Plan rada BAS/TC 1

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 1 » Plan rada BAS/TC 1
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika - Komunikacija s ličnim medicinskim uređajima - Dio 20601: Aplikacijski profil - Optimizovani protokol za razmjenu
Health informatics - Personal health device communication - Part 20601: Application profile - Optimized exchange protocol
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12813:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata – Komunikacija za provjeru usaglašenosti autonomnih sistema
Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12855:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata – Razmjena informacija između servisa za pružanje usluge i naplate putarine
Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 13141:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata - Komunikacija u svrhu unapređenja lokalizacije za autonomne sisteme
Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 13940:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika - Sistem pojmova za podršku kontinuitetu njege
Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16278:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika – Struktura po kategorijama za terminološke sisteme anatomije čovjeka
Health informatics - Categorial structure for terminological systems of human anatomy
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 17575-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata – Definicija aplikativnog interfejsa za autonomne sisteme – Dio 1 - Naplata
Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 17575-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata – Definicija aplikativnog interfejsa za autonomne sisteme – Dio 2: Komunikacija i povezivanje sa nižim nivoima
Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 17575-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Elektronska naplata – Definicija aplikativnog interfejsa za autonomne sisteme – Dio 3: Podaci o sadržaju
Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19109:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Geografske informacije - Pravila za aplikacionu shemu
Geographic information - Rules for application schema
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19119:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Geografske informacije – Servisi
Geographic information - Services
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19135-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Geografske informacije - Procedure za registriranje elemenata – Dio 1: Osnove
Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 21549-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika - Zdravstvena kartica pacijenta – Dio 5: Identifikacijski podaci
Health informatics - Patient healthcard data - Part 5: Identification data
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 24014-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Javni transport – Interoperabilni sistem upravljanja troškova prevoza; Dio 1: Arhitektura
Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 24534-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Inteligentni transportni sistemi - Automatska identifikacija vozila i opreme – Identifikacija elektronskom registracijom (ERI) za vozila – Dio 3: Podaci o vozilu
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Electronic registration identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 27799:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika - Upravljanje sigurnošću informacija o zdravlju korištenjem ISO/IEC 27002
Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002
Oznaka standarda: nsBAS ISO 13491-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Finansijske usluge – Sigurnosni kriptografski uređaji (fizička lica) - Dio 1: Koncepti, zahtjevi i metode evaluacije
Financial services - Secure cryptographic devices (retail) - Part 1: Concepts, requirements and evaluation methods
Oznaka standarda: nsBAS ISO 13491-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Bankarstvo – Sigurnosni kriptografski uređaji (fizička lica) - Dio 2: Kontrolne liste sigurnosne usaglašenosti uređaja koji se koriste u finansijskim transakcijama
Financial services - Secure cryptographic devices (retail) - Part 2: Security compliance checklists for devices used in financial transactions
Oznaka standarda: nsBAS ISO 17090-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Zdravstvena informatika - Infrastruktura javnog ključa - Dio 2: Profil certifikata
Health informatics - Public key infrastructure - Part 2: Certificate profile
Oznaka standarda: nsBAS ISO 18774:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2017-10-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-10-27
Vrijednosni papiri i srodni financijski instrumenti - Skraćenice financijskog instrumenta (FISN)
Securities and related financial instruments - Financial Instrument Short Name (FISN)


Ukupno 353, strana 1 od 18