Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 14225-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Ronilačka odijela - Dio 2: Suha odijela - Zahtjevi i metode ispitivanja
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14225-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Ronilačka odijela - Dio 3: Aktivno grijani i hlađeni sistemi odijela i komponente - Zahtjevi i metode ispitivanja
Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14298:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Rezana drvo – Ocjenjivanje kvaliteta sušenja
Sawn timber - Assessment of drying quality
Oznaka standarda: nsBAS EN 14325:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Odjeća za zaštitu od hemikalija - Metode ispitivanja i klasifikacija osobina materijala, šavova, spojeva i drugih veza kod odjeće za zaštitu od hemikalija
Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Oznaka standarda: nsBAS EN 14399-10:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Visokootporni konstrukcioni vijčani spoj sa predopterećenjem - Dio 10: Sistem HRC - Sklopovi vijaka i navrtki sa kalibriranim predopterećenjem
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload
Oznaka standarda: nsBAS EN 14399-7:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Visokootporni konstrukcioni vijčani spoj sa predopterećenjem - Dio 7: Sistem HR - Sklopovi vijaka sa upuštenom glavom i navrtkom
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 7: System HR - Countersunk head bolt and nut assemblies
Oznaka standarda: nsBAS EN 14399-8:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Visokootporni konstrukcioni vijčani spoj sa predopterećenjem - Dio 8: Sistem HV - Sklopovi vijaka sa šestostranom glavom i navrtkom
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies
Oznaka standarda: nsBAS EN 14399-9:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Visokootporni konstrukcioni vijčani spoj sa predopterećenjem - Dio 9: Sistem HR ili HV - Direktni indikatori istezanja za sklopove vijaka i navrtki
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 9: System HR or HV - Direct tension indicators for bolt and nut assemblies
Oznaka standarda: nsBAS EN 14405:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Karakterizacija otpada – Ispitivanja ponašanja pri izluživanju – Test cijeđenja uzvodnim tokom (pod specificiranim uslovima)
Characterization of waste - Leaching behaviour test - Up-flow percolation test (under specified conditions)
Oznaka standarda: nsBAS EN 144-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
prema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne boce - Dio 1: Ulazni priključci
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Oznaka standarda: nsBAS EN 144-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne boce - Dio 2: Izlazni priključci
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Oznaka standarda: nsBAS EN 14458:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Lična zaštitna oprema za oči – Visokoefikasni viziri namijenjeni samo za korištenje sa zaštitnim kacigama
Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets
Oznaka standarda: nsBAS EN 14478:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Kočenje - Opšti rječnik
Railway applications - Braking - Generic vocabulary
Oznaka standarda: nsBAS EN 1451-1/Cor1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cijevni sistemi za odvodnju nečistoća i otpadnih voda (niskih i visokih temperatura) unutar građevina - Polipropilen (PP) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sistem
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Oznaka standarda: nsBAS EN 14511-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Uređaji za klimatizaciju, rashladne mašine i toplotne pumpe sa kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 1: Termini i definicije
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 14511-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Uređaji za klimatizaciju, rashladne mašine i toplotne pumpe sa kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 2: Uslovi ispitivanja
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 14511-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Uređaji za klimatizaciju, rashladne mašine i toplotne pumpe sa kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 3: Metode ispitivanja
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14511-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Uređaji za klimatizaciju, rashladne mašine i toplotne pumpe sa kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 4: Radni zahtjevi, označavanje i uputstva
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 14593-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za zaštitu organa za disanje – Uređaj za disanje sa komprimiranim zrakom sa ventilom plućnog automata - Dio 1: Uređaji sa punom maskom za lice - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing devices with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask - Requirements, testing and marking
Oznaka standarda: nsBAS EN 14594:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za zaštitu organa za disanje - Uređaj za disanje sa kontinuiranim dotokom komprimiranog zraka - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje
Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking


Ukupno 1251, strana 6 od 63