 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje ohratoksina A u ribizlama, grožđicama, sultana grožđicama, miješanom sušenom voću i sušenim smokvama – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorscentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje ohratoksina A u hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorscentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
19 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – Opšta razmatranja i validacija metoda
engleski
Važeći 
2011-05-30 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje zearalenona u hrani za dojenčad na bazi kukuruza, ječmenom i kukuruznom brašnu, palenti, pšeničnom brašnu i hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu - HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi –Određivanje aflatoksina B1 u hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu - HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2013-06-12 
27 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Pušnice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2012-05-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje patulina u voćnom soku i kaši na bazi voća za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa tečnim/djelomično tečnim prečišćavanjem i ekstrakcijom u čvrstoj fazi i UV detekcijom
engleski
Važeći 
2012-05-16 
19 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje deoxynivalenola u žitaricama, proizvodima od žitarica i hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu – HPLC metoda sa prečišćavanjem u imunoafinitetnoj koloni i UV detekcijom
engleski
Važeći 
2012-05-16 
30 
68 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Istovremeno određivanje devet zaslađivača putem HPLC i isparavanjem uz detekciju raspršene svjetlosti
engleski
Važeći 
2013-06-12 
20 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice – Određivanje vlage i proteina – Metoda bliske infracrvene spektroskopije (NIR) u cijelim zrnima
engleski
Važeći 
2013-06-12 
23 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sume fumonizina B1 i B2 u smjesama za životinje imunoafinitetnim pročišćavanjem i RP-HPLC sa fluorescentnom detekcijom nakon pred- ili post-kolonske derivatizacije
engleski
Važeći 
2013-06-12 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje ochratoxina A u hrani za životinje putem prečišćavanja na imunoafinitetnoj koloni i HPLC sa fluorescentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2013-06-12 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sukraloze – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2013-06-12 
25 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja semduramicina – Metoda tečne hromatografije upotrebom ‘’stabla odluke’’ analitičkog pristupa
engleski
Važeći 
2013-06-12 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje selena atomskom apsorpcijskom spektrometrijom hidridni postupak (HGAAS) nakon mikrovalne digestije pod pritiskom (digestija sa 65% nitratnom kiselinom i 30% vodik peroksidom)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje cijanovodične kiseline putem HPLC
engleski
Važeći 
2013-06-12 
24 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje dekokinata putem HPLC sa fluorescentnom detekcijom
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Opšti zahtjevi za rukovođenje i organizaciju pri postupku konzerviranja (čuvanja) kultura
engleski
Važeći 
2007-05-18 
10 
38 KM 
 
Kupi
Biotehnologija -Dugotrajni procesi i proizvodnja - Izgradnja postrojenja u skladu sa stepenom hazarda
engleski
Važeći 
2013-06-12 
39 
76 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje lipofilnih algalnih toksina (grupa toksina domoične kiseline, jesotoksini, azaspiracidi, pektenotoksini) u školjkašima i proizvodima od školjkaša metodom LC-MS/MS
engleski
Važeći 
2013-06-12 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje arsena atomskom apsorpcijskom spektrometrijom hidridni postupak (HGAAS) nakon mikrovalne digestije pod pritiskom (digestija sa 65% nitratnom kiselinom i 30% vodik peroksidom)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
53 
92 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje dioksina i dioksinima sličnih PCB-a putem GC/HRMS i indikatorskih PCB-a putem GC/HRMS
engleski
Važeći 
2014-06-19 
17 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje žive atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, tehnikom hladne pare (CVAAS), nakon mikrovalne razgradnje pod pritiskom (ekstrakcija sa 65% dušičnom kiselinom i 30% vodikovim peroksidom)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje anorganskog arsena hidridnom tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije (HG-AAS), nakon mikrovalne ekstrakcije i razdvajanja ekstrakcijom na čvrstom nosaču (SPE)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja fluorida, nakon obrade hlorovodičnom kiselinom, metodom ionsko-selektivne elektrode (ISE)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
19 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice – Određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i sirku (Sorghum bicolor, L.)
engleski
Povučen 
2005-09-23 
30 
68 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Osnovni principi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-07-16 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Osnovni principi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2010-07-02 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji – Osnovni pojmovi - Dio 2: Higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-09-23 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Rotacione stalažne peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
41 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Rotacione stalažne peći - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-12-22 
47 
85 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Avani za tijesta i peciva - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
42 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Avani za tijesta i peciva - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
28 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za sjeckanje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
49 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za sjeckanje povrća -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
24 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži masnoću - Gasna hromatografska analiza karbonhidrogena
engleski
Važeći 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži masnoću - Gasna hromatografija/masena spektrometrijska analiza 2-alkilciklobutanona
engleski
Važeći 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži kosti - Metoda ESR spektroskopije
engleski
Važeći 
2005-07-24 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži celulozu, ESR spektroskopijom
engleski
Važeći 
2007-07-16 
20 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Termoluminiscentna detekcija ozračene hrane iz koje mogu biti izolovani silikatni minerali.
engleski
Važeći 
2007-05-18 
30 KM 
 
Kupi
Biotehnologija - Dugotrajni procesi i proizvodnja - Procedure za kontrolu sirovog materijala
engleski
Važeći 
2007-05-18 
38 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Posuđe za jelo koje nije metalno - Terminologija
engleski
Povučen 
2005-12-22 
34 
76 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Mašine za sječenje na komade - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2007-05-18 
27 
68 KM 
 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2010-07-02 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehambrenoj industriji - Mašine za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2005-07-24 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Dio 1: Optimizirana Monier-Williams metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
10 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Dio 2: Enzimska metoda
engleski
Povučen 
2004-09-27 
51 
92 KM 
 
Kupi
Mašine za preradu hrane - Mješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
45 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Mješalice za tijesto - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Povučen 
2005-09-23 
51 
92 KM 
 
Kupi
Mašine za prehrambenu tehnologiju - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
46 
85 KM 
 
Kupi
Mašine u prehrambenoj industriji - Planetarne miješalice - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Kontejneri za prenošenje hrane - Dio 1: Dimenzije kontejnera
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Kontejneri za prenošenje hrane - Dio 2: Dimenzije pribora
engleski
Važeći 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. - Dio 1: Metoda detekcije
engleski
Važeći 
2005-07-24 
34 
76 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju potencijalnih patogenih Yersinia enterocolitica
engleski
Povučen 
2012-05-16 
30 KM 
 
Kupi
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2006-11-22 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja hlorofila - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-22 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje alkaliteta
engleski
Važeći 
2006-11-22 
12 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Istovremeno određivanje sadržaja masti i vode - Metoda koja koristi pulsnu nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Brašno i krupica durum pšenice - Određivanje sadržaja žutog pigmenta
engleski
Važeći 
2011-05-30 
19 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice, proizvodi na bazi žitarica i hrana za životinje – Određivanje sadržaja sirove masti i ukupne masti Rendall ekstrakcionom metodom
engleski
Važeći 
2010-12-20 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Sadržaj teških metala – Dio 1: Određivanje sadržaja arsena putem atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Važeći 
2010-12-20 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala – Dio 2: Određivanje sadržaja žive putem atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Važeći 
2010-12-20 
38 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala – Dio 3: Određivanje sadržaja olova putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom
engleski
Važeći 
2010-12-20 
11 
38 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja acetila – Enzimatska metoda
engleski
Važeći 
2010-12-20 
30 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja karboksilnih grupa u oksidovanom skrobu
engleski
Važeći 
2010-12-20 
13 
46 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob – Određivanje sadržaja adipinske kiseline u acetilovanim di-skrob adipatima – Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2010-12-20 
10 
38 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob–Određivanje sadržaja karboksimetil grupa u karboksimetil skrobu
engleski
Važeći 
2005-07-24 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 1: Metoda detekcije - Amandman 1: Modifikacija izolacije medija i test hemolize i uključenje preciznosti podataka
engleski
Važeći 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 1: Metoda detekcije
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 2: Metoda numeracije - Amandman 1: Modifikacija numeracije medija
engleski
Važeći 
2005-07-24 
23 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 2: Metoda numeracije
engleski
Važeći 
2010-12-20 
10 
38 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob–Određivanje sadržaja hidroksipropila – Metoda koja koristi protonsku nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju (NMR)
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja fosfolipida u lecitinima putem HPLC koristeći light-scattering detektor
engleski
Važeći 
2011-05-30 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Enzimatsko određivanje sadržaja ukupnih sterola
engleski
Važeći 
2013-06-12 
10 
38 KM 
 
Kupi
Riža – Određivanje biometričkih karakteristika zrna
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Riža – Određivanje otpornosti zrna riže na ekstruziju nakon kuhanja
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze korištenjem fluorimetrijske metode - Dio 1: Mlijeko i napitci na bazi mlijeka
engleski
Povučen 
2010-07-02 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze– Dio 1: Fluorimetrijska metoda za mlijeko i napitke na bazi mlijeka
bosanski
Važeći 
2013-12-18 
16 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i proizvodi od mlijeka — Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze — Dio 1: Fluorimetrijska metoda za mlijeko i mliječne napitke
engleski
Povučen 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 2: Fluorometrijska metoda za sir
bosanski
Važeći 
2013-12-18 
14 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Dio 2: Fluorometrijska metoda za sir
engleski
Važeći 
2011-12-01 
33 
76 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje, žitarice i proizvodi od mljevenih žitarica – Vodič za primjenu infracrvene spektrometrije IR (blisko područje)
engleski
Povučen 
2006-11-22 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2012-05-16 
21 
61 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-22 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje olova direktnom atomskom absorpcionom spektrometrijom grafitnih peći
engleski
Važeći 
2006-11-22 
16 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2014-06-19 
12 
38 KM 
 
Kupi
Laktoza – Određivanje sadržaja vode - Karl Fischer metoda
engleski
Važeći 
2012-05-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija metil estera masnih kiselina – Dio 2: Priprema metil estera masnih kiselina
engleski
Važeći 
2011-05-30 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Gasna hromatografija za metil estere masnih kiselina – Dio 3: Priprema metil estera korištenjem trimetilsulfonium hidroksida
engleski
Važeći 
2013-06-12 
27 
68 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija - Opšte smjernice za utvrđivanje senzornog profila
engleski
Važeći 
2014-06-19 
19 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Faza primarne proizvodnje - Tehnika uzorkovanja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
0 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (referentna metoda)
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 1: Mikroskopski metod
engleski
Povučen 
2009-07-07 
20 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
bosanski
Važeći 
2010-12-24 
22 
70 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje broja somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2010-12-20 
20 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija – Dio 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
15 
0 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 2: Vodič za rad fluoro-opto-elektronskih brojača
engleski
Važeći 
2008-10-06 
17 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 2: Vodič za rad fluoro-opto-elektronskih brojača
engleski
Povučen 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 3: Fluoro-opto-elektronski metod
engleski
Povučen 
2008-10-06 
22 
61 KM 
 
Kupi
Žitarice, mahunarke i njihovi mljeveni proizvodi - Uzorkovanje iz statičnih šarži
engleski
Važeći 
2012-05-16 
10 
38 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa – Brojanje potencijalnih Pseudomonas spp.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje izolovanih trans izomera infracrvenom spektrometrijom.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
19 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja amino kiselina
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja triptofana
engleski
Važeći 
2011-05-30 
20 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja vlakana rastvorljivih u kiselim deterdžentskim rastvorima (ADF) i lignina rastvorljivog u kiselim deterdžentskim rastvorima (ADL)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi -Vodič za standardni opis testova mikrobioloških inhibitora
engleski
Povučen 
2006-11-23 
22 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organohlornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
bosanski
Važeći 
2014-04-15 
22 
70 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organohlornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
21 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje rezidua organofosfornih pesticida - Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2013-06-12 
0 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomicina – Metoda tečne hromatografije sa post-kolonskom derivatizacijom; Tehnička ispravka 1
engleski
Važeći 
2010-12-20 
24 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje–Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomycina – Metoda tečne hromatografije korištenjem derivacione post-kolone
engleski
Povučen 
2006-11-23 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja aflatoksina M1 - Prečišćavanje imunoafinitetnom kromatografijom i determinacija sa HPLC
engleski
Važeći 
2009-07-07 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu – Određivanje sadržaja aflatoksina M1 – Prečišćavanje imunoafinitetnom hromatografijom i determinacija sa HPLC
engleski
Važeći 
2006-11-23 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vitamina A - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja uree - Enzimatska metoda koristeći promjenu u pH (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 1: Metoda redukcije kadmija i spektrometrija
engleski
Važeći 
2006-11-23 
17 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 2: Metoda koja koristi segmentiranu analizu u protoku (Rutinska metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Dio 3: Metoda koja koristi redukciju kadmija i protočnu injekcionu analizu sa in-line dializom (Rutinska metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardizirani opis metoda kompetitivne enzimske imunoanalize -Određivanje sadržaja aflatoksina M1
engleski
Važeći 
2006-11-23 
17 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrogena - Rutinska metoda spaljivanja prema Dumas-ovom principu
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Oređivanje aktivnosti inhibitora tripsina u sojinim proizvodima
engleski
Važeći 
2006-11-23 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja karbadoksa - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima žitarica - Dio1: Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa čišćenjem putem silika-gela
engleski
Važeći 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima žitarica - Dio 2: Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa čišćenjem putem bikarbonata
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sedimenta u sirovim mastima i uljima - Metoda centrifuge
engleski
Važeći 
2006-11-22 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sedimenta u sirovim mastima i uljima - Metoda centrifuge
engleski
Povučen 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja benzo(a)pirena - Metoda reverzne faze HPLC
engleski
Važeći 
2012-05-16 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjska i biljna ulja i masti – – Određivanje sadržaja benzo(a)pirena – Metoda reverzne faze HPLC
engleski
Važeći 
2010-12-20 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Detekcija i identifikacija isparljivih organskih kontaminenata putem GC/MS
engleski
Važeći 
2006-11-22 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
engleski
Povučen 
2006-11-22 
25 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
bosanski
Važeći 
2014-04-15 
29 
79 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja trans-izomera masnih kiselina u biljnim mastima i uljima - Metoda gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2013-06-12 
23 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje policikličnih aromatskih karbohidrata; Amandman 1: Isključivanje sansa ulja iz područja rada
engleski
Važeći 
2010-12-20 
24 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje policikličnih aromatskih karbohidrata
engleski
Važeći 
2006-11-22 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja kadmija putem direktne atomske absorpcione spektrometrije grafitnih peći
engleski
Važeći 
2006-11-22 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje stigmastadiena u biljnim uljima - Dio 1: Metoda gasne hromatografije koristeći kapilarnu kolonu (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-22 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje stigmastadiena u biljnim uljima - Dio 2: HPLC metoda
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Enzimatsko određivanje ukupnog sadržaja skroba
engleski
Važeći 
2007-07-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje halogeniziranih karbohidrata sa niskom tačkom ključanja u jestivim uljima
engleski
Važeći 
2013-06-12 
15 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1 i ukupnog sadržaja aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u žitaricama, jezgrastom voću i njihovim proizvodima - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2013-06-12 
21 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Postupak za validaciju alternativnih metoda; Amandman 1
engleski
Važeći 
2005-07-24 
78 
105 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Postupak za validaciju alternativnih metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vlakana rastvorljivih u neutralnim deterdžentskim rastvorima korištenjem amilaza metode (aNDF)
engleski
Važeći 
2011-12-01 
33 
76 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog proteina sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 1: Sjeme uljarica i hrana za životinje
engleski
Važeći 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Escherichia coli O157
engleski
Važeći 
2012-05-16 
30 KM 
 
Kupi
Skrob – Određivanje sadržaja vlage – Metoda sušenja u sušnici
engleski
Povučen 
2006-11-22 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje polimerizovanih triglicerida putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
engleski
Važeći 
2010-12-20 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje polimerizovanih triglicerida putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
engleski
Važeći 
2011-05-30 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica – Ekstrakcija ulja i priprema metil estera triglicerida masnih kiselina za analize gasnom hromatografijom (brza metoda)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje lizina, metionina i treonina u komercijalnim aminokiselinskim proizvodima i premiksima
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Maslac, jestive uljne emulzije i masti za mazanje - Određivanje sadržaja masti (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-05-18 
17 
53 KM 
 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2006-11-22 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu i proizvodi od mlijeka u prahu - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
17 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu i proizvodi od mlijeka u prahu – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2006-11-22 
15 
46 KM 
 
Kupi
Evaporisano mlijeko i zaslađeno kondenzovano mlijeko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
18 
53 KM 
 
Kupi
Evaporisano mlijeko i zaslađeno kondenzovano mlijeko – Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje aflatoksina B1
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Dekstroza – Određivanje gubitka mase sušenjem - Metoda sa vakuum sušnicom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
25 
61 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje čistoće mliječne masti gasno hromatografskim analizama triglicerida (referentna metoda)
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje opadanja indeksa izbjeljivanja (DOBI)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
11 
38 KM 
 
Kupi
Palmino ulje – Određivanje opadanja indeksa izbjeljivanja (DOBI) i sadržaja karotena
engleski
Važeći 
2006-11-23 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardni opis imunoanalize ili analize receptora za određivanje antimikrobnih rezidua
engleski
Važeći 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje monoacilglicerola, diacilglicerola, triacilglicerola i glicerola putem hromatografije visoke izvedbe koja koristi isključivanje određene količine čestica (HPSEC)
engleski
Povučen 
2006-11-23 
15 
46 KM 
 
Kupi
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
17 
53 KM 
 
Kupi
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-22 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Ekstrakciona metoda sa heksanom
engleski
Važeći 
2006-11-22 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Ekstrakciona metoda sa heksanom
engleski
Važeći 
2008-10-06 
15 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice i mahunarke - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Metoda po Kjeldahlu
engleski
Važeći 
2011-05-30 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata – Metoda enzimatske redukcije i molekularno-absorpcijske spektrometrije nakon Griessove reakcije
engleski
Važeći 
2007-07-16 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za pripremu uzorka za kvalitativnu detekciju
engleski
Važeći 
2007-07-16 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za amplifikaciju i detekciju kvalitativnih metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Kvantitativno određivanje bakteriološkog kvaliteta - Vodič za uspostavljanje veze između rezultata rutinskih metoda i rezultata ustaljenih metoda i njihove verifikacije
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 1: Određivanje mokrog glutena manuelnom metodom
engleski
Važeći 
2009-07-07 
13 
46 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno – Sadržaj glutena – Dio 2: Određivanje mokrog glutena na mehanički način
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 3: Određivanje suhog glutena preko mokrog glutena metodom sušenja
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 4: Određivanje suhog glutena preko mokrog glutena brzom metodom sušenja
engleski
Važeći 
2007-05-18 
28 
68 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Shigella spp.
engleski
Važeći 
2014-06-19 
87 
112 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih – Kvalitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini; Amandman 1
engleski
Važeći 
2007-07-16 
71 
105 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvalitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
engleski
Važeći 
2014-06-19 
20 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih – Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini; Amandman 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
engleski
Važeći 
2007-07-16 
105 
120 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Kvantitativne metode bazirane na nukleinskoj kiselini
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Metode analize za detekciju genetički modificiranih organizama i od njih dobivenih proizvoda - Ekstrakcija nukleinske kiseline; Amandman 1
engleski
Važeći 
2007-05-18 
45 
85 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetskih modifikovanih organizama i prozvoda dobijenih od GMO - Ekstrakcija nukleinske kiseline
engleski
Povučen 
2007-07-16 
0 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Metode bazirane na proteinu
engleski
Povučen 
2005-07-24 
25 
61 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode detekcije genetički modificiranih organizama i proizvoda koji ih sadrže - Metode bazirane na proteinu
engleski
Važeći 
2014-06-19 
32 
68 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analize molekularnim biomarkerima - Metode bazirane na proteinu
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice, mahunarke i sporedni proizvodi – Određivanje ukupnog sadržaja pepela spaljivanjem
engleski
Važeći 
2007-07-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje niskog broja potencijalnog Bacillus cereus - Tehnika najvjerovatnijeg broja i metoda detekcije
bosanski
Važeći 
2010-12-24 
39 
88 KM 
 
Kupi
Sistemi za upravljanje sigurnosću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane
engleski
Povučen 
2010-12-20 
35 
76 KM 
 
Kupi
Sistem upravljanja sigurnosti hrane - Zahtjevi za sve organizacije u prehrambenom lancu
engleski
Važeći 
2010-12-20 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sljedivost u lancu ishrane - Opšti principi i bazni zahtjevi za sistem projektovanja i primjene
bosanski
Važeći 
2010-12-24 
12 
44 KM 
 
Kupi
Sljedivost u lancu hrane i hrane za životinje - Opšti principi i osnovni zahtjevi za uspostavljanje i implementaciju sistema
engleski
Važeći 
2013-06-12 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) za detekciju i određivanje broja patogena koji potiču iz hrane - Karakteristike izvođenja
engleski
Važeći 
2013-06-12 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Lančana reakcija polimerazom (PCR) u stvarnom vremenu za dokazivanje patogena koji potiču iz hrane – Opšti zahtjevi i definicije
engleski
Važeći 
2008-10-06 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i napitci na bazi mlijeka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Metoda zasnovana na sistemu enzimatska foto-aktivacije (EPAS)
engleski
Važeći 
2007-05-18 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja hranom - Opšti zahtjevi i definicije
engleski
Važeći 
2011-05-30 
25 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje policikličnih aromatskih ugljikovodika na bazi direktnog davanja i primanja složene hromatografije i HPLC sa floroscentnim detektorom
engleski
Važeći 
2010-12-20 
15 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Ekvivalenti kakao maslaca u kakao maslacu i čokoladi – Dio 1: Određivanje prisustva ekvivalenata kakao maslaca
engleski
Važeći 
2010-12-20 
16 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Ekvivalenti kakao maslaca u kakao maslacu i čokoladi – Dio 2: Određivanje količine ekvivalenata kakao maslaca
engleski
Važeći 
2014-06-19 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Analitičke metode za detekciju genetički modificiranih organizama i proizvoda dobivenih od njih - Opći zahtjevi i definicije; Amandman 1
engleski
Važeći 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Metode analiza za detekciju genetički modificiranih organizama i njihovih proizvoda - Opšti zahtjevi i definicije
engleski
Važeći 
2011-05-30 
31 
68 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica - Uzorkovanje
engleski
Povučen 
2006-11-23 
15 
46 KM 
 
Kupi
Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
17 
53 KM 
 
Kupi
Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-12-20 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja - Potenciometrijsko određivanje završne tačke
engleski
Važeći 
2009-07-07 
55 
92 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica –Hljebna pšenica (Triticum aestivum L.) Određivanje alveografskih svojstava tijesta komercijalnih i ispitnih brašna uz konstantno vlaženje i postupak laboratorijskog mljevenja
engleski
Važeći 
2013-06-12 
30 KM 
 
Kupi
Mirođije i začini – Pripremanje osnovnog uzorka za analize
engleski
Važeći 
2010-12-20 
15 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje aktivnosti fitaze
engleski
Povučen 
2010-07-02 
0 KM 
 
Kupi
Žitarice, raž i ražena brašna, durum pšenica i krupica od durum pšenice – Određivanje broja padanja po Hagberg –Pertenu
engleski
Povučen 
2008-10-06 
16 
46 KM 
 
Kupi
Pšenica, raž i brašna od raži, durum pšenica i krupica od durum pšenice - Određivanje broja padanja po Hagberg-Pertenu
engleski
Važeći 
2012-11-27 
16 
46 KM 
 
Kupi
Pšenica, raž i ražena brašna, durum pšenica i krupica od durum pšenice – Određivanje broja padanja po Hagberg–Pertenu
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja nitrogena Kjeldahl metodom - Titrimetrijska metoda
engleski
Važeći 
2010-07-02 
38 KM 
 
Kupi
Vanilija – Riječnik
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Skrob – Određivanje pepela
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje nesaponifikujućih materija - Metoda ekstrakcije sa dietil eterom
engleski
Povučen 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje ultravioletne absorbancije izražene kao specifična UV ekstinkcija
engleski
Važeći 
2012-05-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje ultravioletne absorbance izražene kao specifična UV ekstinkcija
engleski
Povučen 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje broja saponifikacije
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje saponifikacionog broja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 1: Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 2: Određivanje sadržaja suhe materije bez masti (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja vlage, suhe materije bez masti i masti - Dio 3: Proračun sadržaja masti
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja ukupnog fosfora – Spektrofotometrijska metoda
engleski
Važeći 
2010-07-02 
23 KM 
 
Kupi
Skrob, prirodni ili modifikovani – Određivanje ukupnog sadržaja masti
engleski
Povučen 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja
engleski
Povučen 
2009-07-07 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
engleski
Važeći 
2012-05-16 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjska i biljna ulja i masti – Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje jodnog broja
engleski
Povučen 
2012-05-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje jodnog broja
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje jodnog broja
engleski
Važeći 
2010-07-02 
17 
53 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Triangl test
engleski
Povučen 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje -Horizontalni metod za brojanje mikroorganizama - Tehnika brojanja kolonija na 30° C
engleski
Važeći 
2014-06-19 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 1: Brojanje kolonija pri 30 °C tehnikom izlijevanja podloge
engleski
Važeći 
2014-06-19 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 2: Brojanje kolonija pri 30 °C tehnikom zasijavanja na površinu podloge
engleski
Važeći 
2012-05-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice i mahunarke – Određivanje mase 1.000 zrna
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Hidrolizati skroba – Određivanje redukujuće moći i dekstroznog ekvivalenta – Lane i Eynon metoda konstantnog titra
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja nitrogena Kjeldahl metodom - Spektrofotometrijska metoda
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Hidrolizati skroba – Određivanje sadržaja vode – Modifikovana metoda po Karl Fischeru
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Uzorkovanje
engleski
Važeći 
2010-07-02 
110 
120 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Riječnik
engleski
Važeći 
2013-06-12 
25 
61 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija - Test poređenja u parovima
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Analize koje se izvode putem gasne hromatografije metil estera masnih kiselina
engleski
Povučen 
2006-11-23 
24 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema metil estera masnih kiselina
engleski
Važeći 
2006-11-23 
0 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Metoda koja koristi nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju kontinuiranih talasa i niske rezolucije (Brza metoda), Tehnička korekcija 1
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Metoda koja koristi nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju kontinuiranih talasa i niske rezolucije (Brza metoda)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
35 
76 KM 
 
Kupi
Žitarice, mahunarke i drugo prehrambeno zrnevlje -Nomenklatura
engleski
Važeći 
2011-05-30 
15 
46 KM 
 
Kupi
Pšenica – Određivanje indeksa sedimentacije – Zeleny test
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sir i topljeni sirevi - Određivanje sadržaja ukupne suhe materije - (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
11 
38 KM 
 
Kupi
Proizvodi od mliječne masti – Određivanje sadržaja vode – Karl Fischer metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
28 
68 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Uzorkovanje
engleski
Povučen 
2006-11-23 
20 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje tačke mržnjenja - Thermistor krioskop metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
20 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje tačke mržnjenja – Thermistor krioskop metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sulfatnog pepela
engleski
Važeći 
2010-07-02 
23 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba – Određivanje sadržaja hlorida – Potenciometrijska metoda
engleski
Povučen 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska titraciona metoda
engleski
Važeći 
2012-05-16 
0 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 1: Metoda po Kjeldahlu
engleski
Važeći 
2007-07-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Dio 1: Kjeldahl metoda
engleski
Povučen 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Dio 2: Digestija u bloku i metoda destilacije vodenom parom (ISO 5983-2:2005)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 2: Digestija u bloku i metoda destilacije vodenom parom
engleski
Važeći 
2011-05-30 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje indeksa refrakcije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje indeksa refrakcije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
14 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje tačke topljenja u otvorenim kapilarnim cjevčicama (slip tačka)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
30 KM 
 
Kupi
Začini – Kumina (Cuminum cyminum L.) – Spcifikacija
engleski
Važeći 
2006-11-23 
22 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Uzorkovanje
engleski
Važeći 
2013-06-12 
49 
85 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Smjernice za pripremu uzoraka
engleski
Važeći 
2011-05-30 
14 
46 KM 
 
Kupi
Kukuruz – Određivanje sadržaja vlage (u mljevenom i cijelom zrnu)
engleski
Važeći 
2013-06-12 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mirođije, začini i bilje - Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodom)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalni metod za detekciju Salmonella spp. - Amandman 1: Aneks D: Detekcija Salmonella spp. u životinjskom izmetu i u uzorcima okoliša iz faze primarne proizvodnje
engleski
Povučen 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp - Amandman A
engleski
Važeći 
2010-07-02 
0 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 
68 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja nečistoća
engleski
Povučen 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja ulja (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2012-05-16 
15 
46 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica – Određivanje sadržaja ulja (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti
engleski
Važeći 
2010-07-02 
12 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje kiselinskog broja i kiselosti
engleski
Povučen 
2011-05-30 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Priprema testnih uzoraka
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema test uzorka
bosanski
Važeći 
2014-04-15 
10 
44 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Priprema uzorka za ispitivanje
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
engleski
Povučen 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća
engleski
Važeći 
2010-07-02 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća
engleski
Povučen 
2006-11-23 
23 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Redukcija laboratorijskog uzorka do uzorka pogodnog za testiranje
engleski
Važeći 
2009-07-07 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Redukcija laboratorijskog uzorka do uzorka pogodnog za testiranje
engleski
Povučen 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice u rasutom stanju i proizvodi mljevenja žitarica - Automatsko uzorkovanje mehaničkim putem
engleski
Važeći 
2009-07-07 
15 
46 KM 
 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 1: Referentna metoda
engleski
Važeći 
2009-07-07 
15 
46 KM 
 
Kupi
Riža – Određivanje sadržaja amiloze – Dio 2: Rutinske metode
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
engleski
Važeći 
2013-06-12 
28 
68 KM 
 
Kupi
Mirođije i začini – Botanička nomenklatura
engleski
Važeći 
2008-10-06 
25 
61 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Detekcija Salmonella spp.
engleski
Povučen 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sastava masnih kiselina u 2-poziciji molekula triglicerida
bosanski
Važeći 
2014-04-15 
20 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sastava masnih kiselina na položaju 2 u molekulima triglicerida
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja sirovih vlakana - Metoda posredstvom (međuprodukt) filtracije
engleski
Važeći 
2006-11-23 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životine - Oređivanje sadržaja vitamina E - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja kalcija, bakra, željeza, magnezija, mangana, natrija, kalija i cinka - Metoda atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje anisidin vrijednosti
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje vrijednosti anisidina
engleski
Važeći 
2010-07-02 
16 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja –Određivanje oksidativne stabilnosti (ubrzani oksidativni test)
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio1: Opšta pravila za pripremu početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja
engleski
Važeći 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 2: Specifična pravila za pripremu mesa i proizvoda od mesa
engleski
Važeći 
2005-07-24 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 3: Specifična pravila za pripremu ribe i proizvoda od ribe
engleski
Važeći 
2012-11-27 
23 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe; Amandman 1
engleski
Važeći 
2005-07-24 
0 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe - Amandman AC
engleski
Važeći 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja - Dio 4: Specifična pravila za pripremu proizvoda koji ne spadaju u mlijeko i proizvode od mlijeka, meso i proizvode od mesa, ribu i proizvode od ribe
engleski
Važeći 
2012-05-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema ispitnih uzoraka, početnih suspenzija i decimalnih razrjeđenja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 5: Specifična pravila za pripremu mlijeka i mliječnih proizvoda
engleski
Važeći 
2014-06-19 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Priprema testnih uzoraka, osnovnih suspenzija i decimalnih razblaženja za mikrobiološka ispitivanja – Dio 6: Specijfična pravila za pripremu uzoraka uzetih u fazi primarne proizvodnje
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio1: Tehnika korišćenja Baird-Parker agar medija - Amandman 1: Uključivanje preciznosti podataka
engleski
Važeći 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio1: Tehnika korišćenja Baird-Parker agar medija
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 2: Tehnika korišćenja fibrinogen agar-medija iz zečije plazme - Amandman 1: Uključivanje preciznosti podataka
engleski
Važeći 
2005-07-24 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka ( Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 2: Tehnika korišćenja fibrinogen agar-medija iz zečije plazme
engleski
Povučen 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje -Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i drugih vrsta) -Dio 3: Detekcija i MNS tehnika za mali broj mikroorganizama
engleski
Povučen 
2005-07-24 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje koagulasa pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 3: Detekcija i MPN tehnike za male brojeve
bosanski
Važeći 
2013-12-18 
19 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje ‒ Horizontalna metoda za brojanje koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) ‒ Dio 3: Detekcija i MPN tehnike za male brojeve
engleski
Povučen 
2007-07-16 
24 
61 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za uzorkovanje
engleski
Povučen 
2010-12-20 
43 
85 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za uzorkovanje
bosanski
Važeći 
2010-12-24 
47 
97 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Vodič za uzorkovanje
engleski
Važeći 
2006-11-23 
23 KM 
 
Kupi
Riblje brašno - Riječnik
engleski
Važeći 
2011-05-30 
19 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica - Određivanje sadržaja vlage – Referentna metoda
engleski
Povučen 
2006-11-23 
16 
46 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko, surutka i mlaćenica - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
17 
53 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko, surutka i mlaćenica - Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
69 
98 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Opšti zahtjevi i uputstva za mikrobiološka ispitivanja; Amandman 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
69 
98 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Generalni zahtjevi i vodič za mikrobiološka ispitivanja
engleski
Povučen 
2006-11-23 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mliječni sladoled i sladoledne smjese - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mliječni sladoled i sladoledne smjese - Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Dio 1: Ekstrakciona metoda sa heksanom (ili sa lahkim petrolejem)
engleski
Važeći 
2009-07-07 
38 KM 
 
Kupi
Brašno sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja – Dio 1: Ekstrakciona metoda heksanom (ili lahkim petrolejem)
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja - Dio 2: Brza ekstrakciona metoda
engleski
Povučen 
2010-07-02 
10 
38 KM 
 
Kupi
Brašno sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja – Dio 2: Brza ekstrakciona metoda
engleski
Važeći 
2012-05-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Brašno od sjemena uljarica - Određivanje sadržaja ulja – Dio 2: Brza ekstrakciona metoda
engleski
Važeći 
2013-06-12 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mljevena paprika (Capsicum annuum L.) – Specifikacija
engleski
Važeći 
2013-06-12 
30 KM 
 
Kupi
Mljevena (u prahu) paprika – Određivanje ukupnog sadržaja prirodnih bojenih materija
engleski
Povučen 
2005-07-24 
19 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje Bacillus cereus - Tehnika brojanja kolonija na 30 stepeni C
bosanski
Važeći 
2013-10-18 
20 
61 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Horizontalna metoda za određivanje suspektnog (predpostavljenog) Bacillus cereus — Tehnika brojanja kolonija na 30 °C
engleski
Važeći 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za numeraciju Clostridium perfringens - Tehnika brojanja kolonija
engleski
Važeći 
2011-05-30 
11 
38 KM 
 
Kupi
Žitarice – Određivanje nasipne gustoće, takozvane hektolitarske mase – Dio 1: Referentna metoda
engleski
Važeći 
2011-05-30 
22 
61 KM 
 
Kupi
Žitarice - Određivanje nasipne gustoće, takozvane hektolitarske mase – Dio 2: Metoda sljedivosti za mjerne instrumente preko referentnog do međunarodnog standardnog instrumenta
engleski
Važeći 
2011-05-30 
17 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice – Određivanje nasipne gustoće, takozvane hektolitarske mase – Dio 3: Rutinska metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja mliječne kiseline i laktata
engleski
Povučen 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Osnovni vodič za pripremanje testnih uzoraka, početne suspenzije i decimalna razblaženja za mikrobiološka ispitivanja
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja čvrste masti - Metoda pulsne nuklearne magnetne rezonance
engleski
Važeći 
2012-05-16 
30 
68 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja čvrste masti metodom pulsne NMR – Dio 1: Direktna metoda
engleski
Važeći 
2012-05-16 
19 
53 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja čvrste masti metodom pulsne NMR – Dio 2: Indirektna metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja bakra, željeza i nikla - Atomska apsorpciona metoda grafitnih peći
engleski
Povučen 
2006-11-23 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za bebe na bazi mlijeka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2010-07-02 
18 
53 KM 
 
Kupi
Hrana za bebe na bazi mlijeka - Određivanje sadržaja masti – Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2009-07-07 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja polarnih sastojaka
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja polarnih sastojaka
engleski
Važeći 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 1: Zahtjevi za pribor za jelo koji se koristi u pripremi hrane - Amandman AC
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 1: Zahtjevi za pribor za jelo koji se koristi u pripremi hrane
engleski
Povučen 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 2: Zahtjevi za pribor za jelo od nehrđajućeg čelika i posrebreni pribor za jelo - Amandman AC
engleski
Važeći 
2010-07-02 
0 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 2: Zahtjevi za pribor za jelo od nehrđajučeg čelika i posrebreni pribor za jelo
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 2: Zahtjevi za pribor za jelo od nehrđajućeg čelika i posrebreni pribor za jelo
engleski
Važeći 
2007-05-18 
21 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 3: Zahtjevi za posrebreni stolni i dekorativni pribor za jelo
engleski
Važeći 
2007-05-18 
0 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 4: Zahtjevi za pozlaćeni pribor za jelo - Amandman AC
engleski
Važeći 
2007-05-18 
19 
53 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 4: Zahtjevi za pozlaćeni pribor za jelo
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 5: Specifikacija za oštrinu i test zadržavanja oštrine pribora za jelo
engleski
Važeći 
2007-05-18 
22 
61 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 6: Lako posrebreno posuđe za jelo zaštićeno lakom
engleski
Važeći 
2007-05-18 
14 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo -Dio 7: Specifikacija za pribor za jelo proizveden od srebra, drugih plemenitih metala i njihovih legura
engleski
Važeći 
2007-05-18 
15 
46 KM 
 
Kupi
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Pribor za jelo i posuđe za jelo - Dio 8: Specifikacija za srebreno posuđe za jelo i dekorativno posuđe
engleski
Važeći 
2010-07-02 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja vode – Karl Fischer metoda (bez piridina)
engleski
Važeći 
2014-06-19 
31 
68 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Opšta upustva za izbor, obuku i nadzor izabranih ocjenjivača i eksperata
engleski
Povučen 
2010-07-02 
11 
38 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Opšta upustva za izbor, obuku i nadzor ocjenjivača– Dio 2: Eksperti
engleski
Važeći 
2013-06-12 
19 
53 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Opšte smjernice za projektovanje prostorija za testiranje
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica - Određivanje ukupnog rezidualnog heksana
engleski
Važeći 
2006-11-23 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja nitrogena - Dio 1: Metoda po Kjeldalu
engleski
Važeći 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja nitrogena - Dio 2: metoda spaljivanja u bloku (Makro metoda)
engleski
Povučen 
2013-06-12 
0 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje sadržaja nitrogena – Dio 3: metoda digestije u bloku (Semi-mikro brza rutinska metoda); Tehnička ispravka 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja azota - Dio 3: Metoda digestije u bloku (Semi-mikro brza rutinska metoda)
engleski
Povučen 
2013-06-12 
0 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje sadržaja nitrogena – Dio 4: određivanje sadržaja neproteinskog nitrogena; Tehnička ispravka 1
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja nitrogena - Dio 4: Određivanje sadržaja neproteinskog nitrogena
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja nitrogena - Dio 5: Određivanje sadržaja proteinskog nitrogena
engleski
Važeći 
2014-06-19 
23 KM 
 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja glukozinolata – Dio 1: HPLC metoda: Amandman 1
engleski
Važeći 
2006-11-23 
12 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja glukozinolata - Dio 1: HPLC metoda
engleski
Povučen 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja glukozinolata - Dio 2: Metoda koja koristi fluorescentnu spektrometriju X-zraka
engleski
Važeći 
2014-06-19 
18 
53 KM 
 
Kupi
Sir, kora sira i topljeni sir – Određivanje sadržaja natamicina – Dio 1: Metoda molekularne absorpcione spektrometrije za koru sira
engleski
Važeći 
2014-06-19 
16 
46 KM 
 
Kupi
Sir, kora sira i topljeni sir – Određivanje sadržaja natamicina – Dio 2: HPLC metoda za sir, koru sira i topljeni sir
engleski
Važeći 
2014-06-19 
0 KM 
 
Kupi
Začini i mirođije – Određivanje sadržaja stranih materija i onečišćenja;Tehnička ispravka 1
engleski
Važeći 
2013-06-12 
38 KM 
 
Kupi
Mirođije i začini – Određivanje sadržaja stranih materija i onečišćenja
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica - Određivanje slobodnog rezidualnog heksana
engleski
Važeći 
2013-06-12 
30 KM 
 
Kupi
Mirođije i začini – Uzorkovanje
engleski
Važeći 
2006-11-23 
26 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za zivotinje, proizvodi životinjskog porjekla i izmet ili urin - Određivanje ukupne kalorijske vrijednosti - Metoda kalorimetijske bombe
engleski
Važeći 
2006-11-22 
13 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja rezidualnog tehničkog heksana
engleski
Važeći 
2013-06-12 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja tokoferola i tokotrienola tečnom hromatografijom visokih performansi – (HPLC) Amandman 1: obnavljanje reagenasa i potvrda validnosti statističkih podataka
engleski
Povučen 
2011-05-30 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje sadržaja tokoferola i tokotrienola putem HPLC
engleski
Važeći 
2007-07-16 
19 
53 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja tokoferola i tokotrienola tečnom hromatografijom visokih performansi - HPLC
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih ugljikovih izotopa («hoch)13>C/«hoch)12>C) u šećeru iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije zasnovana na odnosu izotopa
engleski
Važeći 
2006-11-23 
10 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa kisika («hoch)18>O/«hoch)16>O) u vodi iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije zasnovana na odnosu izotopa
engleski
Važeći 
2006-11-23 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa vodika «(hoch)2>H/«hoch)1>H) u vodi iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije zasnovana na odnosu izotopa
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Procjena sadržaja rastvorljivih materija - Refraktometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje ukupnog alkaliteta pepela - Titracijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje ukupne suhe materije - Gravimetrijska metoda gubitka mase sušenjem
engleski
Važeći 
2006-11-23 
38 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Enzimatsko određivanje sadržaja saharoze - NADP spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2006-11-23 
30 KM 
 
Kupi
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih ugljikovih izotopa «(hoch)13>C/«hoch)12>C) u pulpi iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije zasnovana na odnosu izotopa
engleski
Povučen 
2005-07-24 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 putem HPLC
engleski
Povučen 
2005-07-24 
14 
46 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina B6 mikrobiološkom analizom
engleski
Važeći 
2005-07-24 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saksitoksina i dc-saksitioksina u školjkama - HPLC postupak sa derivatizacijom u post-koloni
engleski
Povučen 
2005-07-24 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodići za pripremu i proizvodnju medija za kulture - Dio1: Opšti vodići za osiguranje kvaliteta pripreme medija za kulture u laboratoriji
engleski
Važeći 
2009-07-07 
38 KM 
 
Kupi
Začini – Đumbir (Zingiber officinale Roscoe) - Specifikacija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
26 
61 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Identifikacija i selekcija deskriptora za uspostavljanje senzornog profila korištenjem multidimenzionalnog pristupa
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Kafa - Određivanje sadržaja kofeina - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Proizvodi od voća i povrća - Određivanje sadržaja suhe materije putem sušenja pod reduciranim pritiskom i sadržaja vode putem azeotropske destilacije.
engleski
Povučen 
2007-07-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. - Dio 1: Metoda detekcije
engleski
Važeći 
2007-07-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija.
engleski
Povučen 
2008-10-06 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju potencijalno patogene Yersinia enterocolitica
engleski
Važeći 
2008-10-06 
19 
53 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Metodologija - Duo-trio test
engleski
Važeći 
2008-10-06 
22 
61 KM 
 
Kupi
Sirova kafa – Tabela upućivanja na nedostatke
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa - HPLC metoda.
engleski
Važeći 
2014-06-19 
30 KM 
 
Kupi
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa - HPLC metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljane repe - Određivanje sadržaja hlorofila - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Prirodni skrob - Određivanje sadržaja skroba - Polarimetrijska metoda po Ewersu.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja fosfora - Dio 1: Kolorimetrijska metoda.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja fosfora - Dio 2: Metoda atomske absorpcione spektrometrije grafitnih peći.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja fosfora - Dio 3: Metoda indukovane kuplovane plazma optičke emisione spektroskopije (ICP).
engleski
Povučen 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Istovremeno određivanje sadržaja ulja i vode - Metoda pulsne nuklearne magnetne rezonantne spektrometrije
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Sušeni slatki majoran (Origanum majorana L.) - Specifikacija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Dehidrirani zeleni biber (Piper nigrum L.) - Specifikacija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Dugački kardamom (Amomum subulatum Roxb.) kao kapsule i sjeme - Specifikacija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica- Istovremeno određivanje sadržaja ulja i vode - Metoda pulsne nuklearne magnetne rezonantne spektrometrije
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Rezidue sjemena uljarica - Određivanje sadržaja glukozinolata - Dio 1: HPLC metoda
engleski
Važeći 
2003-10-01 
30 KM 
 
Kupi
Čaj i instant čaja u čvrstoj formi - Određivanje sadržaja kofeina - Postupak tečne kromatografije visokih performansi
engleski
Važeći 
2011-12-01 
31 
68 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIC) antibiotika primjenjive na bifidobakterije i ne-enterokokne mliječno kiselinske bakterije (LAB)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Biber i eterična ulja bibera - Određivanje sadržaja oleoresida - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
14 
46 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Metodologija - Metode za određivanje profil teksture
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Opšta upustva i test metoda za ocjenu boje hrane
engleski
Važeći 
2013-12-17 
18 
53 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Smjernice za ocjenu boje proizvoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Pšenično brašno i krupica durum pšenice - Određivanje nečistoća animalnog porijekla
engleski
Važeći 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Durum pšenica (Triticum durum Desf.) - Specifikacija
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Brašno i krupica durum pšenice -Određivanje sadržaja žutog pigmenta
engleski
Važeći 
2011-12-01 
22 
61 KM 
 
Kupi
Biljne masti i ulja – Određivanje ekvivalenata kakao maslaca u mliječnoj čokoladi
engleski
Važeći 
2014-06-19 
23 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Metoda procjene magnitude (veličine); Amandman 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
20 
53 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Metodologija - Metoda procjene magnitude
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Začini i mirođije - Određivanje neisparljivog eterskog ekstrakta
engleski
Povučen 
2009-07-07 
16 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice, proizvodi na bazi žitarica i hrana za životinje – Određivanje sadržaja sirove masti i ukupne masti Randallovom ekstrakcionom metodom
engleski
Važeći 
2014-06-19 
23 
61 KM 
 
Kupi
Senzorne analize – Metodologija – Vodič za nadzor performance kvantitativnog senzornog panela
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Kakao zrna - Test rezanja
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Zrno bibera (Piper nigrum L.) u salamuri - Specifikacija i test metode
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Sušena slatka bazilika (Ocimum basilicum L.) - Specifikacija
engleski
Važeći 
2007-12-05 
23 KM 
 
Kupi
Osušeni ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.) - Specifikacija
engleski
Važeći 
2007-12-05 
23 KM 
 
Kupi
List kadulje Salviae folium Salvia officinalis L. - Specifikacija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Zvjezdasti anis (Illicium verum Hook. f.) - Specifikacija
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala - Dio 1: Određivanje sadržaja arsena putem atomske absorpcione spektrometrije.
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala - Dio 2: Određivanje sadržaja žive putem atomske absorpcione spektrometrije.
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala - Dio 3: Određivanje sadržaja olova putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
0 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala - Dio 4: Određivanje sadržaja kadmija putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom; Tehničke ispravke 1.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Skrob i derivati skroba - Sadržaj teških metala - Dio 4: Određivanje sadržaja kadmija putem atomske absorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom.
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob - Određivanje sadržaja acetila - Enzimatska metoda.
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob - Određivanje sadržaja karboksilnih grupa u oksidovanom skrobu
engleski
Povučen 
2007-11-07 
10 
38 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob - Određivanje sadržaja adipinske kiseline u acetilovanim di-skrob adipatima - Metoda gasne hromatografije.
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob - Određivanje sadržaja karboksimetil grupa u karboksimetil skrobu.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja laktuloze - Enzimatska metoda.
engleski
Povučen 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Klasifikacija vrsta putem granulometrijske analize
engleski
Važeći 
2005-06-24 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Klasifikacija vrsta putem granulometrijske analize
engleski
Važeći 
2012-11-27 
23 KM 
 
Kupi
Zeleni čaj – Definicija i osnovni zahtjevi
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Termički obrađena hrana u hermetički zatvorenim kontejnerima - Određivanje ph
engleski
Povučen 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - Dio 1: Metoda detekcije - Amandman 1: Modifikacija medija za izolaciju i hemoliza test i uključivanje preciznih podataka
engleski
Povučen 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i prebrojavanje Listeria monocytogenes - Dio 2: Metod prebrojavanja - Amandman 1: Modifikacija medija za prebrojavanje
engleski
Važeći 
2008-10-06 
16 
46 KM 
 
Kupi
Instant kafa - Određivanje sadržaja slobodnih i ukupnih karbohidrata - Metoda hromatografije anionske izmjene sa visokom izvedbom
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Pržena mljevena kafa - Određivanje sadržaja vlage - Metoda za određivanje gubitka mase na 103 °C(Rutinska metoda)
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Kruške - Skladištenje u hladnom
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Modifikovani skrob - Određivanje sadržaja hidroksipropila - Metoda koja koristi protonsku nuklearnu magnetnu rezonantnu spektrometriju (NMR).
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja cinka - Plamena atomska absorpciona spektrometrijska metoda.
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje sadržaja cinka - Plamena atomska absorpciona spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu - Procjena intenziteta termičkog tretmana - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje ukupne aktivnosti grušanja mlijeka goveđim sirilom
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Pržena mljevena kafa - Određivanje sadržaja vlage - Karl Fischer metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Punomasni instant mliječni prah – Određivanje broja bijelih čestica
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Punomasni instant mliječni prah – Određivanje broja bijelih čestica
engleski
Važeći 
2007-07-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Brojanje potencijalne Escherichia coli - Dio 1: Tehnika najvjerovatnijeg broja koristeći 4- methylumbelliferyl--D-glucuronide (MUG)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Brojanje potencijalne Escherichia coli - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija na 44°C koristeći membrane
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Termički tretirano mlijeko - Određivanje sadržaja laktuloze - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Jogurt - Određivanje titracione kiselosti - Potenciometrijska metoda
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja masti - Opšti vodič za korištenje butirometrijske metode.
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Određivanje sadržaja masti - Opšte smjernice za korištenje butirometrijskih metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
16 
46 KM 
 
Kupi
Anhidrovana mliječna mast - Određivanje sastava sterola putem hromatografije gasovitog i tečnog stanja (Referentna metoda).
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Začini i mirođije - Određivanje nečistoće
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja vitamina A - Dio 1: Kolorimetrijska metoda
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko u prahu – Određivanje sadržaja vitamina A - Dio 1: Kolorimetrijska metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja vitamina A - Dio 2: HPLC metoda
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko u prahu – Određivanje sadržaja vitamina A - Dio 2: HPLC metoda
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja kalcija - Titrimetrijska metoda.
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Određivanje sadržaja kalcija – Titrimetrijska metoda
engleski
Povučen 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Izračunavanje sadržaja dodatih citratnih emulzionih agensa i kontrolnih agensa kiseljenja/pH, izraženih kao limunska kiselina.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 KM 
 
Kupi
Sir i proizvodi od sira - Izračunavanje sadržaja dodatih citratnih sredstava za emulgiranje i sredstava za kontrolu kiseljenja/ph, izraženih kao limunska kiselina
engleski
Povučen 
2012-11-27 
30 
68 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje, žitarice i proizvodi od mljevenih žitarica – Vodič za primjenu infracrvene NIR spektrometrije
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Jabuke -Skladištenje u hladnom
engleski
Važeći 
2008-08-28 
11 
38 KM 
 
Kupi
Sjeme gorušice - Specifikacija
engleski
Povučen 
2013-12-17 
38 KM 
 
Kupi
Laktoza – Određivanje sadržaja vode – Karl Fischer metoda
engleski
Važeći 
2011-12-01 
11 
38 KM 
 
Kupi
Maslinovo ulje i maslinovo sansa ulje (ulje od tropa) – Određivanje sadržaja alifatskih alkohola putem kapilarne gasne hromatografije
engleski
Važeći 
2011-12-01 
13 
46 KM 
 
Kupi
Maslinovo ulje i maslinovo sansa ulje (ulje od tropa) – Određivanje sadržaja 2-gliceril monopalmitata
engleski
Važeći 
2011-12-01 
38 KM 
 
Kupi
Maslinovo ulje i maslinovo sansa ulje (ulje od tropa) – Određivanje sadržaja voska putem kapilarne gasne hromatografije
engleski
Povučen 
2012-11-27 
15 
46 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja – Određivanje metil estera masnih kiselina gasnom hromatografijom – Dio 2 : Priprema metil estera masnih kiselina
engleski
Važeći 
2013-12-17 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i proizvodi od mlijeka – Određivanje aktivnosti lipaze za pripremu pregastrične lipaze
engleski
Povučen 
2008-10-06 
24 
61 KM 
 
Kupi
Senzorna analiza - Metodologija - Opšta upustva za utvrđivanje senzornog profila
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 1: Odgovornost osoblja
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 2: Odabir i obuka voditelja panela
engleski
Važeći 
2008-10-06 
27 
68 KM 
 
Kupi
Senzorna analiza - Metodologija - Opšta upustva za mjerenje praga podražaja mirisa, arome i okusa postupkom (3-AFC)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
26 
61 KM 
 
Kupi
Senzorna analiza - Metode za procjenu promjene arome prehrambenih proizvoda obzirom na pakovanje
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 1: Mikroskopska metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
15 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Brojanje somatskih ćelija - Dio 2: Upustvo za rad fluoro-opto-elektronskih brojača
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hloramfenikola - Metoda tečne hromatografije
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Detekcija sredstava za bojenje - Metoda hromatografije u tankom sloju
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Maslac, fermentirana mlijeka i svježi sir - Brojanje mikroorganizama kontaminenata - Tehnika brojanja kolonija na 30°C
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Jogurt - Određivanje sadržaja ukupne suhe materije (Referentna metoda).
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Brojanje kvasaca i plijesni - Tehnika brojanja kolonija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Đumbir (rhisoma zingiberis) i oleorezini Određivanje ljutih sastojaka (gingerols i shogaols) - HPLC metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
18 
53 KM 
 
Kupi
Žitarice, mahunarke i njihovi mljeveni proizvodi - Uzorkovanje iz statičnih šarži
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Brojanje Pseudomonas spp.
engleski
Povučen 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa – Brojanje potencijalne Pseudomonas spp.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Brojanje Brochotrix thermosphacta - Tehnika brojanja kolonija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja ukupnog fosfora - Spektrometrijska metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Tečno mlijeko - Određivanje sadržaja u kiselini rastvorljivog laktoglobulina - Reverzna faza HPLC metoda.
engleski
Povučen 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje izolovanih trans izomera putem infracrvene spektrometrije
engleski
Povučen 
2007-07-16 
21 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja aminokiselina.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja skroba i glukoze - Enzimatska metoda
engleski
Povučen 
2007-11-07 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardni opis testova za mikrobne inhibitore.
engleski
Važeći 
2010-12-20 
23 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi – Ekstrakcione metode za lipide i liposolubilne sastojke; Amandman 1
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Metode ekstrakcije za lipide i liposolubilne sastojke.
engleski
Povučen 
2012-11-27 
0 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje–Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomycina – Metoda tečne hromatografije sa post-kolonskom derivatizacijom; Tehničke ispravke 1
engleski
Povučen 
2007-07-16 
21 
61 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja monensina, narasina i salinomycina - Metoda tečne hromatografije korištenjem derivacione post-kolone.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Konzervisano evaporisano mlijeko u limenkama - Određivanje sadržaja kalaja - Atomska absorpciona spektrometrijska metoda grafitnih peći
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni prah - Određivanje sadržaja jodida - HPLC metoda
engleski
Važeći 
2012-11-27 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu – Određivanje sadržaja jodida – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda).
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja ukupne masti.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja slobodne masti.
engleski
Važeći 
2012-11-27 
23 KM 
 
Kupi
Sirova kafa – Određivanje sadržaja vode – Osnovna referentna metoda; Amandman 1
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Sirova kafa - Određivanje sadržaja vode - (Bazna referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
34 
76 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama- Dio 1: Procjena rada analitičara za brojanje kolonija.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
18 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama - Dio 2: Određivanje pouzdanosti brojanja kolonija na paralelnim pločama i kasnijim koracima razblaživanja.
engleski
Važeći 
2013-12-17 
20 
53 KM 
 
Kupi
Ozračena hrana – Zahtjevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa ozračavanja u kojem se koristi jonizujuće zračenje za tretiranje hrane
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Određivanje supstanci karakterističnih za zeleni i crni čaj - Dio 1: Sadržaj ukupnih polifenola u čaju - Kolorimetrijska metoda koristeći Folin-Ciocalteu-ov reagens - Tehničke ispravke 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Određivanje supstanci karakterističnih za zeleni i crni čaj - Dio 1: Sadržaj ukupnih polifenola u čaju - Kolorimetrijska metoda koristeći Folin-Ciocalteu-ov reagens
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Određivanje supstanci karakterističnih za zeleni i crni čaj - Dio 2: Sadržaj katehina u zelenom čaju - HPLC metoda - Tehničke ispravke 1
engleski
Važeći 
2008-10-06 
23 
61 KM 
 
Kupi
Određivanje supstanci karakterističnih za zeleni i crni čaj - Dio 2: Sadržaj katehina u zelenom čaju - HPLC metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vitamna A - HPLC metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja uree - Enzimatska metoda korištenjem razlika u pH (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja aflatoxina M<(Index)1> - Prečišćavanje imunoafinitetnom hromatografijom i određivanje hromatografijom u tankom sloju.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja aflatoksina B<(Indeks)1> u miješanoj stočnoj hrani - HPLC metod
engleski
Važeći 
2011-12-01 
13 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja furazolidona – HPLC metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Riža - Procjena vremena želatinizacije zrna tokom kuhanja
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Obrano mlijeko u prahu - Određivanje sadržaja vitamina D koristeći HPLC metodu
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje aktivnosti tripsin inhibitora u proizvodima od soje
engleski
Povučen 
2008-10-06 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja karbadoksa - HPLC metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima od žitarica - Dio 1: HPLC metod sa čišćenjem putem silika-gela
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u žitaricama i proizvodima od žitarica - Dio 2: HPLC metod sa čišćenjem putem bikarbonata
bosanski,engleski
Povučen 
2002-12-20 
54 
106 KM 
 
Kupi
Smjernice za primjenu ISO 9001:2000 u industriji hrane i pića
engleski
Važeći 
2013-12-17 
19 
53 KM 
 
Kupi
Mlijeko i proizvodi od mlijeka – Teleće sirište i sirište odraslih goveda - Hromatografsko određivanje sadržaja himozina i goveđeg pepsina
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Mikrobni koagulanti - Određivanje ukupne aktivnosti grušanja.
engleski
Važeći 
2013-12-17 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i proizvodi od mlijeka – Mikrobni koagulanti – Određivanje ukupne aktivnosti grušanja mlijeka
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje sulfitoredukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje mezofilnih mliječnokiselinskih bakterija - Tehnika brojanja kolonija na 30° C
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje tačke zapaljenja korištenjem Pensky-Martens zatvorenu posudu.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
0 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sedimenta u sirovim mastima i uljima - Metoda centrifuge - Tehničke ispravke 1
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje sadržaja benzo(a)pirena - Metoda reverzne faze HPLC
engleski
Povučen 
2007-11-07 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Detekcija i identifikacija isparljivih organskih kontaminenata putem GC/MS.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje boje po Lovibondu.
engleski
Važeći 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu i sušeni mliječni proizvodi - Određivanje mlijeka u prahu i sušenih mliječnih proizvoda i njihovo ponašanje u vrućoj kafi (Kafa test).
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Proizvodi od sušenih bjelančevina mlijeka - Određivanje indeksa rastvorljivosti azota
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Procedure za evidenciju mliječnosti krava
engleski
Važeći 
2003-10-01 
30 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje sadržaja sirovih vlakana
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja soli - Potenciometrijska metoda
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Priprema mljevenog uzorka sa poznatim sadržajem suhe materije
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje gubitka mase na 103 stepena C
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje ukupnog pepela
engleski
Povučen 
2007-11-07 
22 
61 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje policikličnih aromatskih karbohidrata.
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje pepela topivog u vodi i pepela netopivog u vodi
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje pepela netopivog u kiselini
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Određivanje alkaliteta pepela topivog u vodi
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Krupica od durum pšenice - Određivanje malih frakcija
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mliječna mast - Priprema metil estera masne kiseline
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mliječna mast - Određivanje sastava masnih kiselina putem gas/tečne hromatografije
engleski
Povučen 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Enzimatsko određivanje sadržaja ukupnog skroba
engleski
Važeći 
2007-12-05 
14 
46 KM 
 
Kupi
Uskladištena zrna žitarica i mahunarki - Smjernice za otkrivanje zagađenosti uzrokovane uhvaćenim štetočinama
engleski
Povučen 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B<(Indeks)1> i ukupnog sadržaja aflatoksina B<(Indeks)1>, B<(Indeks)2>, G<(Indeks)1> i G <(Indeks)2> u žitaricama, jezgrastom voću i njihovim proizvodima - HPLC metod
engleski
Povučen 
2008-10-06 
74 
105 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Protokol za validaciju alternativnih metoda
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko – Brojanje bakterija – Protokol za evaluaciju alternativnih metoda
engleski
Važeći 
2007-07-16 
10 
38 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje čvrstoće
engleski
Povučen 
2008-10-06 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja vlakana rastvorljivih u neutralnim deterdžentskim rastvorima korištenjem amilaza metode (aNDF)
engleski
Povučen 
2012-11-27 
30 
68 KM 
 
Kupi
Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja ukupnog nitrogena sagorijevanjem prema Dumas-ovom principu i izračunavanje sadržaja sirovog proteina – Dio 1: Sjeme uljarica i hrana za životinje
engleski
Važeći 
2008-10-06 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje glukuronidaza pozitivne Escherichia coli - Dio 1: Tehnika brojanja kolonija na 44° C koristeći membrane i 5-bromo-4-hloro-3-indolil-D-glukuronid
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje glukuronidaza pozitivne Escherichia coli - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija na 44° C koristeći i 5-bromo-4-hloro-3-indolil-D-glukuronid
engleski
Povučen 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalni metod za detekciju Escherichia coli 0157
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Oprema - Čaša za testiranje maslinovog ulja
engleski
Povučen 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Skrob - Određivanje sadržaja vlage - Metoda sušenja u sušnici.
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Crveni luk - Vodič za skladištenje
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Senzorne analize - Metodologija - Sekvencijalne analize
engleski
Povučen 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Sjeme uljarica - Ekstrakcija ulja i priprema metil estera od triglicerida masnih kiselina za analizu gasnom hromatografijom (Brza metoda)
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Maslac, jestive uljne emulzije i mazive masti - Određivanje sadržaja masti (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko u prahu - Određivanje proteina soje i graška koristeći kapilarnu elektroforezu u prisustvu natrijevog dodecil sulfata (SDS-CE) - Metoda posmatranja.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
10 
38 KM 
 
Kupi
Voće, povrće i njihovi proizvodi - Određivanje sadržaja arsena - Metoda atomske absorpcione spektrometrije sa hidridnom generacijom
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Proizvodi od voća i povrća - Određivanje sadržaja kalaja - Metoda plamene atomske absorpcione spektrometrije
engleski
Važeći 
2014-06-19 
23 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje — Određivanje zeralenona hromatografijom na imunoafinitetnoj koloni i tečnom hromatografijom visoke performanse
engleski
Važeći 
2009-07-07 
16 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje zearalenona putem imunoafinitetne kolonske hromatografije i HPLC-a
engleski
Povučen 
2007-07-16 
14 
46 KM 
 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje aflatoksina B<(Index)1>.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje sadržaja soli
engleski
Povučen 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Maslac - Određivanje indeksa refrakcije u masti (Referentna metoda).
engleski
Važeći 
2009-07-07 
23 KM 
 
Kupi
Maslac – Određivanje indeksa refrakcije masti (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Proizvodi od mliječne masti i maslac - Određivanje kiselosti kod masti (Referentna metoda).
engleski
Povučen 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Dekstroza - Određivanje gubitka mase sušenjem - Metoda sa vakuum sušnicom.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za brojanje psihrotrofnih mikroorganizama
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Glukozni sirupi - Određivanje suhe materije - Metoda sa vakuum sušnicom.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
11 
38 KM 
 
Kupi
Glukozni sirup - Određivanje sadržaja suhe materije - Refraktometrijska metoda
engleski
Važeći 
2011-12-01 
23 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Uzorkovanja trupova za mikrobiološke analize – Amandman 1: Uzorkovanje trupova peradi
engleski
Povučen 
2008-10-06 
14 
46 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Uzorkovanje trupova za mikrobiološke analize
bosanski
Važeći 
2014-04-15 
15 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Uzimanje uzoraka sa trupa za mikrobiološke analize
engleski
Važeći 
2014-06-19 
13 
46 KM 
 
Kupi
Pšenično brašno (Triticum aestivum L.) - Amperometrijska metoda mjerenja oštećenja skroba
engleski
Važeći 
2014-06-19 
36 
76 KM 
 
Kupi
Neprosijano (integralno) i fino pšenično brašno (Triticum aestivum L.) - Određivanje reoloških karakteristika kao funkcije miješanja i povećanja temperature
engleski
Važeći 
2007-11-07 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko, mliječni proizvodi i mezofilne starter kulture - Brojanje bakterija mliječne kiseline koje iskorištavaju citrate - Tehnika brojanja kolonija na 25 °C
engleski
Povučen 
2007-11-07 
30 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje opadanja (pogoršanja) indeksa izbjeljivanja (DOBI).
engleski
Važeći 
2007-11-07 
18 
53 KM 
 
Kupi
Sir - Određivanje reoloških svojstava putem jednoosne kompresije pri konstantnoj brzini istiskivanja.
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja kazeinskog azota - Dio 1: Indirektna metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Određivanje sadržaja kazeinskog azota - Dio 2: Direktna metoda
engleski
Važeći 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Anhidrovana mliječna mast - Određivanje sastava sterola putem gas/tečne hromatografije (Rutinska matoda)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Određivanje sadržaja furozina - HPLC metoda ionskih parova sa reverznim fazama
engleski
Povučen 
2008-10-06 
12 
38 KM 
 
Kupi
Mlijeko i mliječni proizvodi - Vodič za standardni opis imunoanaliza ili analiza receptora za detekciju antimikrobnih rezidua
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Svježi ananas - Skladištenje i transport
engleski
Važeći 
2002-10-08 
23 KM 
 
Kupi
Čaj - Uzorkovanje
engleski
Povučen 
2007-07-16 
10 
38 KM 
 
Kupi
Životinjske i biljne masti i ulja - Određivanje monoacilglicerola, diacilglicerola, triacilglicerola i glicerola putem visokodjelotvorne hromatogragije sa ograničenjem veličine uzorka (HPSEC).
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Definicije žive stoke za klanje - Svinje - Trojezično izdanje
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hlorida - Dio 1: Volhard metoda.
engleski
Važeći 
2007-11-07 
23 KM 
 
Kupi
Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hlorida - Dio 2: Potenciometrijska metoda
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Proizvodi od voća i povrća - Određivanje pH
engleski
Povučen 
2008-08-28 
14 
46 KM 
 
Kupi
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2008-10-06 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za tehnike uzorkovanja sa površine koristeći kontaktne ploče i briseve
engleski
Povučen 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Poljoprivredni prehrambeni proizvodi - Opšte upute za određivanje nitrogena Kjeldalovom metodom
engleski
Važeći 
2012-11-27 
30 KM 
 
Kupi
Hrana i hrana za životinje - Opšte uputstvo za određivanje nitrogena Kjeldal metodom
engleski
Važeći 
2007-07-16 
17 
53 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodič za analizu mjerne nesigurnosti kod kvantitativnih određivanja.
engleski
Važeći 
2008-08-28 
22 
61 KM 
 
Kupi
Voće i povrće - Morfološka i strukturalna terminologija - Dio 1: Trojezično izdanje
engleski
Važeći 
2008-08-28 
31 
68 KM 
 
Kupi
Voće i povrće - Morfološka i strukturalna terminologija - Dio 2
engleski
Važeći 
2008-08-28 
11 
38 KM 
 
Kupi
Voće - Nomenklatura - Prva lista -Trojezično izdanje
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Voće - Nomenklatura - Druga lista - Trojezično izdanje
engleski
Važeći 
2008-08-28 
38 KM 
 
Kupi
Povrće - Nomenklatura - Prva lista - Trojezično izdanje
engleski
Važeći 
2008-08-28 
30 KM 
 
Kupi
Povrće - Nomenklatura - Dio 2: Druga lista
engleski
Važeći 
2008-08-28 
23 KM 
 
Kupi
Citrusi i njihovi proizvodi - Određivanje sadržaja esencijalnih ulja (Referentna metoda)
engleski
Važeći 
2007-07-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mliječni proizvodi - Brojanje potencijalnog Lactobacillus acidophilus na selektivnoj podlozi - Tehnika brojanja kolonija na 37 °C
engleski
Važeći 
2009-07-07 
10 
38 KM 
 
Kupi
Kafa i proizvodi od kafe – Određivanje sadržaja kofeina koristeći HPLC – Referentna metoda
engleski
Povučen 
2008-10-06 
13 
46 KM 
 
Kupi
Žitarice i mahunarke - Određivanje sadržaja nitrogena i izračunavanje sadržaja sirovog proteina - Metoda po Kjeldahlu
engleski
Povučen 
2007-07-16 
11 
38 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za pripremu uzorka za kvalitativnu detekciju.
engleski
Povučen 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Polimeraza lančana reakcija (PCR) za detekciju patogenih uzročnika trovanja - Zahtjevi za amplifikaciju i detekciju kvalitativnih metoda.
engleski
Važeći 
2011-12-26 
38 KM 
 
Kupi
Instant kafa-Određivanje sadržaja vode - Karl Fischerova metoda (referentna metoda)
engleski
Važeći 
2012-11-27 
38 KM 
 
Kupi
Instant kafa – Određivanje sadržaja vlage - Karl Fischer metoda (Referentna metoda)
engleski
Povučen 
 
13 
46 KM 
 
Kupi
Mlijeko - Kvantitativno određivanje bakteriološkog kvaliteta - Vodič za uspostavljanje veze između rezultata rutinskih metoda i rezultata ustaljenih metoda i njihove verifikacije.
engleski
Povučen 
2007-07-16 
38 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 1: Određivanje mokrog glutena putem manuelne metode.
engleski
Povučen 
2008-10-06 
11 
38 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 2: Određivanje mokrog glutena mehaničkim putem
engleski
Povučen 
2007-07-16 
30 KM 
 
Kupi
Pšenica i pšenično brašno - Sadržaj glutena - Dio 3: Određivanje suhog glutena preko mokrog glutena metodom sušenja.
engleski
Povu