Terminološki rječnik standardizacije

Oblast standardizacije:   
Tehnički komitet:
Termin:


Oblast standardizacije Tehnički komitet Termin (en) Termin  
Osnovni standardi BAS/TC 55 core subject ključna tema Detalji
Mašinstvo BAS/TC 16 flange prirubnica Detalji
Mašinstvo BAS/TC 16 fitting cijevni priljučak Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 construction works građevinski objekt Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 type of building or civil engineering works vrsta zgrade ili inženjerskog građevinskog objekta Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 type of construction tip konstrukcije Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 construction material građevinski materijal Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 structure konstrukcija Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 structural member konstrukcijski element Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 form of structure vrsta konstrukcije Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 structural system konstrukcijski sistem Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 structural model konstrukcijski model Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 execution izvođenje Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 design criteria proračunski kriteriji Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 design situations proračunske situacije Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 design criteria proračunski kriteriji Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 design situations proračunske situacije Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 transient design situation povremena proračunska situacija Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 persistent design situation stalna proračunska situacija Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 accidental design situation incidentna proračunska situacija Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 fire design proračun za dejstvo požara Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 seismic design situation seizmička proračunska situacija Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 design working life proračunski eksploatacioni vijek Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 hazard hazard Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 load arrangement dispozicija opterećenja Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 load case slučaj opterećenja Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 limit states granična stanja Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 ultimate limit states granična stanja nosivosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 serviceability limit states granična stanja upotreblјivosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 irreversible serviceability limit states nepovratna granična stanja upotreblјivosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 reversible serviceability limit states povratna granična stanja upotreblјivosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 serviceability criterion kriterij upotreblјivosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 resistance nosivost Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 strength čvrstoća Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 reliability pouzdanost Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 osnovna promjenlјiva veličina basic variable Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 reliability differentiation diferencijacija prema pouzdanosti Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 maintenance održavanje Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 repair popravka Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 nominal value nazivna vrijednost Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 action (F) dejstvo (F) Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 effect of action uticaj od dejstva Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 permanent action (G) stalno dejstvo (G) Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 variable action (Q) promjenlјivo dejstvo (Q) Detalji
Mašinstvo BAS/TC 40 safety machinery sigurnost mašina Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 accidental action (A) incidentno dejstvo (A) Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 seismic action (AE) seizmičko dejstvo (AE) Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 geotechnical action geotehničko dejstvo Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 fixed action nepokretno dejstvo Detalji
Građevinarstvo BAS/TC 58 free action slobodno dejstvo Detalji

Ukupno 9207, strana 1 od 185