Plan rada BAS/TC 8

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 8 » Plan rada BAS/TC 8
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 50180-3/A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 3: Zahtjevi za učvršćenje provodnih izolatora
Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 3: Requirements for bushing fixations
Oznaka standarda: nsBAS EN 60505/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ocjena i kvalifikacija električnih izolacionih sistema
Evaluation and qualification of electrical insulation systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 60664-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koordinacija izolacije za opremu u niskonaponskim sistemima - Dio 3: Zaštita od zagađenja oblaganjem, stavljanjem u kućište ili u kalup
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Oznaka standarda: nsBAS EN 60855-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Rad pod naponom - Izolacione cijevi punjene pijenom i krute motke – Dio 1: Cijevi i motke kružnog presjeka
Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section
Oznaka standarda: nsBAS EN 61180:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tehnike visokonaponskog ispitivanja niskonaponske opreme – Definicije, ispitivanje i zahtjevi za procedure, ispitna oprema
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 61643-351:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Komponente za niskonaponske prenaponske zaštitne uređaje – Dio 351: Zahtjevi za karakteristike i ispitni metodi za transformatore za prenaponsku izolaciju telekomunikacionih i signalnih mreža
Components for low-voltage surge protective devices - Part 351: Performance requirements and test methods for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SIT)
Oznaka standarda: nsBAS EN 61857-31:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Električni izolacioni sistemi - Procedure za termičku ocjena - Dio 31: Primjene za projektovani vijek trajanja od 5 000 h ili manje
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 31: Applications with a designed life of 5 000 h or less
Oznaka standarda: nsBAS EN 61869-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Mjerni transformatori - Dio 6: Dodatni opšti zahtjevi za mjerne transformatore male snage
Instrument transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 62689-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Strujni i naponski senzori ili detektori, koji se koriste za indikaciju prolaznih kvarova - Dio 1: Opšti principi i zahtjevi
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 62689-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Strujni i naponski senzori ili detektori, koji se koriste za indikaciju prolaznih kvarova - Dio 2: Sistemski aspekti
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects
Oznaka standarda: nsBAS EN 62772:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Kompozitni šuplji potporni izolatori za podstanice, izmjeničnog napona većeg od 1.000 V i istosmjernog napona većeg od 1.500 V – Definicije, ispitni metodi i kriteriji prihvatljivosti
Composite Hollow Core Station Post Insulators for substations with a.c. voltage greater than 1 000 V and d.c. voltage greater than 1 500 V - Definitions, test methods and acceptance criteria


Ukupno 11, strana 1 od 1
 
1