Termin - accidental action (A)


Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (en) accidental action (A)
Definicija termina (en) action, usually of short duration but of significant magnitude, that is unlikely to occur on a given structure during the design working life NOTE 1 An accidental action can be expected in many cases to cause severe consequences unless appropriate measures are taken. NOTE 2 Impact, snow, wind and seismic actions may be variable or accidental actions, depending on the available information on statistical distributions.
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) incidentno dejstvo (A)
Definicija termina (bs) dejstvo, obično kratkog trajanja, ali značajnog intenziteta, koje vjerovatno neće djelovati na datu konstrukciju u toku proračunskog eksploatacionog vijeka NAPOMENA 1 Od incidentnog dejstva može se očekivati da, u mnogim slučajevima, izazove opasne posljedice ako se ne preduzmu odgovarajuće mjere. NAPOMENA 2 Udar, snijeg, vjetar i seizmička dejstva mogu da budu promjenlјiva ili incidentna dejstva, u zavisnosti od raspoloživih informacija o statističkim raspodjelama.
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-05-10
Standard BAS EN 1990:2014