Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-107:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Dio 4-107: Konektori za štampane ploče sa određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za ekranizovane dvodijelne konektore sa koji imaju osnovni raster 2,0 mm,fiksni dio sa lemljenim i utisnutim priključcima za štampane ploče i slobodni dio sa priključcima sa krimp priključcima i priključcima koji nisu dostupni za uklanjanje izolacije
Connectors for electronic equipment - Part 4-107: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for shielded two-part connectors having a basic grid of 2,0 mm, fixed part with solder and press-in terminations for printed boards, free part with non-accessible insulation displacement and crimp terminations
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-108:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektroničke uređaje - Dio 4-108: Konektori za tiskane ploče s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za kabelske konektore za ploče, s moduliranim korakom 25 mm i integriranom zaštitnom funkcijom, primjenljivi za poprečnu gustoću pakiranja 15 mm, koji imaju osnovnu rešetku 2,5 mm u skladu s IEC 60917-1
Connectors for electronic equipment - Part 4-108: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for cable-to-board connectors, with a modular pitch of 25 mm and integrated shielding function, applicable for transverse packing density of 15 mm, having a basic grid of 2,5 mm in accordance with IEC 60917-1
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-110:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektroničke uređaje - Dio 4-110: Konektori za tiskane ploče s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za kabelski priključni sustav koji ima osnovnu rešetku od 2,0 mm uključujući punu zaštitu i funkciju zaključavanja
Connectors for electronic equipment - Part 4-110: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for latched cable connector system having a basic grid of 2,0 mm including full shielding and latching function
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-111:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Dio 4-111: Konektori za štampane ploče sa određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za dvodjelne konektorske module, za štampane ploče i zadnje ploče, koji imaju osobinu prethodnog uparivanja i osnovni raster od 2.5 mm u skladu sa IEC 60917-1
Connectors for electronic equipment - Part 4-111: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part power connector modules, for printed boards and backplanes having early mating features, and having a basic grid of 2,5 mm in accordance with IEC 60917-1
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-113:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Konektori za štampane ploče - Dio 4-113: Detaljna specifikacija za dvodijelne konektore koji imaju 5 redova sa rasterom 2,54 mm za štampane ploče i zadnje ploče na aplikacijama magistrala
Connectors for electronic equipment - Printed board connectors - Part 4-113: Detail specification for two-part connectors having 5 rows with a grid of 2,54 mm for printed boards and backplanes in bus applications
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-114:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronske uređaje - Dio 4-114: Konektori za štampane ploče - Detaljna specifikacija za dvodjelni konektor sa integrisanom elektromagnetskom zaštitnom funkcijom sa rasterom 1 mm x 1,5 mm
Connectors for electronic equipment - Part 4-114: Printed board connectors - Detail specification for two-part connector with integrated shielding function having a grid of 1 mm x 1,5 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-115:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Dio 4-115: Konektori za štampane ploče - Konektor zadnje ploče za InfiniBand opremu
Connectors for electronic equipment - Part 4-115: Printed board connectors - Backplane connector for InfiniBand equipment
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod -Dio 4-116: Konektori za štampane ploče - Detaljna specifikacija za dvodijelne konektore velikih brzina sa integriranom zaštitnom funkcijom
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116: Printed board connectors - Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-4-116:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Zahtjevi za proizvod- Dio 4-116 : Konektori štampanih ploča - Detaljna specifikacija za dvodijelne konektore velikih brzina sa integriranom zaštitnom funkcijom
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116: Printed board connectors - Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-7:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za korištenje u jednosmernim, analognim niskofrekventnim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 7: Kablovski izlazni pribor sa određenim kvalitetom, uključujući potvrdu kvalifikacije i mogućnosti - Specifikacija po sekcijama
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 7: Cable outlet accessories with assessed quality, including qualification and capability approval - Sectional specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-7-001:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Dio 7-001: Kablovski pribori - Obrazac za detaljnu specifikaciju
Connectors for electronic equipment - Part 7-001: Cable outlet accessories - Blank detail specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-7-100:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 7-100: Kablovski pribori - Detaljna specifikacija za metričke kablovske zaptivače koji se sastoje od integrisanog dijela visokootpornih navlaka pravougaonog ili kružnog konektora i sistema zaptivanja
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 7-100: Cable outlet accessories - Detail specification for a metric cable sealing consisting of an integrated part of heavy-duty rectangular or circular connector hoods and a sealing system
Oznaka standarda: nsBAS EN 61169-11:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za radio frekvencije – Dio 11: Specifikacije po sekcijama za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm sa sprezanjem pomoću navoja – Karakteristična impedansa 50 Ohma (tip 4,1 - 9,5)
Radio-frequency connectors - Part 11: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm with threaded coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type 4,1-9,5)
Oznaka standarda: nsBAS EN 61169-54:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za radio frekvencije – Dio 54: Specifikacije po sekcijama koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 10 mm, nazivne karakteristične impedanse 50 Ohma, serije 4,3 – 10
Radio-frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ω, series 4,3-10
Oznaka standarda: nsBAS EN 61169-58/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za radio frekvencije - Dio 58: Specifikacije po sekcijama za RF koaksijalne konektore sa slijepim spajanjem - Karakteristične impedansa 50 Ω (tip "SBMA")
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type SBMA)
Oznaka standarda: nsBAS EN 61169-58:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za radio frekvencije – Dio 58: Specifikacije po sekcijama RF koaksijalnih konektora sa slijepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ohma (tip SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type SBMA)
Oznaka standarda: nsBAS EN 61169-59:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za radio frekvencije-Dio 59: Specifikacija po sekcijama za višepinske konektore sa navojem tipa L32-4 i L 32-5
Radio-frequency connectors -Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 61202-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Optički uređaji za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Fiber-optički izolatori - Dio 1: Generička specifikacija
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic isolators - Part 1: Generic specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61242/A13:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Električni pribor -Koturi za namatanje kabla za kućne i slične primjene
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
Oznaka standarda: nsBAS EN 61280-4-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Ispitne procedure za fiber-optičke komunikacione podsisteme – Dio 4-4: Kablovska instalacija i veze – Mjerenje disperzije polarizacionog moda za instalirane veze
Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links


Ukupno 527, strana 7 od 27