Plan rada BAS/TC 41

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 41 » Plan rada BAS/TC 41
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 13121-5:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
GRP rezervoari i posude za nadzemnu upotrebue – Dio 5: Primjer proračuna GRP posude
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 5: Example calculation of a GRP-vessel
Oznaka standarda: pnBAS EN 12642:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Osiguranje tereta na cestovnim vozilima - Konstrukcija komercijalnih vozila - Minimalni zahtjevi
Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements
Oznaka standarda: pnBAS EN 13445-2/A1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 2: Materijali
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Oznaka standarda: pnBAS EN 13445-3/A3:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 3: Projektovanje
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Oznaka standarda: pnBAS EN 13807:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Prenosive plinske boce - Baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC)- Dizajn, izrada, označavanje i ispitivanje
Transportable gas cylinders - Battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) - Design, manufacture, identification and testing
Oznaka standarda: pnBAS EN 14359:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Akumulatori punjeni gasom za hidrauličke pogone
Gas-loaded accumulators for fluid power applications
Oznaka standarda: pnBAS EN 558:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Industrijske armature - Ugradbene dužine metalnih armatura za cijevne sisteme sa prirubnicama - Armature sa utvrđenim PN i klasom
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 10156:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinovi i plinske mješavine – Određivanje mogućnosti požara i sposobnosti oksidacije pri izboru izlaznih priključaka na ventilima boca
Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 10297/A1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce – Ventili za boce – Specifikacija i ispitivanje tipa
Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1: Pressure drums and tubes
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce - Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem plina - Dio 1: Metalni materijali - Amandman 1
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials - Amendment 1
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 11114-4:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Prenosive plinske boce - Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem plina - Dio 4: Metode ispitivanja za izbor čelika otpornih na krtost metala izazvanu vodonikom
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 12209/A1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce - Izlazni priključci za ventile plinskih boca komprimiranog zraka za disanje - Amandman 1: Izlazni priključci do najvećeg radnog pritiska boce od 500 bar
Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air - Amendment 1: Outlet connection up to a maximum cylinder working pressure of 500 bar
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14246/A1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce - Ventil za boce – Proizvodna ispitivanja i pregledi - Amandman 1
Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations - Amendment 1
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14456:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce - Svojstva gasa i klasifikacioni kodovi (FTSC) koji se odnose na njih
Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Industrijske armature - Mjerenje, ispitivanje i kvalifikacione procedure za štetne emisije - Dio 1: Sistem klasifikacije i kvalifikacione procedure ispitivanja tipa armatura - Amandman 1
Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves - Amendment 1
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 15996:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce- Ventili za zaostali pritisak – Specifikacija i ispitivanje tipa ventila na bocama sa ugrađenim uređajem za zaostali pritisak
Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification and type testing of cylinder valves incorporating residual pressure devices
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 17268:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Priključni uređaji za punjenje gorivom terenskog vozila na gasoviti vodonik
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 17879:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Plinske boce – Samozatvarajući ventili na bocama – Specifikacija i ispitivanje tipa
Gas cylinders - Self-closing cylinder valves - Specification and type testing
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 20421-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Kriogene posude – Velike prenosive posude izolovane vakuumom – Dio 2: Zahtjevi za rad
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum-insulated vessels - Part 2: Operational requirements
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 21028-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-02-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Kriogene posude – Zahtjevi za žilavost materijala na kriogenim temperaturama – Dio 1: Temperature ispod –80°C
Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 1: Temperatures below -80 °C


Ukupno 26, strana 1 od 2
1