Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 14932:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Plastika – Rastezljivi plastomerni filmovi za obmotavanje silažnih bala
Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales
Oznaka standarda: nsBAS EN 15024-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-20
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja cinka – Dio 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Oznaka standarda: nsBAS EN 15254-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenosivi zidovi – Dio 2: Zidarski kamen i gipsane ploče za izradu zidova
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
Oznaka standarda: nsBAS EN 15254-7:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Nenosivi plafoni - Dio 7: Metalne konstrukcije sendvič panela
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
Oznaka standarda: nsBAS EN 15269-11:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili kontrole prolaya dima za vrata, zatvarace i prozore koji mogu da se otvaraju uključujući njihove dijelove za ugradnju - Dio 11:Otpornost na požar za pokretne zavjese
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Energetske karakteristike zgrada – Metoda proračuna potreba za energijom sistema i efikasnosti sistema - Dio 4-2: Sistemi za proizvodnju toplote, sistemi toplotnih pumpi, Modul M3-8-2, M8-8-2
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
Oznaka standarda: nsBAS EN 15372:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-17
Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove koji nisu za upotrebu u domaćinstvu
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables
Oznaka standarda: nsBAS EN 15507:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Ambalaža – Ambalaža za prijevoz opasnih proizvoda – Uporedna ispitivanja različitih vrsta polietilenskih materijala
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
Oznaka standarda: nsBAS EN 15534-1+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Kompozitni materijali proizvedeni na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Dio 1: Metode ispitivanja za karakterizaciju smjesa i proizvoda
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products
Oznaka standarda: nsBAS EN 15534-6+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Kompozitni materijali proizvedeni na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Dio 6: Specifikacije za profile i elemente ograda
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 1563:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-20
Ljevarstvo - Livena gvožđa sa nodularnim grafitom
Founding - Spheroidal graphite cast irons
Oznaka standarda: nsBAS EN 15654-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici- Mjerenje vertikalnih sila na točkovima i osovinskim sklopovima Dio 1: Mjesta za mjerenje za vozila u kretanju
Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 1: On-track measurement sites for vehicles in service
Oznaka standarda: nsBAS EN 15773:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-03-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-21
Industrijska primjena praškastih organskih prevlaka na vruće pocinčane prevlake ili šerardizirane čelične proizvode (dupleks sistemi) – Specifikacije, preporuke i uputstva
Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Dio 1: Kanali
Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Oznaka standarda: nsBAS EN 16181:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Tlo, tretirani biootpad i mulj - Određivanje policikličnih aromatskih ugljikovodika (PAH) gasnom hromatografijom (GC) i tečnom hromatografijom visokih performansi (HPLC)
Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
Oznaka standarda: nsBAS EN 1634-1+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu prolaza dima za vrata, zatvarace i prozore, koji mogu da se otvaraju ukljucujuci njihove dijelove za ugradnju - Dio 1: Ispitivanje otpornosti na pozar, vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati
Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Oznaka standarda: nsBAS EN 16440-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Metodologija ispitivanja uređaja za hlađenje za transportna sredstva koja imaju toplotnu izolaciju – Dio 1: Mehanički uređaj za hlađenje sa prinudnom cirkulacijom vazduha preko isparivača, sa uređajem za grijanje ili bez njega
Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device
Oznaka standarda: nsBAS EN 1651:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za paraglajding - Pojasevi - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja čvrstoće
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
Oznaka standarda: nsBAS EN 16510-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte – Dio 1: Opšti zahtijevi i ispitne metode
Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 16579:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za igrališta – Prenosivi i fiksni golovi – Zahtjevi za funkcionalnost i sigurnost, metode ispitivanja
Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods


Ukupno 1251, strana 7 od 63