Tehnički komitet

Oznaka
Naziv
Status
Informaciona tehnologija
Aktivan
Zavarivanje i srodni postupci
Aktivan
Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta
Aktivan
Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure
Aktivan
Telekomunikacije
Aktivan
Oprema za eksplozivne atmosfere
Aktivan
Okolina
Aktivan
Koordinacija izolacije, visokonaponska ispitivanja i mjerni transformatori
Aktivan
Cement, gips, kreč i drugi anorganski vezivni materijali
Aktivan
Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem
Aktivan
Nafta i naftni derivati
Aktivan
Zaštita od požara
Aktivan
Lična zaštitna oprema
Aktivan
Elektromagnetna kompatibilnost
Aktivan
Mašinski elementi
Aktivan
Tehničko crtanje, simboli i jedinice
Aktivan
Energetski transformatori, mjerni releji i zaštitna oprema
Aktivan
Električne instalacije u zgradama
Aktivan
Beton i proizvodi od betona
Aktivan
Cestogradnja
Aktivan
Ljekovito i aromatično bilje
Aktivan
Ispitivanja bez razaranja (IBR)
Aktivan
Tehnologija zaštite zdravlja
Aktivan
Rudarstvo
Aktivan
Eksplozivi za civilne namjene
U mirovanju
Sredstva i uređaji za dizanje i prenošenje tereta
Aktivan
Električni kablovi
Aktivan
Gas i gasna tehnika
Aktivan
Cestovna vozila
Aktivan
Arhitektonske konstrukcije, tehnologija i organizacija građenja i fizika zgrade
Aktivan
Sigurnost građevina od požara
Aktivan
Mjeriteljstvo i mjerenja
Aktivan
Zaštita materijala od korozije
Aktivan
Mašine i alati
Aktivan
Oprema pod pritiskom i kontejneri
Aktivan
Drvo i proizvodi od drveta
Aktivan
Komitet za hranu
Aktivan
Bibliotekarstvo
Aktivan
Poljoprivreda
Aktivan
Željeznice
Aktivan
Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenje
Aktivan
Tekstil, koža, odjeća i obuća
Aktivan
Hemijski inžinjering, laboratorije i kozmetika
Aktivan
Ambalaža, plastika i guma
Aktivan
Automatika
Aktivan
Upravljačka i sklopna postrojenja
Aktivan
Fluidi i sistemi fluida
Aktivan
Sigurnost igračaka i proizvoda za djecu
Aktivan
Društvena odgovornost
Aktivan
Konvencionalni i alternativni izvori električne energije
Aktivan
Kućanski i slični električni aparati
Aktivan
Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Aktivan
Društvena sigurnost i zaštita
Aktivan
Vrata i prozori
Aktivan
Eurokodovi ‒ Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija
Aktivan
Eurokodovi ‒ Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija
Aktivan
AG 1 - CEN
U mirovanju
AG 2 - CENELEC
U mirovanju
AG 3 - ETSI
U mirovanju