Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-103:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronske uređaje - Dio 3-103: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za jednoredne konektore sa neodvojivim trakastim kablovskim kontaktima od 1,25 mm koji se koriste za serijski prenos podataka velikom brzinom (HSSDC)
Connectors for electronic equipment - Part 3-103: Rectangular connectors - Detail specification for single row connectors with non-removable ribbon cable contacts on 1,25 mm pitch used for high speed serial data (HSSDC)
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-104:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za električnu i elektronsku opremu -Zahtjevi za proizvod- Dio 3-104: Detaljna specifikacija za slobodne i učvršćene osmopinske konektore, sa elektromagnetskom zaštitom, za prenos podataka na frekvencijama do 2000 MHz
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-106:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-106: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za zaštitna kućišta za upotrebu sa 8-pinskim oklopljenim i neoklopljenim konektorima za industrijska okruženja uključujući interfejs IEC 60603-7 serija
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-106: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-110:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-110: Detaljna specifikacija za slobodne i učvršćene konektore za prenos podataka na frekvencijama do 3000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 3 000 MHz
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-112:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Dio 3-112: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za pravougaone konektore sa četiri kontakta za visoko kvalitetne serijske sabirnice za potrošačku audio/video opremu
Connectors for electronic equipment - Part 3-112: Rectangular connectors - Detail specification for rectangular connectors with four contacts for high performance serial bus for consumer audio/video equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-114:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-001: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za zaštitna kućišta za upotrebu sa 8-pinskim oklopljenim i neoklopljenim konektorima za frekvencije do 600 MHz za industrijska okruženja uključujući interfejs IEC 60603-7 serija - Varijanta 11 koja se odnosi na IEC 61076-3-106 - Tip priključenja - Bajonet
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-114: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 11 related to IEC 61076-3-106 - Bayonet coupling type
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-115:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-115: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za zaštitna kućišta koja se koriste za 8-polne zasticene i neoklopljene konektore za frekvencije do 600 MHz za industrijska okruzenja, uključujući seriju interfejsa IEC 60603-7 - Varijanta 12 u vezi sa IEC 61076-3-106 - Klizni tip
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-115: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 12 related to IEC 61076-3-106 - Push-pull type
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-116:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-116: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za zaštitna kućišta koja se koriste za 8-polne zasticene i neoklopljene konektore za frekvencije do 600 MHz za industrijska okruzenja, uključujući seriju interfejsa IEC 60603-7 - Varijanta 13 u vezi sa IEC 61076-3-106 - Zakljucavanje polugom
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-116: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 13 related to IEC 61076-3-106 - Locking lever
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-117:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Dio 3-117: Pravougaoni konektori - Detaljna specifikacija za zaštitna kućišta koja se koriste za 8-polne zasticene i neoklopljene konektore za industrijska okruzenja, uključujući seriju interfejsa IEC 60603-7 - Varijanta 14 u vezi sa IEC 61076-3-106 - Klizna spojnica
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-117: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 14 related to IEC 61076-3-106 - Push pull coupling
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-118:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Zahtjevi za proizvod- Dio 3-118 : Pravougaoni konektori- Detaljna specifikacija za 4-polni +PE konektor sa push-pull spojem
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-118: Rectangular connectors - Detail specification for a 4 pole + PE power connector with push-pull coupling
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-120:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-120: Pravougaoni konektori – Detaljna specifikacija za rastavne konektore za napajanje, sa zabravljivanjem pomoću kopče, za naznačeni napon od 250 V d.c i naznačenu struju od 30 A
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-120: Rectangular connectors - Detail specification for rewirable power connectors with snap locking for rated voltage of 250 V d.c. and rated current of 30 A
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-122:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu – Zahtjevi za proizvod – Dio 3-122: Detaljna specifikacija za osmopinske slobodne i učvršćene konektore, sa elektromagnetskom zaštitom, za I/O i Gigabit Ethernet aplikacije u zahtjevnim okruženjima
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and Gigabit Ethernet applications in harsh environments
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori sa određenim kvalitetom za rad sa jednosmernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4: Specifikacije po sekcijama - Konektori za štampane ploče
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 4: Sectional specification - Printed board connectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-001:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori sa odredjenom kvalitetom za rad sa jednosmernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - D io 4: Konektori za štampane ploče - Odeljak 001: Obrazac za detaljnu specifikaciju
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 4: Printed board connectors - Section 001: Blank detail specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-100:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Dio 4-100: Konektori za štampane ploče sa određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za dvodjelne konektorske module koji imaju raster od 2.5 mm za štampane ploče i zadnje ploče
Connectors for electronic equipment - Part 4-100: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part connector modules having a grid of 2,5 mm for printed boards and backplanes
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-101:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektroničke uređaje - Dio 4-101: Konektori za tiskane ploče s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za dvodjelne konektore, koji imaju osnovnu rešetku od 2,0 mm za tiskane ploče i stražnje ploče u skladu s IEC 60917
Connectors for electronic equipment - Part 4-101: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part connector modules, having a basic grid of 2,0 mm for printed boards and backplanes in accordance with IEC 60917
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-102:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori s određenim kvalitetom za primjenu u d.c., niskonaponskim analognim i digitalnim aplikacijama velikih brzina - Dio 4: Konektori za tiskane ploče - Odjeljak 102: Detaljna specifikacija za dvodjelne jednopolne konektore za višestruke primjene na jedinicama za ugrađivanje, s prethodnim centriranjem, kodiranjem i početnim uparivim značajkama, s metričkom rešetkom u skladu s IEC 60917
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high speed data applications - Part 4: Printed board connectors - Section 102: Detail specification for two-part single-pole connectors, for multiple uses on plug-in units, with pre-centring, coding and early mating features, having a metric grid in accordance with IEC 60917
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-103:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za primjenu u d.c., niskonaponskim analognim i digitalnim aplikacijama velikih brzina - Dio 4-103: Konektori za tiskane ploče s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za dvodjelne konektore s oklopom i osnovnom rešetkom 2,5 mm
Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 4-103: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part connectors with shielding and a basic grid of 2,5 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-104:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za primjenu u d.c., niskonaponskim analognim i digitalnim aplikacijama velikih brzina - Dio 4-104: Konektori za tiskane ploče s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za dvodjelne konektore, osnovne rešetke 2,0 mm, sa završnom višestrukom rešetkom 0,5 mm
Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 4-104: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part modular connectors, basic grid of 2,0 mm, with terminations on a multiple grid of 0,5 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-105:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori sa odredjenim kvalitetom, za rad sa jednosmernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4: Konektori za štampane ploče - Odeljak 105: Detaljna specifikacija za okrugle konektore od 9 mm sa 3 do 8 kontakata za upotrebu u širokom spektru aplikacija, uključujući telekomunikacionu i audio industriju
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 4: Printed board connectors - Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications including the telecommunication and audio industry


Ukupno 527, strana 6 od 27