Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 60794-1-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi - Dio 1-2: Opća tehnička specifikacija – Osnovne ispitne procedure fiber-optičkih kablova - Opća uputstva
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance
Oznaka standarda: nsBAS EN 60794-1-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi- Dio 1-3: Generička specifikacija - elementi optičkog kabla
Optical fibre cables - Part 1-3: Generic specification - optical cable elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 60794-2-22:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi - Dio 2-22: Kablovi za unutrašnju instalaciju - Detaljna specifikacija za više pojedinačne breakout optičke kablove koji su namijenjeni za završavanje konektorima
Optical fibre cables - Part 2-22: Indoor cables - Detail specification for multi-simplex breakout optical cables to be terminated with connectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 60794-3-20:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi - Dio 3-20: Kablovi za vanjsku instalaciju - Familija specifikacija za samonoseće nadzemne telekomunikacione kablove
Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables
Oznaka standarda: nsBAS EN 60794-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi - Dio 5: Sekcijska specifikacija - Polaganje mikrocijevi namijenjenih za instalaciju kablova uduvavanjem
Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Oprema i sistemi za daljinsko upravljanje – Dio 5-104: Prenosni protokoli – Mrežni pristup za IEC 60870-5-101 korištenjem standardnih transportnih profila
Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles
Oznaka standarda: nsBAS EN 60950-22:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Oprema za informacijsku tehnologiju - Sigurnost - Dio 22: Oprema koja se instalira na otvorenom
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment to be installed outdoors
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-101:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Zahtjevi za proizvod - Dio 2-101 : Kružni konektori - Detaljna specifikacija za konektore M12 sa vijčanim zaključavanjem
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-101: Circular connectors - Detail specification for M12 connectors with screw-locking
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-102:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Dio 2-102: Kružni konektori sa određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za utikače i priključke za spoljno napajanje niskim naponom
Connectors for electronic equipment - Part 2-102: Circular connectors with assessed quality - Detail specification for plugs and jacks for external low voltage power supply
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-103:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronske uređaje - Dio 2-103: Okrugli konektori - Detaljna specifikacija za niz višepolnih konektora (tip 'XLR')
Connectors for electronic equipment - Part 2-103: Circular connectors - Detail specification for a range of multipole connectors (type 'XLR')
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-104:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronske uređaje - Zahtjevi za proizvod - Dio 2-104: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za okrugle konektore sa navojem M8 za zabravljivanje ili sa zabravljivanjem kopčom
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-104: Circular connectors - Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or snap-locking
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-105:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 2-105: Kruzni konektori - Detaljne specifikacije za M5 konektore sa vijcanim zaključavanjem
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-105: Circular connectors - Detail specification for M5 connectors with screw-locking
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-106:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu -Zahtjevi za proizvod- Dio 2-106 : Kružni konektori- Detaljna specifikacija za konektore M16 x 0,75 sa vijčanim zaključavanjem i stepenom zaštite IP 40 ili IP 65/67
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-106: Circular connectors - Detail specification for connectors M 16 x 0,75 with screw-locking and degree of protection IP40 or IP65/67
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-107:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 2-107: Detaljne specifikacije za kruzne hibridne konektore M12 sa električnim i optičkim kontaktima sa vijčanim zaključavanjem
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-107: Detail specification for circular hybrid connectors M12 with electrical and fibre-optic contacts with screw locking
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-109:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 2-109: Kružni konektori - Detaljna specifikacija za konektore M12x1 sa vijčanim zaključavanjem, za prenos podataka na frekvencijama do 500 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-109: Circular connectors - Detail specification for connectors with M 12 × 1 screw-locking, for data transmission frequencies up to 500 MHz
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-2-113:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod – Dio 2-113: Okrugli konektor - Detaljna specifikacija za konektore sa kontaktima za napajanje i sa zabravljivanjem navojem M12, za prenos podataka na frekvencijama do 100 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-113: Circular connectors - Detail specification for connectors with M12 screw locking with power and signal contacts for data transmission with frequency up to 100 MHz
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3: Pravougaoni konektori - Specifikacija po sekcijama
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3: Rectangular connectors - Sectional specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-001:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-001: Pravougaoni konektori - Obrazac za detaljnu specifikaciju
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-001: Rectangular connectors - Blank detail specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-100:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori za primjenu u d.c., niskonaponskim analognim i digitalnim aplikacijama velikih brzina - Dio 3-100: Pravokutni konektori s određenim kvalitetom - Detaljna specifikacija za niz konektora s trapezoidno oblikovanim oklopom i neodvojivim trakastim dvorednim kontaktima od 1,27 mm
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 3-100: Rectangular connectors with assessed quality - Detail specification for a range of shielded connectors with trapezoidal-shaped shells and non-removable ribbon contacts on a 1,27 mm double row
Oznaka standarda: nsBAS EN 61076-3-101:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-01
Konektori s određenim kvalitetom za primjenu u d.c., niskonaponskim analognim i digitalnim aplikacijama velikih brzina - Dio 3: Pravokutni konektori - Odjeljak 101: Detaljna specifikacija za niz konektora s trapezoidnim oblikovanim oklopom i neodvojivim pravokutnim osnosimetričnim kontaktima od 1,27 mm x 2,54 mm
Connectors with assessed quality, for use in d.c. low-frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 3: Rectangular connectors - Section 101: Detail specification for a range of shielded connectors with trapezoidal shaped shells and non-removable rectangular contacts on a 1,27 mm x 2,54 mm centre-line


Ukupno 527, strana 5 od 27