BAS/TC 21/WG 1

BAS/TC 21/WG 1 Izrada izvornog standarda BAS 1057

Oznaka: BAS/TC 21/WG 1
Status: Aktivan
Predsjednik: Azra Kurtovic
Tehnički sekretar/koordinator: Mario Prka

Naslov

Izrada izvornog standarda BAS 1057

Naslov na engleskom jeziku

Nema informacija.

Područje rada

Izrada i utvrđivanje prednacrt izvornog standarda BAS 1057, Smjernice za primjenu BAS EN 206+A1, dostava istog na razmatranje Tehničkom komitetu BAS/TC 21; da na zahtjev tehničkog komiteta BAS/TC 21 razmotri primjedbe upućene tokom javne rasprave na nacrt izvornog standarda, te da Tehničkom komitetu BAS/TC 21 dostavi mišljenje u vezi s utvrđivanjem konačnog nacrta izvornog standarda.

Scope

Nema informacija.