Metoda usvajanja: Prijevod
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2019-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2019-10-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1176-1:2017, identičan

Naslov

Oprema i površine za dječija igrališta – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

Naslov na engleskom jeziku

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Područje primjene

Ovaj dio standarda EN 1176 utvrđuje opće zahtjeve sigurnosti za trajno instaliranu opremu za javna igrališta i igrališne površine. Dodatni sigurnosni zahtjevi za konkretne dijelove opreme za igrališta utvrđeni su u sljedećim dijelovima ovog standarda. Ovaj dio standarda EN 1176 pokriva opremu za igrališta za svu djecu. Pripremljen je uz puno prepoznavanje potrebe za nadzorom male djece te manje sposobne ili manje kompetentne djece. Svrha ovog dijela standarda EN 1176 jest osigurati odgovarajući nivo sigurnosti kod igranja u, na ili oko opreme na igralištu te istovremeno promicati aktivnosti i karakteristike za koje se zna da koriste djeci, budući da osiguravaju dragocjena iskustva koja će im omogućiti da se nose sa situacijama izvan igrališta. Ovaj dio EN 1176 primjenjuje se na opremu za igrališta namijenjenu pojedinačnom ili kolektivnom korištenju djece. Također se primjenjuje na opremu i jedinice postavljene kao opremu za dječje igralište iako nisu proizvedeni kao takvi, ali isključuje predmete definisane kao igračke u standardu EN 71 te Direktivi o sigurnosti igračaka. Nije primjenjiv na avanturistička igrališta sa izuzetkom onih predmeta koji su komercijalno nabavljeni. NAPOMENA: Avanturistička igrališta su ograđena, osigurana igrališta koja vodi osoblje u skladu sa široko prihvaćenim principima koja potiču dječji razvoj i često koriste samoizgrađenu opremu. Ovaj dio standarda EN 1176 utvrđuje zahtjeve koji će zaštiti dijete od opasnosti koje ono možda neće moći predvidjeti kod korištenja opreme na način na koji je to zamišljeno ili na način koji se razumno može očekivati. Primjena električne energije u opremi za igranje, bilo kao aktivnost igranja ili kao pokretačke sile je izvan obima ovog standarda. Prilikom upotrebe električne energije korisnici standarda moraju obratiti pažnju na Europske i nacionalne standarde i regulative koje moraju biti zadovoljene. Oprema za igranje postavljena u vodi i na mjestima gdje voda može biti posmatrana kao površina za ublažavanje udara nije potpuno pokrivena obimom ovog standarda i dodatni rizici su povezani sa vlažnim okolinskim uslovima. Rizik izlaganju prekomjernom UV zračenju nije pokrivena područjem primjene ovog standarda.

Područje primjene na engleskom jeziku

This part of EN 1176 specifies general safety requirements for permanently installed public playground equipment and surfacing. Additional safety requirements for specific pieces of playground equipment are specified in subsequent parts of this standard. This part of EN 1176 covers playground equipment for all children. It has been prepared with full recognition of the need for supervision of young children and of less able or less competent children. The purpose of this part of EN 1176 is to ensure a proper level of safety when playing in, on or around playground equipment, and at the same time to promote activities and features known to benefit children because they provide valuable experiences that will enable them to cope with situations outside the playground. This part of EN 1176 is applicable to playground equipment intended for individual and collective use by children. It is also applicable to equipment and units installed as children's playground equipment although they are not manufactured as such, but exclude those items defined as toys in EN 71 and the Toys Safety Directive. It is not applicable to adventure playgrounds with the exception of those items which have been commercially sourced. NOTE Adventure playgrounds are fenced, secured playgrounds, run and staffed in accordance with the widely accepted principles that encourage children's development and often use self-built equipment. This part of EN 1176 specifies the requirements that will protect the child from hazards that they might be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated. The use of electricity in play equipment, either as a play activity or as a motive force, is outside the scope of this standard. The attention of users is drawn to European and local national standards and regulations which are to be complied with when using electricity. Play equipment placed in water and where water can be seen as impact attenuating surfacing is not fully covered by this standard and additional risks are associated with wet environments. The risk of exposure to excessive levels of UV radiation is not covered in this standard.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardimaRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog