Plan rada BAS/TC 11

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 11 » Plan rada BAS/TC 11
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 15522-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Identifikacija razlivenog ulja — Nafta i naftni proizvodi u vodenoj sredini — Dio 2: Analitička metodologija i tumačenje rezultata na osnovu GC-FID i GC-MS analiza niske rezolucije
Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 16389:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i mješavine sa FAME-om — Osnova za zahtjevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje
Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends with FAME - Background to the parameters required and their respective limits and determination
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 16982:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Dizelske mješavine i goriva — Pitanja koja se odnose na niskotemperaturnu filtrabilnost
Diesel blends and fuels - Cold filterability issues
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 17103:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Nafta i srodni proizvodi — Bioulja dobijena brzom pirolizom, koja se koriste za stacionarne motore sa unutrašnjim sagorevanjem — Određivanje kvaliteta
Petroleum and related products - Fast pyrolysis bio-oils for stationary internal combustion engines - Quality determination
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 17144:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Otpornost metalnih materijala na tečna biogoriva i alternativna goriva i njihove smješe
Resistance of metallic materials to liquid biogenic and alternative fuels and their blends
Oznaka standarda: pnBAS EN 15470:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni gasovi - Određivanje rastvorenih ostataka - Metoda visokotemperaturne gasne hromatografije
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
Oznaka standarda: pnBAS EN 15471:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni gasovi - Određivanje rastvorenih ostataka – Visokotemperaturna gravimetrijska metoda
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-temperature gravimetric method
Oznaka standarda: pnBAS EN 15984:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte i proizvoda – određivanje - Određivanje sastava rafinerijskog gasa za grijanje i izračunavanje sadržaja ugljika i kalorične vrijednosti - metodom gasne hromatografije
Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
Oznaka standarda: pnBAS EN 1601:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni proizvodi - Bezolovni benzin - Određivanje organskih jedinjenja sa kiseonikom i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom (O-FID)
Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
Oznaka standarda: pnBAS EN 16807:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni prozvodi — Biomaziva — Kriterijumi i zahtjevi za biomaziva i maziva na biološkoj osnovi
Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
Oznaka standarda: pnBAS EN 16896:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje kinematičke viskoznosti — Metoda sa Stabingerovim viskozimetrom
Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscosimeter
Oznaka standarda: pnBAS EN 16900:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Bioulja dobijena brzom pirolizom za industrijske kotlove – Zahtjevi i metode ispitivanja
Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers - Requirements and test methods
Oznaka standarda: pnBAS EN 16906:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – BASF motorna metoda
Liquid petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - BASF engine method
Oznaka standarda: pnBAS EN 16934:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Goriva za motorna vozila i derivati masti i ulja – Određivanje steril- glikozida u metil esterima masnih kiselina (FAME) – GC-MS metoda kojoj prethodi prečišćavanje pomoću SPE
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of steryl glycosides in fatty acid methyl esters (FAME) - Method by GC-MS with prior purification by SPE
Oznaka standarda: pnBAS EN 16997:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja sumpora u benzinu E85 koji sadrži etanol – Metoda rendgenske fluorescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
Liquid petroleum products - Determination of the sulfur content in Ethanol (E85) automotive fuel- Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14224:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Prikupljanje i izmjena podataka o pouzdanosti i održavanje podataka o opremi
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14692-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte i prirodnog gasa - Plastični cjevovodni ojačani staklenim vlaknima (GRP) - Dio 1: Rječnik, simboli, primjena i materijali
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14692-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte i prirodnog gasa - Plastični cjevovodni ojačani staklenim vlaknima (GRP) - Dio 2: Kvalifikacija i proizvodnja
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14692-3:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte i prirodnog gasa - Plastični cjevovodni ojačani staklenim vlaknima (GRP) - Dio 3: Projektovanje cjevovodnog sistema
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14692-4:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-02-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-29
Industrija nafte i prirodnog gasa - Plastični cjevovodni ojačani staklenim vlaknima (GRP) - Dio 4: Proizvodnja, ugradnja i upotreba
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation


Ukupno 30, strana 1 od 2
1