Plan rada BAS/TC 7

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 7 » Plan rada BAS/TC 7
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS CEN ISO/TS 14071:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Okolinski menadžment - Procjena životnog ciklusa - Procesi kritičkog preispitivanja i kompetentnosti ocjenjivača: Dodatni zahtjevi i smjernice za ISO 14044:2006
Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Kvalitet tla - Rizik koji potiče od naftnih ugljovodonika - Dio 2: Određivanje alifatičnih i aromatičnih frakcija poluisparljivih naftnih ugljikovodika pomoću gasne hromatografije sa detekcijom plamene jonizacije (GC/FID)
Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionization detection (GC/FID)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 1295-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uslovima opterećenja - Dio 4: Parametri za pouzdanost proračuna
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 4: Parameters for reliability of the design
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 16815:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
„CleANopen” – Aplikacija za komunalna vozila
CleANopen - Application profile for municipal vehicles
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 16928:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Uputstvo za primjenu okolinskih aspekata u standardima za proizvode i sisteme u oblasti inženjerstva otpadnih voda
Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 16998:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Ambijentalni zrak - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima - Porijeklo, toksičnost, koncentracije i metode mjerenja
Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17055:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje hemijskih agenasa usklađenih sa zahtjevima datim u EN 482 ili u jednom od standarda EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 i EN 13936 - Izbor procedura
Workplace exposure - Measurement of chemical agents complying with the requirements given in EN 482 and either one of EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 and EN 13936 - Choice of procedures
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17078:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Emisije iz stacionarnih izvora - Uputstvo za primjenu standarda EN ISO 16911-1
Stationary source emissions - Guidance on the application of EN ISO 16911-1
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 15937:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje specifične električne provodljivosti
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16115-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Ambijentalni zrak - Mjerenje bioaerosola - Dio 2: Planiranje i procjena mjerenja bioaerosola u dimnoj perjanici iz postrojenja
Ambient air - Measurement of bioaerosols - Part 2: Planning and evaluation of plant-related plume measurements
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16172:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje elemenata korištenjem atomske apsorpcione spektrometrije(GF-AAS)s grafitnom peći
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16177:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Ekstrakcija za određivanje estraktibilnih amonijaka, nitrata i nitrita
Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16178:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje farmaceutskih proizvoda
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pharmaceutical products
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16181:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje policikličnih aromatskih ugljikovodika (PAH) gasnom hromatografijom (GC) i tečnom hromatografijom visokih performansi (HPLC)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16182:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje nonilfenola (NP)i nonifenil-mono-dietoksilata i nonifenil-dietoksilata pomoću gasne hromatografije-masene spektrometrije (GC-MS)
Sludge treated biowaste and soil - Determination of nonylphenols (NP) and nonylphenol-mono- and diethoxylates using gas chromatography with mass selective detection (GC-MS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16183:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje odabranih ftalata pomoću kapilarne gasne hromatografije-masene spektrometrije (GC-MS)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of selected phthalates using capillary gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16188:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje elemenata u rastvoru poslije razaranja zlatotopkom i azotnom kiselinom — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements in aqua regia and nitric acid digests - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16189:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje linearnih alkilbenzen sulfonata (LAS) pomoću tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) sa fluoroscentnom detekcijom (FLD) ili masenom detekcijom (MS)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of linear alkylbenzene sulfonates (LAS) by high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection (FLD) or mass selective detection (MS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16190:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje dioksina i furana i dioksinskih polihloriranih bifenila gasnom hromatografijom-masenom spektrometrijom visoke rezolucije (HR GC-MS)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 16817-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2017-10-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-27
Ambijentalni zrak - Monitoring uticaja genetski modificiranih organizama (GMO) - Monitoring polena - Dio 1: Tehničko uzorkovanje polena korištenjem masenog filtera polena (PMF) i sigma-2 uzorkivača
Ambient air - Monitoring the effects of genetically modified organisms (GMO) - Pollen monitoring - Part 1: Technical pollen sampling using pollen mass filter (PMF) and Sigma-2-sampler


Ukupno 70, strana 1 od 4
1