Plan rada BAS/TC 31

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 31 » Plan rada BAS/TC 31
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS EN 13110+A1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) - Prenosive, ponovno punjive zavarene aluminiske boce za tečni naftni gas – Projektovanje i izrada
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
Oznaka standarda: prBAS EN 1359:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Gasni mjerači - Gasni mjerači s mijehom
Gas meters - Diaphragm gas meters
Oznaka standarda: prBAS EN 13952:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Boce za tečni naftni gas (LPG) - Postupci punjenja
LPG equipment and accessories - Filling operations for LPG cylinders
Oznaka standarda: prBAS EN 1439:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) – Postupak kontrole boca za tečni naftni gas (LPG) prije, za vrijeme i poslije punjenja
LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling
Oznaka standarda: prBAS EN 1442:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) – Prenosive, ponovno punjive zavarene čelične boce za tečni naftni gas (LPG) – Projektovanje i izrada
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction
Oznaka standarda: prBAS EN 14543:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Odredbe za aparate na tečni naftni gas - Gijalice u obliku kišobrana za terase – Grijalice za terasu bez odvođenja odlaznih gasova za primjenu u slobodnoj atmosferi ili u dobro provjetravanom prostoru
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated area use
Oznaka standarda: prBAS EN 15181:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Metode za mjerenje potrošnje energije gasnih pećnica
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
Oznaka standarda: prBAS EN 15502-2-1+A1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Gasni kotlovi za centralno grijanje – Dio 2-1: Kotlovi za centralno grijanje vrste C i vrsta B2, B3 i B5 nazivnog toplotnog opterećenja jednakog ili manjeg od 1000 kW
Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW
Oznaka standarda: prBAS EN 16830:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Sigurnosni i upravljački uređaji za gorionike i aparate koji sagorevjevaju gas ili tečno gorivo – Upravljačke funkcije u elektronskim sistemima – Funkcija upravljanja temperaturom
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function
Oznaka standarda: prBAS EN 16905-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Toplotne pumpe pogonjene endotermičkim motorom na gasovita goriva – Dio 1: Termini i definicije
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 1: Terms and definitions
Oznaka standarda: prBAS EN 16905-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Toplotne pumpe pogonjene endotermičkim motorom na gasovita goriva – Dio 3: Uslovi ispitivanja
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 3: Test conditions
Oznaka standarda: prBAS EN 16905-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Toplotne pumpe pogonjene endotermičkim motorom na gasovita goriva – Dio 4: Metode ispitivanja
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 4: Test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 16905-5:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Toplotne pumpe pogonjene endotermičkim motorom na gasovita goriva – Dio 5: Proračun sezonskih performansi u režimu grijanja i hlađenja
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 14532:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Prirodni gas – Rječnik
Natural gas - Vocabulary
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 16664:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Analiza gasa – Postupanje sa kalibracionim gasovima i gasnim smjesama - Smjernice
Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 20088-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Određivanje otpornosti na kriogeno isticanje izolacionih materijala – Dio 1: Tečne faze
Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 1: Liquid phases
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 20519:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Brodovi i pomorska tehnologija – Specifikacija spremišta za snabjevanje brodova tečnim prirodnim gasom
Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 6145-6:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Analiza gasa - Priprema gasnih smjesa za kalibraciju pomoću dinamičke volumetrijske metode - Dio 6: Kritične mlaznice
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 6: Critical flow orifices
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Prirodni gas - Određivanje žive - Dio 2: Uzorkovanje žive amalgamacijom na leguri zlato/platina - Tehnička korekcija 2
Natural gas - Determination of mercury - Part 2: Sampling of mercury by amalgamation on gold/platinum alloy - Technical Corrigendum 2
Oznaka standarda: prBAS ISO 6974-6/Cor1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2017-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-03-11
Prirodni gas - Određivanje sastava i pridružene nesigurnosti pomoću gasne hromatografije - Dio 6: Određivanje vodika, helija, kisika, dušika, ugljikovog dioksida i C1 do C8 ugljikovodika sa tri kolone
Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns


Ukupno 20, strana 1 od 1
 
1