nsBAS CEN/TR 12098-8:2017

Jezik: engleski
Broj stranica: 12
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CEN/TR 12098-8:2016, identičan

Naslov

Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 8: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-5:2015 - Moduli M3-5,6,7,8

Naslov na engleskom jeziku

Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This Technical Report refers to prEN 12098-5:2015, Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8. It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of prEN 12098-5:2015. This Technical Report does not contain any normative provision.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog