nsBAS CLC/TS 61643-22:2017

Jezik: engleski
Broj stranica: 22
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CLC/TS 61643-22:2016, identičan
IEC 61643-22:2015, modifikovan

Naslov

Niskonaponski prenaponski zaštitni uređaji - Dio 22: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na telekomunikacione i signalne mreže - Principi izbora i primjene

Naslov na engleskom jeziku

Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles

Područje primjene

IEC 61643-22: 2015 opisuje principe za izbor, rad, lokaciju i koordinaciju PZU povezanih telekomunikacionim i signalnim mrežama sa nominalnim naponom do 1 000 V r.m.s. a.c. i 1 500 V DC. Ovaj standard se takođe bavi sa PZU koji uključuju zaštitu za signalizaciju linija i vodova u jednom kućištu (tzv multiservisni PZU). Ovo izdanje sadrži sljedeće značajne tehničke promjene u odnosu na prethodno izdanje: - Ažuriranje korištenja multiservisnih PZU (član 8); - Poređenje između PZU klasifikacije IEC 61643-11 sa IEC 61643-21 (7.3.3); - Razmatranje novog sistema prenosa kao PoE (Prilog F) - EMC zahtjevi PZU (Prilog G); - Održavanje ciklusa PZU (Prilog I). Ključne riječi: PZU, Prenaponski zaštitni uređaji

Područje primjene na engleskom jeziku

IEC 61643-22:2015 describes the principles for the selection, operation, location and coordination of SPDs connected to telecommunication and signalling networks with nominal system voltages up to 1 000 V r.m.s. a.c. and 1 500 V d.c. This standard also addresses SPDs that incorporate protection for signalling lines and power lines in the same enclosure (so called multiservice SPDs). This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - Update the use of multiservice SPDs (Article 8); - Comparison between SPD classification of IEC 61643-11 and IEC 61643-21 (7.3.3); - Consideration of new transmission systems as PoE (Annex F); - EMC requirements of SPDs (Annex G); - Maintenance cycles of SPDs (Annex I). Keywords: SPD, surge protective devices

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog