Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS 1050:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Tehnički uslovi
Vertical road traffic signs - Technical requirements
Oznaka standarda: BAS 1051:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi opasnosti
Vertical road traffic signs - Danger warning signs
Oznaka standarda: BAS 1052:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi izričitih naredbi
Vertical road traffic signs - Prohibitory or restrictive signs
Oznaka standarda: BAS 1053:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obavijesti
Vertical road traffic signs - Information signs
Oznaka standarda: BAS 1054:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obavijesti za vođenje saobraćaja
Vertical road traffic signs - Advance direction road traffic signs
Oznaka standarda: BAS 1055:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Dopunske table
Vertical road traffic signs - Additional panels
Oznaka standarda: BAS EN 1860-1/A1:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aparati, čvrsta goriva i potpaljivači vatre za roštilj - Dio 1: Roštilji na čvrsta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
Oznaka standarda: BAS EN 1860-1:2009
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aparati, čvrsta goriva i potpaljivači vatre za roštilj - Dio 1: Roštilji na čvrsta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
Oznaka standarda: BAS EN 1991-2/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-01-15
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-07
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova - Nacionalni dodatak
Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges - National Annex
Oznaka standarda: BAS EN 1991-4/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-01-15
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-07
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks National Annex
Oznaka standarda: BAS EN 1992-1-2/A1:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-20
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Oznaka standarda: BAS EN 1992-1-2/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-24
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
Eurocode 2 - Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex
Oznaka standarda: BAS EN 1992-2/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-24
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja - Nacionalni dodatak
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detalling rules - National annex
Oznaka standarda: BAS EN 1992-3/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-24
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala - Nacionalni dodatak
Eurocode 2 - Actions on structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures - National Annex
Oznaka standarda: BAS EN 1992-4:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-20
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 4: Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Oznaka standarda: BAS EN 1998-4/NA:2020
Faza izrade: 60.00
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-01-15
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-07
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National Annex
Oznaka standarda: BAS EN 2032-1:2011
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Metalni materijali - Dio 1: Konvencionalno obilježavanje
Aerospace series - Metallic materials - Part 1: Conventional designation
Oznaka standarda: BAS EN 2235:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Jednožilni i višežilni električni kablovi, ekranizovani i obloženi
Aerospace series - Single and multicore electrical cables, screened and jacketed
Oznaka standarda: BAS EN 2285:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Čaure, ravne izrađene od legure aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Dimenzije i opterećenja
Aerospace series - Bushes, plain aluminium alloy with self-lubricating liner - Dimensions and loads
Oznaka standarda: BAS EN 2286:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Čaure sa prirubnicom izrađene od legure aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Dimenzije i opterećenja
Aerospace series - Bushes, flanged aluminium alloy with self-lubricating liner - Dimensions and loads


Ukupno 3293, strana 2 od 165