Plan rada BAS/TC 1

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 1 » Plan rada BAS/TC 1
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16234-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 2: Uputstvo za upotrebu
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 2: User Guide
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16234-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 3: Metodologija
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 3: Methodology
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16080:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Softver i servisi za filtriranje internet sadržaja i komunikacija
Internet Content and communications filtering software and services
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 1: Zajednički koncepti
Public transport - Reference data model - Part 1: Common concepts
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 2: Javna transportna mreža
Public transport - Reference data model - Part 2: Public transport network
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 3: Informacije o vremenu i raspored vozila
Public transport - Reference data model - Part 3: Timing information and vehicle scheduling
Oznaka standarda: nsBAS EN 1573:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Kodiranje bar kodom – Transportna etiketa za više industrija
Bar code - Multi industry transport label
Oznaka standarda: nsBAS EN 15876-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronsko prikupljanje naplate – Procjena usaglašenosti unutrašnje i vanjske opreme sa standardom EN 15509 – Dio 1: Struktura testnog okruženja i svrhe testiranja
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Oznaka standarda: nsBAS EN 15876-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronska naplata – Procjena usaglašenosti unutrašnje i vanjske opreme sa standardom EN 15509 – Dio 2: Apstraktni skup ispitivanja
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite
Oznaka standarda: nsBAS EN 16234-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 1: Okvir
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework
Oznaka standarda: nsBAS EN 419212-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Aplikativni interfejs za sigurnosne elemente za elektronsku identifikaciju, autentikaciju i povjerljive servise - Dio 1: Predstavljanje i zajedničke definicije
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 419212-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Aplikativni interfejs za sigurnosne elemente za elektronsku identifikaciju, autentikaciju i povjerljive servise - Dio 3: Protokol autentikacije uređaja
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika - Komunikacija s ličnim medicinskim uređajima - Dio 00103: Pregled
Health informatics - Personal health device communication - Part 00103: Overview
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika – Komunikacija sa osobnim zdravstvenim uređajima – Dio 10417: Specijalizacija uređaja – Uređaj za mjerenje glukoze
Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika – Komunikacija sa osobnim zdravstvenim uređajima – Dio 10418: Specijalizacija uređaja – Uređaj za praćenje Međunarodnog Normaliziranog Omjera (INR) - Tehnička korekcija 1
Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor - Technical Corrigendum 1
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika - Komunikacija s ličnim medicinskim uređajima - Dio 10441: Specijalizacija uređaja – Monitor kardiovaskularnog stanja i aktivnosti
Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika - Komunikacija s ličnim medicinskim uređajima - Dio 10442: Specijalizacija uređaja – Oprema za praćenje stanja snage
Health informatics - Personal health device communication - Part 10442: Device specialization - Strength fitness equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12052:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Zdravstvena informatika – Digitalna snimanja i komunikacije u medicini (DICOM), uključujući radni dijagram toka i upravljanje podacima
Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12813/A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronska naplata – Komunikacija za provjeru usaglašenosti autonomnih sistema - Amandman 1
Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems - Amendment 1
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 13140-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti unutrašnje i vanjske opreme sa standardom ISO 13141 - Dio 1: Struktura testnog okruženja i svrhe testiranja
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141 - Part 1: Test suite structure and test purposes


Ukupno 131, strana 1 od 7