Plan rada BAS/TC 5

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 5 » Plan rada BAS/TC 5
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17073:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Poštanske usluge — Interfejsi za pakete u međunarodnom saobraćaju
Postal services - Interfaces for cross border parcels
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Informacione tehnologije – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 99-1: Preporučene prakse za energetski menadžment
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Oznaka standarda: nsBAS EN 14534/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje vremena prenosa pošiljki od prijema do uručenja za velike pošiljke
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Oznaka standarda: nsBAS EN 14615:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Poštanske usluge - Digitalne oznake za poštarinu - Primjene, sigurnost i oblikovanje
Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Oznaka standarda: nsBAS EN 16836-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Komunikacioni sistemi za mjerne uređaje – Bežično mesh umrežavanje za razmjenu mjernih podataka - Dio 1: Okvir za uvođenje i standardizaciju
Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 1: Introduction and standardization framework
Oznaka standarda: nsBAS EN 16836-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Komunikacioni sistemi za mjerne uređaje – Bežično mesh umrežavanje za razmjenu mjernih podataka – Dio 2: Sloj mreže i specifikacija steka
Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 2: Networking layer and stack specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 16836-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Komunikacioni sistemi za mjerne uređaje – Bežično mesh umrežavanje za razmjenu mjernih podataka – Dio 3: Specifikacije energetskog profila dodijeljenog aplikacionog sloja
Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema namijenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promjenjljivom anvelopom i koja ima antenski konektor; Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu 25 MHz do 1 000 MHz; Dio 2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Uputstva 2014/53/EU za ne specifičnu radio opremu.
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom pojasu 25 MHz do 1 000 MHz; Dio 3-1: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Visoko pouzdana oprema sa malim ciklusom aktivnog rada, oprema za društvene alarme koja radi na namijenjenim frekvencijama (869,200 MHz do 869,250 MHz)
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Low duty cycle high reliability equipment, social alarms equipment operating on designated frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz; Dio. 3-2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Bežični alarmi koji rade u frekvencijskim opsezima namijenjenim za LDC/HR uređaje od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz i od 869,65 MHz do 869,70 MHz
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms operating in designated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz; Dio. 3-2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Mjerni uređaji koji rade u namijenjenom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 4: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Metering devices operating in designated band 169,400 MHz to 169,475 MHz
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Kopnena mobilna usluga– Radijska oprema za upotrebu u Paging usluzi koja radi u frekvencijskom opsegu 25 MHz - 470 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Land Mobile Service; Radio Equipment for use in a Paging Service operating within the frequency range 25 MHz - 470 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Širokopojasni prenosni sistemi; Uređaji za prenos podataka za rad u 2,4 GHz ISM opsegu koji koriste širokopojasne modulacione tehnike; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 25 MHz i sustavima s indukcijskom petljom u frekvencijskom području od 9 kHz do 30 MHz: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU
Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 1; Klasa A prijemnika; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 1: Class A Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 2; Klasa B prijemnika; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni, audio PMSE do 3 GHz; Dio 3: Prijemnici klase C; Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za isključivo-prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje omogućavaju prenos podataka u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz; Radio-frekvencijske (RF) specifikacije koje obuhvataju bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) providing data communications operating in the 1,5 GHz frequency band; Radio Frequency (RF) specifications covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Ultra visoko frekvencijski (UHF) brodski komunikacijski sustavi i oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU
Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU


Ukupno 126, strana 1 od 7