Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 15608:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 2
Datum realizacije: 2018-04-12
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-11
Zavarivanje - Smjernice za sistem grupisanja metalnih materijala
Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 16060:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 2
Datum realizacije: 2018-04-12
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-11
Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima - Sredstva za nagrizanje za mikroskopsko i makroskopsko ispitivanje
Destructive tests on welds in metallic materials - Etchants for macroscopic and microscopic examination
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 17801:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Plastika - Standardna tabela referentnog globalnog sunčevog spektra svjetlosnog fluksa na nultoj nadmorskoj visini – Horizontalna, relativna vazdušna masa 1
Plastics - Standard table for reference global solar spectral irradiance at sea level - Horizontal, relative air mass 1
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 18486:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Plastika - Parametri za upoređivanje spektra svjetlosnog fluksa laboratorijskog svjetlosnog izvora, koji se primenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svjetlosnog fluksa
Plastics - Parameters comparing the spectral irradiance of a laboratory light source for weathering applications to a reference solar spectral irradiance
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 20183:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-26
Sportski i drugi rekreacioni objekti i oprema - Definicije i granične vrijednosti za povrede i sigurnost - Smjernice za njihovo uključivanje u standarde
Sports and other recreational facilities and equipment - Injury and safety definitions and thresholds - Guidelines for their inclusion in standards
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Plastika - Određivanje toplinske vodljivosti i toplinske difuzivnosti – Dio 5: Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja uzoraka poli(metil-metakrilata)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 5: Results of interlaboratory testing of poly(methyl methacrylate) samples
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina – Veza sa ISO 12100 - Dio 1:Kako se ISO 12100 dovodi u vezu sa standardima tipa B i C
Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina – Pokazatelji, zahtjevi, nivoi i certifikati – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52003-1
Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 2: Explanation and justification of ISO 52003-1
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina - Spoljašnji klimatski uslovi – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52010-1
Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina – Energija potrebna za grijanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osjetna i latentna toplotna opterećenja – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52016-1i ISO 52017-1
Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina - Pokazatelji za parcijalne EPB zahtjeve u vezi sa ravnotežom toplotne energije i primenjenim materijalima – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52018-1
Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features - Part 2: Explanation and justification of ISO 52018-1
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina – Higrotoplotna svojstva komponenata i elemenata zgrade – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje
Energy performance of buildings - Hygrothermal performance of building components and building elements - Part 2: Explanation and justification (ISO/TR 52019-2:2017)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike građevina - Karakteristike komponenata i elemenata zgrade pod uticajem toplote, sunčeve i dnevne svjetlosti – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje
Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 2: Explanation and justification
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 14071:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2018-04-11
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-11
Okolinski menadžment - Procjena životnog ciklusa - Procesi kritičkog preispitivanja i kompetentnosti ocjenjivača: Dodatni zahtjevi i smjernice za ISO 14044:2006
Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2018-04-11
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-11
Kvalitet tla - Rizik koji potiče od naftnih ugljikovodika - Dio 2: Određivanje alifatskih i aromatskih frakcija semivolatilnih naftnih ugljikovodika pomoću gasne hromatografije sa detekcijom jonizacije u plamenu (GC/FID)
Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionization detection (GC/FID)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 12831-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike zgrada — Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja — Dio 2: Obrazloženje i pojašnjenje EN 12831-1, modul M3-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 12831-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2018-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-17
Energetske karakteristike zgrada — Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja — Dio 4: Obrazloženje i pojašnjenje EN 12831-3, moduli M8-2, M8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 1295-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2018-04-11
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-11
Statički proračun podzemnih cjevovoda pod različitim uslovima opterećenja - Dio 4: Parametri za pouzdanost proračuna
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 4: Parameters for reliability of the design
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13121-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 41
Datum realizacije: 2018-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-18
GRP rezervoari i posude za nadzemnu upotrebu – Dio 5: Primjer proračuna GRP posude
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 5: Example calculation of a GRP-vessel
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13480-7:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2018-04-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-19
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 7: Smjernice za upotrebu procedure za ocjenu usklađenosti
Metallic industrial piping - Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures


Ukupno 1178, strana 1 od 59