Plan rada BAS/TC 5

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 5 » Plan rada BAS/TC 5
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Metode za ispitivanje i specifikacija (MTS); Notacija za ispitivanje I upravljanje ispitivanjem verzija 3; TTCN-3 proširenja jezika: Napredna parametrizacija
Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; TTCN-3 Language Extensions: Advanced Parameterization
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Metode za ispitivanje i specifikacija (MTS); Notacija za ispitivanje I upravljanje ispitivanjem verzija 3; TTCN-3 proširenja jezika: Podrška interfejsima sa kontinualnim signalima
Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; TTCN-3 Language Extensions: Support of interfaces with continuous signals
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Metode za ispitivanje i specifikacija (MTS); Notacija za ispitivanje I upravljanje ispitivanjem verzija 3; TTCN-3 proširenja jezika: Prošireni TRI
Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and Test Control Notation version 3; TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Ljudski faktori (HF); Zahtjevi za usluge prosljeđivanja
Human Factors (HF); Requirements for relay services
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Inženjering okoline (EE); Metodologija za procjenu okolišnog životnog ciklusa (LCA) dobara, mreža i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT)
Environmental Engineering (EE); Methodology for environmental Life Cycle Assessment (LCA) of Information and Communication Technology (ICT) goods, networks and services
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Mrežne tehnologije (NTECH); Mrežni dodatak; e2 interfejs baziran na DIAMETER protokolu
Network Technologies (NTECH); Network Attachment; e2 interface based on the DIAMETER protocol
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+) Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija servisa videotelefonije (3GPP TR 22.903 verzija 13.0.0. izdanje13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Videotelephony teleservice (3GPP TR 22.903 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija za IMS servise bazirane na peer-to-peer distribuciji sadržaja (3GPP TR 22.906 verzija 13.0.0 izdanje 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on IMS based peer-to-peer content distribution services (3GPP TR 22.906 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija o dozvoljavanju pejdžinga sa kontrolom pristupa (PPAC) (3GPP TR 22.908 verzija 13.0.0 izdanje 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Paging Permission with Access Control (PPAC) (3GPP TR 22.908 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+) Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija o zahtjevima mrežne selekcije za ne- 3GPP pristup (3GPP TR 22.912 verzija 13.0.0 izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study into network selection requirements for non-3GPP access (3GPP TR 22.912 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+) Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija izvodlivosti za međusobni rad 3GPP sistema i bežičnih lokalnih mreža (WLAN) (3GPP TR 22.934 verzija 13.0.0 izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.934 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+) Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS);LTE; Studija izvodljivosti lokacijskih servisa (LCS) u međusobnom radu bežičnih lokalnih mreža (WLAN) (3GPP TR 22.935 verzija 13.0.0 izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study on Location Services (LCS) for Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.935 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacioni sistem (Faza 2+); Univerzalni Mobilni Telekomunikacioni Sistem (UMTS); LTE; Multi sistemski terminali (3GPP TR 22.936 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multi-system terminals (3GPP TR 22.936 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Univerzalni Mobilni Telekomunikacijski Sistem (UMTS); LTE; Zahtjevi za kontinuitet usluga između mobilnih i bežičnih lokalnih mreža (WLAN) (3GPP TR 22.937 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Requirements for service continuity between mobile and Wireless Local Area Network (WLAN) networks (3GPP TR 22.937 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+); Univerzalni Mobilni Telekomunikacijski Sistem (UMTS); LTE; IP Multimedijski podsistem (IMS) razmjene poruka (3GPP TR 22.940 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging (3GPP TR 22.940 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacioni sistem (Faza 2+); Univerzalni Mobilni Telekomunikacioni Sistem (UMTS); LTE; ; Studija o servisima dodatne vrijednosti (VAS) za servis kratkih poruka (SMS) (3GPP TR 22.942 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Value Added Services (VAS) for Short Message Service (SMS) (3GPP TR 22.942 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacioni sistem (Faza 2+); Univerzalni Mobilni Telekomunikacioni Sistem (UMTS); LTE; Izvještaj o zahtjevima servisa za podjelu funkcionalnosti korisničke opreme (UE) (3GPP TR 22.944 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Report on service requirements for UE functionality split (3GPP TR 22.944 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Univerzalni Mobilni Telekomunikacioni Sistem (UMTS); Studija o personalnom servisu emitovanja (PBS) (3GPP TR 22.947 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Study on Personal Broadcast Service (PBS) (3GPP TR 22.947 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+); Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS); LTE; Studija zahtjeva za IP – multimedijski podsistem (IMS) konvergirane multimedijske konferencije (3GPP TR 22.949 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of requirements of IP-Multimedia Subsystem (IMS) convergent multimedia conferencing (3GPP TR 22.948 version 13.0.0 Release 13)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2+); Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS); LTE; Studija o mogućnosti opšte privatnosti (3GPP TR 22.949 verzija 13.0.0 Izdanje 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on a generalized privacy capability (3GPP TR 22.949 version 13.0.0 Release 13)


Ukupno 236, strana 1 od 12