Termin - serviceability criterion


Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) serviceability criterion
Definicija termina (en) design criterion for a serviceability limit state
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) kriterij upotreblјivosti
Definicija termina (bs) proračunski kriterij za granično stanje upotreblјivosti
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014