Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Ispitna metoda za mjerenje efikasnosti medija za filtriranje zraka od sfernih nanomaterijala - Dio 2: Opseg veličina od 3 nm do 30 nm
Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 2: Size range from 3 nm to 30 nm
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15654-3:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Mjerenje vertikalnih sila na točkovima i osovinskim slogovima – Dio 3: Odobravanje i verifikacija mjerenja na kolosjeku za vozila u pokretu
Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 3: Approval and verification of on track measurement sites for vehicles in service
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17309:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Ispitne metode za okolinsku karakterizaciju čvrstih matriksa - Vodič za ispitivanje tačke paljenja
Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17315:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Kočenje – Proračun za procjenu zaustavnog puta pri ispitivanju protivklizne zaštite
Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17320:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Infrastruktura - Utvrđivanje parametara laboratorijskog ispitivanja za procjenu mehaničke izdržljivosti sistema za pričvršćivanje šina - Dopunski elemenat
Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17373:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Željeznička vozila – Istraživanje položaja vozila u S-krivinama pri kretanju i proračun preklopa odbojničkih ploča
Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reverse curve tracks during running and calculation of buffer overlap
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17337:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije većeg broja gasovitih specija - Infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (FTIR)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of multiple gaseous species - Fourier transform infrared spectroscopy
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50238-3:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između željezničkih vozila i sistema za detekciju voza - Dio 3: Kompatibilnost sa brojačima osovina
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters
Oznaka standarda: nsBAS EN 1295-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uslovima opterećenja - Dio 1: Opći zahtjevi
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 12954:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
Opći principi katodne zaštite ukopanih ili uronjenih kopnenih metalnih konstrukcija
General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 13071-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Stacionarni kontejneri za otpad do 5000 l, koji se dižu sa gornje, a prazne sa donje strane - Dio 1: Opšti zahtjevi
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 13071-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Stacionarni kontejneri za otpad do 5000 l, koji se dižu sa gornje, a prazne sa donje strane - Dio 2: Dodatni zahtjevi za podzemne i djelimično podzemne sisteme
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 13098:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje lebdećih mikroorganizama i mikrobnih spojeva - Opći zahtjevi
Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 13146-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Kolosjek - Ispitne metode pričvrsnog pribora - Dio 1: Određivanje otpora uzdužnom pomicanju šina
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint
Oznaka standarda: nsBAS EN 13146-7:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Ispitne metode za kolosječni pričvrsni pribor - Dio 7: Određivanje sile stezanja i krutosti podizanja
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness
Oznaka standarda: nsBAS EN 13272-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Električna rasvjeta šinskih vozila u sistemima javnog prevoza - Dio 1: Pruge sa velikim kapacitetom i visokom frekvencijom prevoza (Heavy Rail)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail
Oznaka standarda: nsBAS EN 13272-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Električna rasvjeta šinskih vozila u sistemima javnog prevoza - Dio 2: Sistemi gradskog i prigradskog šinskog prevoza (Urban Rail)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-11:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 11: Otpornost na rastvarače (ispitivanje trljanjem)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-17:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 17: Prionljivost vrednovana ljepljivom trakom
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-19:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 19: Dizajn pločica i metoda za ispitivanje atmosferskom izlaganju
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing


Ukupno 247, strana 1 od 13